Zorginkoopbeleid 2019

ZN en zorgkantoren publiceren tool voor kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

 Geplaatst 14 augustus 2018

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de zorgkantoren publiceren vandaag de tool die zorgorganisaties in de verpleeghuiszorg moeten gebruiken om in aanmerking te komen voor een kwaliteitsbudget. In samenspraak met ActiZ en individuele zorgorganisaties heeft ZN de afgelopen weken de tool ontwikkeld waarmee zorgorganisaties hun kwaliteitsbudget kunnen onderbouwen.

Indienen kwaliteitsplan

Vanaf 1 september tot en met 31 december 2018 kunnen zorgorganisaties bij de zorgkantoren hun kwaliteitsplan indienen om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget. Met de tool - die als bijlage aan het kwaliteitsplan dient te worden toegevoegd - kunnen zorgorganisaties een begroting opstellen voor de inzet van extra personeel en overige investeringen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De tool wordt ook gebruikt om na afloop van het betreffende jaar de realisatie van de begroting te verantwoorden.

 

Portaal

De tool is beschikbaar in Excel. In een toelichting staat stap voor stap beschreven hoe de tool gebruikt moet worden. Vektis is gevraagd een portaal te ontwikkelen dat naar verwachting begin 2019 gereed is. Door gebruik te maken van een portaal worden de administratieve lasten tot een minimum beperkt en is ontsluiting van gegevens eenvoudiger. Op dit moment wordt met dezelfde partijen ook een accountantsprotocol opgesteld dat later in het jaar beschikbaar zal komen. De componenten die nodig zijn voor het accountantsprotocol zijn al opgenomen in het verantwoordingsmodel.

 

Kwaliteitsbudget

Het kabinet heeft voor de komende jaren extra middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. In 2019 is een extra bedrag van 600 miljoen euro beschikbaar in de vorm van een kwaliteitsbudget per zorgorganisatie.

 

Op landelijk niveau is vastgesteld dat het kwaliteitsbudget voor 85% bestemd is voor personeel en 15% voor de implementatie van overige zaken. Als de lokale situatie daarom vraagt, kan hiervan worden afgeweken mits het totale budget van 600 miljoen euro niet wordt overschreden. Afgesproken is dat gedurende het jaar 2019 wordt gemonitord of de realisatie in lijn ligt met de begroting.

Hieronder vindt u een aangepaste versie van de tool kwaliteitsbudget versie 1.21. Er bleek nog een fout in te zitten. Op het voorblad konden niet alle velden ingevuld te worden. Daarnaast was in tabblad realisatie het niet mogelijk het bevoorschottingsbedrag in te vullen. Dat is nu hersteld. (31-10-2018)

Extra Nota van Inlichtingen 

Geplaatst 31 juli 2018

Hierbij treft u een extra nota van inlichtingen aan behorende bij de "Aanvulling 2019 bij het regionale inkoopkader Wlz 2018 - 2020 inzake tarief GZ 2019" geplubliceert op 26 juli 2018.

Aanvullende Nota van Inlichtingen en addendum

Geplaatst 09 juli 2018

De Nota van Inlichtingen bestaat uit drie delen:
Deel 1 zijn de antwoorden op vragen rondom extra middelen.
Deel 2 zijn wijzigingen ten opzichte van de NvI van 29 juni.
Deel 3 is de NvI van 29 juni. Dit is een link in het document naar de eerder gepubliceerde versie van 29 juni.

Hieronder vindt u de Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen

Geplaatst 29 juni 2018

Landelijk

Inleiding

Deze Nota van inlichtingen bevat de antwoorden op vragen van zorgaanbieders op de Aanvulling 2019 van het Inkoopkader Wlz 2018 - 2020. Wat in deze versie van 29 juni ontbreekt zijn de antwoorden op vragen met betrekking tot de extra middelen voor de verpleeghuiszorg.

De reden hiervoor is dat VWS op 26 juni 2018 in de voorlopige kaderbrief Wlz 2019 ten aanzien van de extra middelen V&V wijzigingen bekend heeft gemaakt. Hierin is onder meer aangegeven dat voor de berekening van de vergoeding vanuit het kwaliteitsbudget (inzet voor extra zorgpersoneel) de totale kosten voor zorgpersoneel 2019 vergeleken worden met de totale kosten voor zorgpersoneel 2018. De toename kan worden gefinancierd vanuit het kwaliteitsbudget 2019.Deze wijziging heeft consequenties voor de toelichting van het kwaliteitsbudget dat omschreven staat in het document Aanvulling 2019 landelijk inkoopkader Wlz dat reeds gepubliceerd is.

Wij streven ernaar om 3 juli 2018 de antwoorden op vragen te publiceren over hoofdstuk 4, het Verantwoordingsmodel Kwaliteitsbudget, bijlage 6 Overeenkomst Addendum extra middelen en de vragen in de overige hoofdstukken met betrekking tot de extra middelen.

Hieronder vindt u de landelijke Nota van Inlichtingen.

Tevens zijn er nieuwe versies van de overeenkomsten en de bestuursverklaring. Hieronder vindt u deze, waarbij er van elk van de documenten ook één met wijzigingen zichtbaar beschikbaar is.

Regionaal

Hieronder vindt u de regionale Nota van Inlichtingen.

Presentatie "Inkoop Wlz 2019"

Geplaatst 11 juni 2018

Afgelopen donderdag heeft het zorgkantoor met een Webinar een toelichting gegeven op de inkoop 2019. Het zorgkantoor heeft dit met een presentatie gedaan. Hieronder vindt u deze presentatie.

Via de onderstaande link kunt u na korte registratie de opname van de webinar terugkijken.

https://www.gotostage.com/channel/a1196f106eb04b6a992bdbb202a90046

Webinar "Inkoop Wlz 2019"

Geplaatst 5 juni 2018

In tegenstelling tot voorgaande jaren is er in de eerste week van juni geen presentatie van ons inkoopbeleid. Dit jaar geeft het zorgkantoor u informatie over de aanvullingen op het inkoopbeleid door middel van een Webinar.

Wanneer
Deze Webinar vindt plaats op donderdag 7 juni 2018 van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan de Webinar dan kunt u registreren via onderstaande link:

https://attendee.gotowebinar.com/register/7411902832055436033

Na registratie ontvangt u informatie over de wijze waarop u deelneemt aan de Webinar.

Agenda
1. Presentatie aanvulling inkoopbeleid Wlz 2019 landelijk
2. Presentatie aanvulling inkoopbeleid Wlz 2019 regionaal
3. Vragen

Vragen gepubliceerde documenten
Tijdens de Webinar heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen, hiervoor is een vragengedeelte na de presentaties. Deze vragen worden ook samen met de definitieve antwoorden gepubliceerd in de nota van inlichtingen op 29 juni 2018. Na de Webinar kunt u ook nog vragen stellen via de Nota van Inlichtingen. Het indienen van de vragen kan tot uiterlijk 21 juni 2018 per email naar emailadres zorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.

Webinar gemist, of nog eens terugkijken?
De opname van het Webinar wordt gepubliceerd op de website van het zorgkantoor. Inkoopdocumenten Wlz 2019.

Inkoopdocumenten Wlz 2019

Geplaatst 1 juni 2018

Hieronder vindt u de (aanvullingen op de) landelijke en regionale documenten voor de zorginkoop Wlz 2018 ten behoeve van de inkoop van Wlz zorg voor 2019 van de Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden.

Wij verwijzen u graag naar de pagina met daarop de inkoopdocumenten, waarop de onderstaande documenten een aanvulling zijn.

Landelijke documenten:

In de zomer zal bijlage 3 Beleidskader 2019 gepubliceerd worden. Bijlage 4 Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 zal in het najaar van 2018 worden gepubliceerd worden op deze pagina.

Regionale documenten:

Contouren zorginkoop Wlz 2019

Geplaatst 30 april 2018

Evenals voorgaande jaren wordt door de Zorgkantoren het landelijke kader voor de contractering Wlz 2019 opgesteld. Hieronder beschrijven we de eerste contouren.