Schoonmaak in de Wlz

De overgangsregeling voor huishoudelijke hulp loopt eind 2017 af.

geplaatst 31 oktober 2017

Bij de overgang van huishoudelijke hulp per 1 april 2017 vanuit de Wmo naar de Wlz is voor klanten een overgangsregeling vastgesteld. Het aantal uren huishoudelijke hulp dat klanten ontvingen vanuit de Wmo mag in 2017 gecontinueerd worden in de Wlz. Dit overgangsrecht eindigt op 31 december 2017.

Vanaf 2018 moet de zorg inclusief de huishoudelijke hulp binnen het MPT-kader voor zorg thuis passen

Dit geldt voor klanten waarop het Toetsingskader voor zorg thuis van toepassing is. Dit zijn:

  • De klanten die na 1 oktober 2015 zijn ingestroomd in de Wlz en zorg thuis krijgen met een Modulair Pakket Thuis (MPT).
  • De klanten met een gewijzigde zorgvraag na 1 oktober 2015 die zorg thuis krijgen met een MPT.

Voor de klanten waarop dit kader voor zorg thuis niet van toepassing is (bijvoorbeeld de Wlz-indiceerbaren), verwachten we uiteraard wel een doelmatige inzet van huishoudelijke hulp.

Bespreek  met uw klanten  hoe de zorg binnen het MPT-kader kan blijven

Heeft u dit al besproken met uw klanten en past de zorg vanaf 2018  binnen het kader voor zorg thuis? Dan hoeft u niets te doen. Heeft u nog niet gesproken met uw klanten dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. Kijkt u samen hoe de zorg het beste vorm kan krijgen binnen het MPT-kader. De zorgfuncties zijn hierbij vrij uitwisselbaar binnen het MPT-kader. 

Ga in gesprek met het Zorgkantoor als de zorg niet binnen het MPT-kader vormgegeven kan worden

Volg hiervoor de reguliere werkwijze zoals beschreven in het voorschrift zorgtoewijzing. U levert de rekenmodule en het formulier verantwoorde zorg thuis aan bij het zorgkantoor. U geeft hierbij aan waarom voor de klant de betreffende zorg nodig is. We bespreken dan samen de mogelijkheden en alternatieven voor de klant.

 

VWS biedt meer ruimte om de huishoudeljke hulp in 2017 te laten landen in de Wlz.

geplaatst 6 april 2017

Er zijn cliënten die te maken krijgen met een teruggang in het aantal uren huishoudelijke hulp bij de overgang van de WMO naar de Wlz per 1 april 2017. De zorgkantoren zijn de afgelopen weken met veel van deze cliënten in gesprek geweest over het effect van de overheveling op hun persoonlijke situatie. VWS heeft hierover ook signalen van cliënten en zorgaanbieders ontvangen. De Staatssecretaris heeft op basis daarvan besloten om met een overgangsregeling in 2017 meer ruimte te bieden om de huishoudelijke hulp op te nemen in het totale pakket aan zorg thuis.

Per 1 april 2017 krijgen alle cliënten met Wlz zorg thuis hun huishoudelijk hulp uit de Wlz
Cliënten die voor 1 januari 2017 op basis van hun Wlz indicatie zorg thuis in natura ontvingen waren voor hun huishoudelijke hulp nog aangewezen op de gemeente. Per 1 april is deze huishoudelijke hulp overgeheveld naar de Wlz. Het gaat om cliënten met een Modulair pakket thuis (MPT) en om cliënten die thuis overbruggingszorg ontvangen. Zorgkantoren hebben hier eerder op hun websites partijen over geïnformeerd.

De aanspraak voor huishoudelijke hulp in de Wlz is verbreed om continuïteit te kunnen borgen
VWS heeft de wijziging in de aanspraak april 2017 gepubliceerd op de website (https://www.informatielangdurigezorg.nl/). In de Wlz bestond vanaf januari 2017 alleen de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij het ‘schoonhouden van de woning'. Dit bleek een te smalle definitie. Ondersteuning bij het huishouden is meer dan alleen schoonmaken. De nieuwe aanspraak ‘huishoudelijke hulp' sluit aan op de oude aanspraak AWBZ ‘huishoudelijke verzorging'. Het gaat om ondersteuning bij of het overnemen van huishoudelijke taken bij cliënten die door hun ziekte of beperking het huishouden niet (helemaal) zelf kunnen doen. Denk aan opruimen en schoonmaken van de leef/woonruimte, het wassen van kleding, boodschappen doen, bed opmaken en hulp bij maaltijd bereiden. De aanpassing van de wettekst is in voorbereiding en zal met terugwerkende kracht worden opgenomen in de Wet Langdurige zorg. Het Wlz-kompas van het Zorginstituut Nederland en de NZa beleidsregels worden de komende tijd ook aangepast. Zorgkantoren sluiten in hun werkwijze hierop aan. Door deze gewijzigde aanspraak kan voor cliënten inhoudelijk de continuïteit van de huishoudelijke hulp beter geborgd worden. Houdt u voor de actualiteit de website van VWS in de gaten.

VWS stelt overgangsregeling in om het aantal uren uit de Wmo voort te zetten in de Wlz
VWS biedt deze ruimte om zorgaanbieders en cliënten de tijd te gunnen om de hulp bij het huishouden in te bedden in de bestaande zorg thuis. Dit betekent dat er een overgangsregeling geldt om het aantal uren huishoudelijke hulp van de Wmo te kunnen continueren in de Wlz. Voor veel cliënten is het al mogelijk de uren huishoudelijke hulp vanuit de Wmo voort te zetten in de Wlz, binnen de reguliere financiële kaders voor zorg thuis. Deze overgangsregeling is daarom alleen relevant voor die cliënten, waarvoor bij het continueren van de huishoudelijke hulp in de Wlz het financiële kader voor zorg thuis wordt overschreden. Cliënten met een PGB Wlz vallen ook onder het overgangsrecht als zij tot 1 april 2017 nog huishoudelijke hulp in de Wmo ontvingen die nu door de gemeente wordt stopgezet. Zorgkantoren kunnen op basis van de besluitvorming door VWS overschrijdingen in de Wlz toestaan gedurende het jaar 2017 tot het niveau van huishoudelijke hulp in de WMO.

Voor wie is deze overgangsregeling?
Deze overgangsregeling geldt voor alle cliënten die voor 1 januari 2017 beschikten over een Wlz indicatie en waarvoor per 1 april 2017 huishoudelijke hulp wordt overgeheveld van de WMO naar de Wlz.

Zorgkantoren hanteren de reguliere procedure voor het beoordelen van de overschrijdingen
Zorgaanbieders hebben inmiddels met cliënten het gesprek gevoerd over de overheveling van de huishoudelijke hulp per 1 april 2017. Wanneer blijkt dat de huishoudelijke hulp niet past binnen het reguliere MPT kader, dan volgt de zorgaanbieder de reguliere procedure voor een overschrijding bij zorg thuis. Het extra benodigde uren (bovenop regulier MPT kader) wordt aangevraagd via de rekenmodule, met een standaard tekst in de vecozo notitie ‘beschikking gemeente'. Het aantal uren huishoudelijke hulp is maximaal het aantal uren uit de beschikking in de WMO en wordt door het zorgkantoor goedgekeurd tot maximaal 31 december 2017. De beschikking van de WMO hoeft niet meegestuurd te worden, maar zorgaanbieders moeten deze wel desgewenst kunnen overleggen. Voor huishoudelijke hulp via PGB geldt dat de beschikking wel meegestuurd moet worden. Zorgkantoren kiezen omwille van de snelheid voor de reguliere procedure, maar onderzoeken nog of de procedure nog kan worden vereenvoudigd. Wanneer dit mogelijk blijkt nemen we dit op in het voorschrift Zorgtoewijzing.

De regeling geldt alleen in 2017
Deze overgangsmaatregel wordt met terugwerkende kracht tot 1 april 2017 via een aanpassing in de Regeling langdurige zorg geformaliseerd en geldt tot en met 31 december 2017. Zorgaanbieders moeten gedurende dit jaar met de klant gaan bespreken hoe vanaf 2018 het totaal aan zorg wel binnen het kader voor zorg thuis past. Wanneer dit niet mogelijk blijkt gaan zorgaanbieders hierover het gesprek aan met het zorgkantoor om de mogelijkheden en alternatieven voor de klant te bespreken.

Het Voorschrift Zorgtoewijzing wordt op deze beleidswijziging aangepast en uiterlijk de derde week van april gepubliceerd
Zorgkantoren zouden half maart al een vernieuwd Voorschrift Zorgtoewijzing publiceren, als gevolg van de beleidswijzigingen rond logeren en dagbesteding. Gezien de verwachte beleidswijzigingen rond schoonmaak is het voorschrift aangehouden. Het Voorschrift 2017 wordt aangepast en uiterlijk de derde week van april beschikbaar gesteld.

 

Verandering huishoudelijke hulp voor cliënten met Wlz zorg thuis

Geplaatst 14 december 2016

Huishoudelijke hulp voor cliënten met een Wlz indicatie valt vanaf 1 januari 2017 onder de Wlz
Op dit moment krijgen cliënten (1), die hun zorg thuis in natura ontvangen, de huishoudelijke hulp nog via de gemeente. In de Wlz wordt gesproken over "Schoonmaken van de woning" in plaats van huishoudelijk hulp. Schoonmaken van de woning is alleen het schoonmaken van de woonruimte. Voor pgb budgethouders valt huishoudelijke hulp in 2016 al onder de Wlz. De aanspraak is voor pgb houders wel aangepast conform de nieuwe functieaanspraak binnen ZIN "Schoonmaken van de woning".

De overdracht van Schoonmaken van de woning naar de Wlz vindt op 1 april 2017 plaats
Dit geldt voor de Wlz cliënten die nu huishoudelijke hulp van de gemeente krijgen. Door het ministerie van VWS, ZN, zorgkantoren, VNG, ActiZ, BTN en VGN is besloten om meer tijd te nemen voor een zorgvuldige overgang naar de Wlz. Zorgkantoren gebruiken de periode tot 1 april 2017 om met zorgaanbieders de overgang af te stemmen. Voor alle MPT cliënten met huishoudelijke hulp beëindigen gemeenten per 31 maart 2017 de beschikking. Per 1 april 2017 gaat schoonmaken van de woning in één keer over naar de Wlz.

Zorgkantoren werken samen met zorgaanbieders en gemeenten aan een goede overgang
Het is belangrijk dat cliënten zo min mogelijk last ervaren van de overgang van schoonmaken van de woning naar de Wlz. Voor cliënten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en gemeenten moet het daarom helder zijn hoe de overgang wordt geregeld. Veel gemeenten en het CIZ hebben de afgelopen periode de gegevens van cliënten met huishoudelijke hulp aan de zorgkantoren aangeboden. De zorgkantoren gebruiken deze gegevens bij de overgang.

Cliënten krijgen eind december een brief van het zorgkantoor
De zorgkantoren informeren de Wlz cliënten dat de huishoudelijke hulp per 1 april 2017 over gaat naar de Wlz. Daarin leggen we uit dat cliënten in gesprek gaan met hun Wlz zorgaanbieder voor het organiseren van de schoonmaken van de woning.

Zorgaanbieders gaan in gesprek met MPT cliënten over hun wensen over schoonmaken van de woning
Om de overdracht te volgen, ontvangen zorgaanbieders uiterlijk 1 februari 2017 een zorgtoewijzing voor cliënten met huishoudelijke hulp .

Cliënten die na 1 januari 2017 instromen in de Wlz kunnen direct Schoonmaken van de woning ontvangen
Hetzelfde geldt voor bestaande Wlz cliënten die nu geen huishoudelijke hulp hebben, maar na 1 januari 2017 wel gebruik willen maken van schoonmaken van de woning. Deze cliënten kunnen voor het regelen van schoonmaken van de woning contact opnemen met de zorgaanbieder vanuit de Wlz of met het zorgkantoor.

Aanvullende berichtgeving over de overgang van schoonmaken van de woning publiceren wij binnenkort op onze website
Voor specifieke vragen kan gebruik gemaakt worden van de reguliere contactpersonen van het zorgkantoor.

1 Dit betreft cliënten die in 2017 zorg thuis krijgen in de vorm van een Modulair pakket thuis (MPT), in het kader van overbruggingszorg en voor cliënten met de status Wlz indiceerbaar die een zorgprofiel hebben gekregen voor de Wlz. De overgang geldt niet voor de Wlz indiceerbaren die per 1 juli 2017 van de Wlz uitstromen naar de WMO/ZVW blijven hun huishoudelijke hulp in 2017 van de gemeente/WMO ontvangen. Ook de Wlz indiceerbaren in een ADL woning houden hun huishoudelijke hulp bij de gemeente. Verder geldt dat alle PGB budgethouders in 2016 hun Schoonmaak al kunnen ontvangen vanuit Wlz.