Richtlijn testbeleid van mantelzorgers, vrijwilligers in de palliatieve zorg en PGB-gefinancierde zorgverleners

Het testbeleid wordt per 18 mei 2020 uitgebreid met zorgverleners die aan kwetsbare mensen thuis zorg verlenen. Dat zijn:

 • Mantelzorgers;
 • Vrijwilligers in palliatieve zorg;
 • Pgb gefinancierde (in)formele zorgverleners niet in dienst van of in opdracht werkend voor een zorginstelling of -aanbieder.

Kwetsbare mensen thuis betreffen mensen die bij een besmetting een hoger risico hebben op ernstig verloop van COVID-19. Dit zijn volgens het RIVM:

 • Mensen van 70 jaar en ouder;
 • Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met chronische aandoeningen. (Kinderen en jongeren lijken geen verhoogd risico op een ernstig verloop van COVID-19 te hebben, maar maatwerk moet mogelijk blijven in overleg met betrokken behandelaars. Soms is testen ook noodzakelijk bij crisisplaatsingen. Of vanwege een kwetsbare thuisomgeving).

Uitgangspunten

 • Mantelzorgers, PGB gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg, passen de algemene hygiënerichtlijnen toe en houden waar mogelijk 1,5 m afstand van de cliënt.
 • Testen is alleen zinvol bij deze zorgverleners indien de afstand van 1,5 m niet kan worden aangehouden.
 • Testen is alleen zinvol als deze zorgverleners klachten hebben passend bij COVID-19.

Testen
Voor deze zorgverleners gelden de volgende adviezen:
Indien de zorgverlener COVID-19 klachten heeft en de zorgverlener maakt geen deel uit van het huishouden van de cliënt:

 • Zorgverlener belt GGD voor afspraak om te testen.
 • GGD-arts doet triage en test indien noodzakelijk.
 • Tot de testuitslag bekend is de zorg laten overnemen door andere (professionele) zorgverlener.

Indien de mantelzorger COVID-19 klachten heeft en de mantelzorger is inwonend:

 • Mantelzorger belt huisarts of GGD voor afspraak om te testen.
 • Huisarts/GGD-arts doet triage en test indien noodzakelijk.
 • Tot de testuitslag bekend is de zorg laten overnemen door (andere) professionele zorgverlener.
 • In afwachting van het testresultaat gelden voor de mantelzorger de leefregels conform verdachte patiënt in de thuissituatie (https://lci.rivm.nl/informatiebrief-koorts-huisgenoot).
 • Indien de testuitslag positief is gelden voor de mantelzorger de leefregels conform een bevestigde patiënt in de thuissituatie (https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis). De zorg moet dan worden overgenomen tot de mantelzorger dit weer kan doen.

Specifiek voor de mantelzorger:
Voor de mantelzorger is het laten overnemen van zorg soms lastig te regelen. De zorgladder voor mantelzorgers (zie hieronder) kan helpen te bezien welke ondersteuning de mantelzorger nodig heeft en kan krijgen. Meer informatie over de zorgladder vindt u op Mantelzorg.nl. Deze ondersteuning is verder uitgewerkt in de Richtlijn Mantelzorgondersteuning.

Zorgladder mantelzorg kent 5 treden:

 • Trede 1: mantelzorg uit het eigen netwerk
 • Trede 2: inschakelen van andere informele ondersteuning en vrijwilligers
 • Trede 3: inschakelen van Wmo ondersteuning via gemeente
 • Trede 4: inschakelen van verpleging en verzorging
 • Trede 5: tijdelijke crisishulp en opvang elders via gemeente.