Crisiszorg in de Wlz - informatie voor de aanmelder (huisarts)

Crisiszorg in de Wlz: altijd tijdelijk

Het kan zijn dat een situatie thuis uit de hand loopt waardoor direct opname in een zorginstelling noodzakelijk is. In dat geval kan er aanspraak zijn op Wlz-crisisopname.

De volgende criteria vormen cumulatief de grondslag voor het gebruikmaken van een Wlz-crisisplek:

 • Een plotselinge wijziging in de gezondheidssituatie (aandoeningen, stoornissen, beperkingen) van een cliënt in de thuissituatie of van de informele hulp (wegvallen mantelzorg)
 • die leidt tot een substantieel andere inhoud (functie en/of plaats) en omvang van de benodigde zorg
 • waarbij het noodzakelijk is om opname binnen 24 (voor VV) tot 48 (voor GZ) uur in te zetten om onaanvaardbare gezondheidsrisico's of ander gevaar voor de cliënt en/of zijn gezin en/of woonomgeving te voorkomen.

Crisisopname is altijd tijdelijk. In de sector Verpleging en Verzorging duurt opname maximaal 14 dagen en in de sector Gehandicaptenzorg maximaal 6 weken. Deze periode is in uitzonderlijke gevallen maximaal 1x te verlengen. Na de periode van crisisopname moet de cliënt de crisisplek verlaten, bijvoorbeeld door terug te keren naar huis of door te stromen naar een andere reguliere opname plek bij dezelfde of een andere zorgaanbieder.

Criteria voor Wlz-crisisopname

Om in aanmerking te komen voor crisisopname onder de Wlz moet de cliënt voldoen aan alle hier genoemde criteria:

 1. De cliënt heeft een Wlz-indicatie of de aanvrager van de crisisopname verwacht dat de cliënt deze binnen twee weken krijgt
 2. Er is sprake van een acute verandering
 3. Gevaarscriterium is duidelijk aanwezig
 4. Binnen 24 uur is opname noodzakelijk. Alle andere mogelijkheden dan opname zijn onderzocht maar bieden geen oplossing, waaronder: (uitbreiding van) thuiszorg, mantelzorg en dagopvang.

Daarnaast moet aan de volgende eisen worden voldaan om crisisopname te kunnen realiseren:

 1. Cliënt gaat akkoord met opname bij een zorgaanbieder binnen én buiten de zorgkantoorregio. Dit kan ook een andere zorgaanbieder dan de voorkeursaanbieder zijn.
 2. Bij psychogeriatrie:
  a. De cliënt toont geen verzet en/of er is een BOPZ-beschikking artikel 60 afgegeven.
  b. De cliënt vertoont geen voornamelijk psychiatrisch toestandsbeeld.

Zie voor meer informatie het Voorschrift Zorgtoewijzing.

Uw cliënt voldoet niet aan de criteria?

Cliënten die niet tot de doelgroep van de Wlz-crisiszorg behoren, zijn aangewezen op zorg uit een voorliggend domein. Bijvoorbeeld:

 • Respijtzorg vanuit de Wmo
 • Kortdurend eerstelijns verblijf vanuit de Zorgverzekeringswet
 • Ziekenhuisopname vanuit de Zorgverzekeringswet

Cliënten met psychogeriatie die verzet vertonen en waarvoor geen BOPZ-beschikking artikel 60 is afgegeven, kunnen niet op een Wlz-crisisplek worden opgenomen. Voor hen moet er voorafgaand aan opname een BOPZ-toetsing plaatsvinden of een RM of IBS worden aangevraagd.

Crisiszorg in de Wlz: hoe is opname te realiseren in Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden?

De aanmelding van cliënten voor een Wlz-crisisopname verschilt per zorgkantoorregio en sector.

Als de cliënt al een Wlz-indicatie heeft en op de wachtlijst staat voor opname, dan moet u eerst nagaan of de zorgaanbieder waarbij de cliënt op de wachtlijst staat een reguliere opnameplek beschikbaar heeft. Dit kan het onnodig verplaatsen van een cliënt en opname in een niet-voorkeursinstelling voorkomen.

Verantwoordelijkheid huisarts
Als huisarts bent u ervoor verantwoordelijk dat alle noodzakelijke gegevens van de cliënt beschikbaar zijn bij opname. Ook moet u na aanmelding telefonisch bereikbaar zijn voor aanvullende vragen of bij afwezigheid hiervoor een vervanger aanwijzen die voldoende op de hoogte is van de situatie. Dit geldt in het bijzonder voor aanmelding vlak voor het weekend. Het niet beschikbaar zijn van informatie kan crisisopname vertragen.

Sector Verpleging en Verzorging (verpleeghuisopname) - regio Zuid-Holland Noord

Sinds 2 januari 2018 is het regionaal aanmeldpunt RAP-ZHN voor eerstelijnsverblijf en crisisbedden in Zuid-Holland Noord gestart. In dit nieuwe initiatief werken alle verpleeg-, verzorgingshuis- en thuiszorgorganisaties uit de regio met elkaar samen. Omdat er vanuit één punt coördinatie plaatsvindt, ontstaat een actueel overzicht van alle regionaal beschikbare bedden voor acute zorg.

 1. Als verwijzer belt u 088 33 99 999, het regionale telefoonnummer van RAP-ZHN.De coördinator voert een triage uit om vast te stellen of de cliënt in aanmerking komt voor opname op een Wlz-crisisplek.
 2. Als uit de triage blijkt dat de cliënt voldoet aan de criteria voor Wlz-crisisopname, dan regelt de crisiszorgaanbieder dat de cliënt wordt opgenomen. Dit kan bij de crisiszorgaanbieder zelf zijn, maar ook bij een andere (crisis)zorgaanbieder binnen of buiten de zorgkantoorregio zijn.

Sector Verpleging en Verzorging (verpleeghuisopname) - regio Amstelland en de Meerlanden

Vanaf 16 juli 2018 is er één gezamenlijk aanmeldportaal Tijdelijke Zorg voor Amstelland en Haarlemmermeer. Huisartsen kunnen 24 uur per dag en 7 dagen in de week patiënten via het telefoonnummer aanmelden voor niet planbare tijdelijke opname in de ouderenzorg. Het gaat om eerstelijns verblijf (ELV) en Crisisopname (WLZ). Het nummer is: (023) 555 60 04.

De stappen voor aanmelding op een rij:

 1. De huisarts wil ELV- of WLZ crisisopname regelen en belt: (023) 555 60 04.
 2. De huisarts voert de postcode van het huisadres van de patiënt in. De telefoon schakelt automatisch door naar de juiste ouderenzorgorganisatie.
 3. Is de lijn bezet? Dan spreekt de huisarts duidelijk zijn/haar naam en telefoonnummer in. De huisarts wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.
 4. De huisarts heeft de benodigde gegevens van de patiënt paraat. Tijdens het telefoongesprek vult de medewerker een digitaal zorgtransferdossier in POINT in.
 5. Wij zoeken binnen de regio Amstelland en Haarlemmermeer. Er is altijd een kans dat er geen plek vrij is. Uiteraard zet het aanmeldpunt zich intensief in om samen met de huisarts een oplossing te regelen, ondertussen blijft de huisarts verantwoordelijk voor de patiënt.
 6. Tijdens kantooruren kan een huisarts eventueel collegiaal overleggen met een Specialist Ouderengeneeskunde (SO). Buiten kantoortijden wordt het aanmeldpunt standaard een SO geraadpleegd. 

Sector Gehandicaptenzorg (beide regio's)

Voor mensen met een verstandelijke beperking is er voor de provincie Zuid-Holland en zorgkantoorregio Amstelland en de Meerlanden een gezamenlijke crisisregeling getroffen. Aanmelding en plaatsing verloopt via MEE Zuid-Holland Noord.

De provinciale crisisregeling Gehandicaptenzorg kunt u downloaden aan de rechterkant van deze pagina.

Samengevat:

 1. U neemt contact op met de crisisregisseur van MEE Zuid-Holland Noord via 088-7752000
 2. De crisisregisseur voert een triage uit om vast te stellen of de cliënt in aanmerking komt voor opname op een Wlz-crisisplek.
 3. Als uit de triage blijkt dat de cliënt voldoet aan de criteria voor Wlz-crisisopname, dan regelt de coördinator met u dat de cliënt wordt opgenomen.