Crisiszorg in de Wlz - informatie voor de aanmelder (huisarts)

Crisiszorg in de Wlz: altijd tijdelijk

Het kan zijn dat een situatie thuis uit de hand loopt waardoor direct opname in een zorginstelling noodzakelijk is. In dat geval kan er aanspraak zijn op Wlz-crisisopname.

De volgende criteria vormen cumulatief de grondslag voor het gebruikmaken van een Wlz-crisisplek:

 • Een plotselinge wijziging in de gezondheidssituatie (aandoeningen, stoornissen, beperkingen) van een cliënt in de thuissituatie of van de informele hulp (wegvallen mantelzorg)
 • die leidt tot een substantieel andere inhoud (functie en/of plaats) en omvang van de benodigde zorg
 • waarbij het noodzakelijk is om opname binnen 24 (voor VV) tot 48 (voor GZ) uur in te zetten om onaanvaardbare gezondheidsrisico's of ander gevaar voor de cliënt en/of zijn gezin en/of woonomgeving te voorkomen.

Crisisopname is altijd tijdelijk. In de sector Verpleging en Verzorging duurt opname maximaal 14 dagen en in de sector Gehandicaptenzorg maximaal 6 weken. Deze periode is in uitzonderlijke gevallen maximaal 1x te verlengen. Na de periode van crisisopname moet de cliënt de crisisplek verlaten, bijvoorbeeld door terug te keren naar huis of door te stromen naar een andere reguliere opname plek bij dezelfde of een andere zorgaanbieder.

Criteria voor Wlz-crisisopname

Om in aanmerking te komen voor crisisopname onder de Wlz moet de cliënt voldoen aan alle hier genoemde criteria:

 1. De cliënt heeft een Wlz-indicatie of de aanvrager van de crisisopname verwacht dat de cliënt deze binnen twee weken krijgt
 2. Er is sprake van een acute verandering
 3. Gevaarscriterium is duidelijk aanwezig
 4. Binnen 24 uur is opname noodzakelijk. Alle andere mogelijkheden dan opname zijn onderzocht maar bieden geen oplossing, waaronder: (uitbreiding van) thuiszorg, mantelzorg en dagopvang.

Daarnaast moet aan de volgende eisen worden voldaan om crisisopname te kunnen realiseren:

 1. Cliënt gaat akkoord met opname bij een zorgaanbieder binnen én buiten de zorgkantoorregio. Dit kan ook een andere zorgaanbieder dan de voorkeursaanbieder zijn.
 2. Bij psychogeriatrie:
  a. De cliënt toont geen verzet en/of er is een BOPZ-beschikking artikel 60 afgegeven.
  b. De cliënt vertoont geen voornamelijk psychiatrisch toestandsbeeld.

Zie voor meer informatie het landelijk .

Uw cliënt voldoet niet aan de criteria?

Cliënten die niet tot de doelgroep van de Wlz-crisiszorg behoren, zijn aangewezen op zorg uit een voorliggend domein. Bijvoorbeeld:

 • Respijtzorg vanuit de Wmo
 • Kortdurend eerstelijns verblijf vanuit de Zorgverzekeringswet
 • Ziekenhuisopname vanuit de Zorgverzekeringswet

Cliënten met psychogeriatie die verzet vertonen en waarvoor geen BOPZ-beschikking artikel 60 is afgegeven, kunnen niet op een Wlz-crisisplek worden opgenomen. Voor hen moet er voorafgaand aan opname een BOPZ-toetsing plaatsvinden of een RM of IBS worden aangevraagd.

Crisiszorg in de Wlz: hoe is opname te realiseren in Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden?

De aanmelding van cliënten voor een Wlz-crisisopname verschilt per zorgkantoorregio en sector.

Als de cliënt al een Wlz-indicatie heeft en op de wachtlijst staat voor opname, dan moet u eerst nagaan of de zorgaanbieder waarbij de cliënt op de wachtlijst staat een reguliere opnameplek beschikbaar heeft. Dit kan het onnodig verplaatsen van een cliënt en opname in een niet-voorkeursinstelling voorkomen.

Verantwoordelijkheid huisarts
Als huisarts bent u ervoor verantwoordelijk dat alle noodzakelijke gegevens van de cliënt beschikbaar zijn bij opname. Ook moet u na aanmelding telefonisch bereikbaar zijn voor aanvullende vragen of bij afwezigheid hiervoor een vervanger aanwijzen die voldoende op de hoogte is van de situatie. Dit geldt in het bijzonder voor aanmelding vlak voor het weekend. Het niet beschikbaar zijn van informatie kan crisisopname vertragen.

Sector Verpleging en Verzorging (verpleeghuisopname) - regio Zuid-Holland Noord

Let op: deze crisisregeling is gewijzigd op 01 februari 2016. Opname van zowel cliënten met somatische als psychogeriatrische problematiek kunnen op onderstaande wijze worden aangemeld. Aanmelden van cliënten met psychogeriatrie verloopt niet meer via GGZ Rivierduinen.

Informatie over de regionale invulling van de crisisregeling voor de sector Verpleging en Verzorging in de regio Zuid-Holland Noord inclusief contactgegevens vindt u in de regionale bijlage van het landelijke handboek. Deze kunt u downloaden aan de rechterkant van deze pagina.

Samengevat:

 1. U meldt de cliënt aan voor crisisopname bij de crisiszorgaanbieder die is aangewezen als eerste aanspreekpunt voor Wlz-crisisopname in de woonplaats van de cliënt. Als dit meerdere crisiszorgaanbieders zijn, dan kunt u één zorgaanbieder kiezen.
 2. De coördinator voert een triage uit om vast te stellen of de cliënt in aanmerking komt voor opname op een Wlz-crisisplek.
 3. Als uit de triage blijkt dat de cliënt voldoet aan de criteria voor Wlz-crisisopname, dan regelt de crisiszorgaanbieder dat de cliënt wordt opgenomen. Dit kan bij de crisiszorgaanbieder zelf zijn, maar ook bij een andere (crisis)zorgaanbieder binnen of buiten de zorgkantoorregio zijn.

Sector Verpleging en Verzorging (verpleeghuisopname) - regio Amstelland en de Meerlanden

De procedure, het rouleerschema van de coördinatoren en contactgegevens voor de sector Verpleging en Verzorging in de regio Amstelland en de Meerlanden vindt u aan de rechterkant van deze pagina.

Samengevat:

 1. U neemt contact op met de dienstdoende coördinator om een cliënt aan te melden voor crisisopname (zie document voor contactgegevens).
 2. De coördinator voert een triage uit om vast te stellen of de cliënt in aanmerking komt voor opname op een Wlz-crisisplek. Als er een plek beschikbaar is in de regio, verwijst de coördinator u direct door naar de zorgaanbieder die plek heeft en voert deze zorgaanbieder de triage uit.
 3. Als uit de triage blijkt dat de cliënt voldoet aan de criteria voor Wlz-crisisopname en er is in de zorgkantoorregio een passende Wlz-crisisplek vrij, dan regelt de coördinator of zorgaanbieder met u dat de cliënt wordt opgenomen.
 4. Als uit de triage blijkt dat de cliënt voldoet aan de criteria voor Wlz-crisisopname en er is in de zorgkantoorregio geen passende Wlz-crisisplek vrij, dan meldt de coördinator de cliënt aan bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor gaat buiten de regio op zoek naar een opnameplek.

Sector Gehandicaptenzorg (beide regio's)

Voor mensen met een verstandelijke beperking is er voor de provincie Zuid-Holland en zorgkantoorregio Amstelland en de Meerlanden een gezamenlijke crisisregeling getroffen. Aanmelding en plaatsing verloopt via MEE Zuid-Holland Noord.

De provinciale crisisregeling Gehandicaptenzorg kunt u downloaden aan de rechterkant van deze pagina.

Samengevat:

 1. U neemt contact op met de crisisregisseur van MEE Zuid-Holland Noord via 088-7752000
 2. De crisisregisseur voert een triage uit om vast te stellen of de cliënt in aanmerking komt voor opname op een Wlz-crisisplek.
 3. Als uit de triage blijkt dat de cliënt voldoet aan de criteria voor Wlz-crisisopname, dan regelt de coördinator met u dat de cliënt wordt opgenomen.