Toetsingskader voor Wlz-zorg zonder verblijf

Update: 27 december 2017

Mensen met een indicatie voor een zorgprofiel hebben recht op verblijf in een zorginstelling. Maar zij kunnen er ook voor kiezen om hun zorg te verzilveren zonder verblijf. Dan wordt de zorg thuis geleverd door de zorgaanbieder of maakt de cliënt gebruik van dagbesteding. 

Het proces voor de aanvraag van zorg thuis wordt eenvoudiger en uniform

In 2015 is het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis ingevoerd. Het kader is een hulpmiddel om te beoordelen of de zorg thuis bij de cliënt doelmatig en verantwoord is. Vanaf 1 april 2016 hanteren de zorgkantoren een uniforme werkwijze.

Zorgaanbieders leveren de rekenmodule alleen aan als:

  • de kosten voor zorg thuis boven het basisbudget van het geïndiceerde zorgprofiel liggen. Afhankelijk van de cliëntsituatie bevat het basisbudget wel of geen behandeling
  • de kosten voor overbruggingszorg thuis boven het basisbudget van het geïndiceerde zorgprofiel liggen. Afhankelijk van de cliëntsituatie bevat het basisbudget wel of geen behandeling.
  • de cliënt zijn zorg verzilvert in een combinatie van PGB met zorg in natura.

Zorgaanbieders leveren het formulier verantwoorde zorg alleen aan als:

  • de zorgkosten voor zorg thuis boven het basisbudget van het geïndiceerde zorgprofiel liggen. Afhankelijk van de cliëntsituatie bevat het basisbudget wel of geen behandeling.
  • de zorgkosten voor overbruggingszorg thuis boven het basisbudget van het geïndiceerde zorgprofiel liggen. Afhankelijk van de cliëntsituatie bevat het basisbudget wel of geen behandeling.
  • (één van de betrokken) zorgaanbieder(s) twijfelt over verantwoorde inzet van zorg thuis of als (één van de betrokken) zorgaanbieder(s) van mening is dat de zorg thuis niet verantwoord geleverd kan worden.

Algemene randvoorwaarden en wijzigingen:

  • Zorgaanbieders leggen de beoordeling over verantwoorde zorg thuis vast in het zorgplan bij de cliënt thuis en zorgen voor goede registratie binnen de organisatie.
  • De motivatie voor een aanvraag behandeling is geïntegreerd in het formulier verantwoorde zorg en de rekenmodule.

Deze werkwijze is verwerkt in de nieuwe versie van het voorschrift zorgtoewijzing

Zorg thuis moet doelmatig en verantwoord zijn

Het inzetten van zorg zonder verblijf mag alleen als deze zorg doelmatig en verantwoord is. Het zorgkantoor heeft de taak dit te controleren. Om deze controle op dezelfde wijze uit te voeren hebben de zorgkantoren gezamenlijk een toetsingskader ontwikkeld. Dit is het Toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis.

Toetsingskader voor cliënten zonder opnamewens

Het toetsingskader geldt voor aanvragen voor een Modulair pakket thuis (MPT) al dan niet in combinatie met een pgb, een Volledig pakket thuis (VPT) of zorg die volledig wordt betaald met een pgb.

Rekenmodule en adviesformulier verantwoorde zorg thuis

De rekenmodule voor het Toetsingskader Doelmatige en Verantwoorde zorg thuis is aangepast. Er zijn twee verschillende versies van de rekenmodule beschikbaar (Excel 2003 en Excel 2010).

NB. Op deze website is altijd de meest recente versie van de rekenmodule en het adviesformulier te vinden. Wij adviseren zorgaanbieders het document altijd te downloaden van onze website, in plaats van gebruik te maken van zelf opgeslagen versies.