Ik heb zorg nodig, waar kan ik terecht?

Als u zorg nodig heeft dan kunt u hiervoor terecht bij verschillende loketten: uw gemeente, uw zorgverzekeraar of het zorgkantoor in uw regio. Tot wie u zich voor uw zorg kunt wenden is afhankelijk van de zorg die u nodig heeft.

Zorg via uw gemeente: de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet

Uw gemeente regelt voor u de zorg uit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Wmo

De Wmo is er voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen (hulp bij zelfredzaamheid), of hulp nodig hebben om mee te doen aan de samenleving (hulp bij participatie). Die hulp is nodig omdat het alleen of met hulp van de omgeving niet (meer) lukt.
Voorbeelden van zorg die wordt geboden vanuit de Wmo zijn:

 • ondersteuning bij het huishouden voor ouderen of chronisch zieken
 • begeleiding van mensen met een psychische aandoening, die moeite hebben met het organiseren van hun leven en sociale contacten
 • dagbesteding voor ouderen
 • kortdurend verblijf ter ontlasting van de mantelzorgers

De gemeente bekijkt samen met u welke hulp u precies nodig heeft. Uw gemeente kan u een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening aanbieden. Ook kan uw gemeente een persoonsgebonden budget (pgb) geven. Een algemene voorziening is er voor alle burgers. Voorbeelden zijn een koffieochtend in het buurthuis, de boodschappenbus of de maaltijdservice. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op één persoon. Voorbeelden zijn een scootmobiel of begeleiding bij de administratie. Op deze website vindt u een overzicht met alle contactgegevens van gemeenten in de regio Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord.

Jeugdwet

Jongeren met een beperking, stoornis of aandoening en hun ouders kunnen bij de gemeente terecht voor hulp en ondersteuning bij opgroeiproblemen en opvoedproblemen. Het gaat onder andere om de volgende zorg:

 • begeleiding
 • persoonlijke verzorging
 • kortdurend verblijf
 • behandeling
 • verblijfszorg

Alleen de zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen valt onder de Wlz. Het gaat dan om kinderen die blijvend de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten (SGLVG) is onderdeel van de Wlz.

Zorg via uw zorgverzekeraar: de Zorgverzekeringswet

U kunt bij uw zorgverzekeraar terecht voor zorg uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Zvw is er voor alle zogenaamde ‘lijfgebonden' zorg. Deze zorg is gericht op genezing, behandeling, verpleging en verzorging. Voorbeelden van zorg die vallen onder de Zvw zijn:

 • zorg van de huisarts
 • zorg in het ziekenhuis
 • een deel van de geestelijke gezondheidszorg 
 • verpleging en verzorging thuis van de wijkverpleegkundige

Voor zorg vanuit de Zvw kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. In de praktijk zal uw huisarts of wijkverpleegkundige echter het eerste aanspreekpunt en de verwijzer voor wijkverpleegkundige zorg zijn.

Zorg via uw zorgkantoor: de Wet langdurige zorg (Wlz)

Zorgkantoren regelen voor u de zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze website is er speciaal voor u als u zorg uit de Wlz nodig heeft. Voor Wlz-zorg kunt u terecht bij het zorgkantoor in uw regio. Nederland is verdeeld in 32 zorgkantoorregio's. De zorgkantoren zijn ondergebracht bij diverse zorgverzekeraars. Voor de regio's Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden is het zorgkantoor ondergebracht bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.