Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Crisiszorg

Hieronder vindt u informatie over hoe crisiszorg is geregeld in de Wlz. Klik hier om direct contact op te nemen met de coördinatoren crisiszorg.

Onder crisiszorg verstaan we een acute hulpvraag om zorg of ondersteuning. Het gaat om situaties waarin de cliënt niet meer verantwoord thuis kan blijven wonen en het noodzakelijk is dat de zorg direct verleend wordt. 

Wanneer is er sprake van crisiszorg?

Er is sprake van een crisissituatie wanneer:

 • er een ernstige, plotselinge verandering optreedt
  • in de gezondheidssituatie (aandoeningen, stoornissen, beperkingen) van een cliënt in de thuissituatie; óf
  • van de verzorgers of informele hulp (mantelzorg);
 • de plotselinge verandering substantiële gevolgen heeft voor de inhoud (functie en/of plaats) en omvang van de benodigde zorg;
 • de verzwaarde zorgbehoefte naar verwachting blijvend is;
 • er onaanvaardbare gezondheidsrisico’s of ander gevaar voor uw cliënt, diens gezin of directe woonomgeving dreigen én die alleen te voorkomen zijn met een acute opname binnen 24 uur (Verpleging en Verzorging) of 48 uur (Gehandicaptenzorg).

Sector Verpleging en Verzorging

Voor crisiszorg in de Verpleging en Verzorging gelden de volgende criteria:

 • De cliënt heeft een Wlz-indicatie óf kan deze binnen twee weken krijgen.
 • Er is sprake van een acute verandering.
 • Gevaarscriterium is duidelijk aanwezig.
 • Opname binnen 24 uur is noodzakelijk. Alternatieven voor opname (zoals uitbreiding van thuiszorg, mantelzorg en dagopvang) zijn onderzocht maar bieden geen oplossing.
 • De cliënt gaat akkoord met de opname bij een zorgaanbieder binnen én buiten de zorgkantoorregio. Dit kan ook een andere zorgaanbieder dan de voorkeursaanbieder zijn.

Wanneer de cliënt aan deze criteria voldoet kan de cliënt bij een zorgaanbieder worden opgenomen die gecontracteerd is voor crisiszorg en die vanuit de Wlz wordt betaald.

Regio Zuid-Holland Noord

In de regio Zuid-Holland Noord is de crisiszorg geregeld binnen het regionaal aanmeldpunt (RAP-ZHN). Hierin werken alle zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor crisiszorg en eerstelijnsverblijf met elkaar samen voor een actueel overzicht van alle beschikbare bedden voor acute zorg.

Als verwijzer belt u naar het regionale telefoonnummer van het RAP-ZHN: (088) 33 99 999. Het aanmeldpunt is 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar. De triagist stelt met u vast of uw cliënt in aanmerking komt voor crisisopname. Als dat het geval is, regelt de crisiszorgaanbieder de opname binnen of buiten de zorgkantoorregio.

Regio Amstelland en de Meerlanden

Het gezamenlijk Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg voor Amstelland en Haarlemmermeer is voor huisartsen beschikbaar voor het aanmelden van cliënten voor eerstelijnsverblijf en crisiszorg.

Voor plaatsing en aanmelding belt u als huisarts naar (023) 555 60 04. Het aanmeldpunt is 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar. Tijdens het telefoongesprek vult de medewerker het zorgtransferdossier in. Als er geen plek vrij is in de regio Amstelland en Haarlemmermeer zoekt de medewerker intensief met u naar een oplossing. Ondertussen blijft u als huisarts verantwoordelijk voor uw patiënt.

Sector Gehandicaptenzorg

Voor mensen met een verstandelijke beperking is er voor beide regio’s een gezamenlijke crisisregeling getroffen. Bel voor aanmelding en plaatsing naar MEE Zuid-Holland: (088) 7752000. De crisisregisseur stelt dan vast of uw cliënt in aanmerking komt voor crisisopname. Als dat het geval is, regelt de coördinator samen met u dat uw cliënt wordt opgenomen.

Duur Crisisopname

Crisisopname is altijd tijdelijk. In de sector Verpleging en Verzorging duurt crisisopname maximaal 14 dagen, in de sector Gehandicaptenzorg maximaal 6 weken. In uitzonderlijke gevallen is deze periode maximaal één keer te verlengen. Na de periode van crisisopname moet de cliënt de crisisplek verlaten. Hij keert dan bijvoorbeeld terug naar huis of stroomt door naar reguliere opname bij dezelfde of een andere zorgaanbieder.

Uw verantwoordelijkheid als huisarts

U zorgt ervoor dat alle noodzakelijke gegevens van de cliënt beschikbaar zijn bij opname. U dient telefonisch bereikbaar te blijven voor aanvullende vragen. Als u afwezig bent, dient u een vervanger aan te wijzen die voldoende op de hoogte is. Het niet beschikbaar zijn van informatie kan de crisisopname namelijk vertragen.

Wat als uw cliënt niet aan de criteria voldoet?

Als uw cliënt niet tot de doelgroep van de Wlz-crisiszorg behoort, is hij aangewezen op zorg uit een voorliggend domein. Dat kan zijn:

 • respijtzorg vanuit de Wmo;
 • kortdurend eerstelijnsverblijf vanuit de Zorgverzekeringswet;
 • ziekenhuisopname vanuit de Zorgverzekeringswet.

Voor een cliënt met psychogeriatrie die verzet vertoont en waarvoor geen Bopz-beschikking artikel 60 is afgegeven, moet 6 weken vóór opname een Bopz-toetsing plaatsvinden. Als alternatief kunt u een gedwongen opname in gang zetten door een rechterlijke machtiging (RM) of inbewaringstelling (IBS) aan te vragen.

Meer informatie over de regeling crisisopname vindt u in het Voorschrift Zorgtoewijzing.