Samenloop Zvw-Wlz

Hier leest u hoe samenloop Zvw-Wlz is geregeld in de Wlz.

Controle samenloop sinds 1 april 2018

Met ingang van 1 april 2018 controleren alle zorgverzekeraars op de samenloop van zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Alle zorgverzekeraars doen die controle op dezelfde manier.

Wanneer is er samenloop?

Er is sprake van samenloop wanneer een declaratie onterecht wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Vanaf 2018 wordt er door de zorgverzekeraars gecontroleerd op oneigenlijk gebruik van de Zvw (samenloop controle) als iemand beschikt over een indicatiebesluit voor Wlz-zorg. Uitzondering hierop vormt bijvoorbeeld verpleging en verzorging voor een minderjarig kind met complexe somatische problematiek of een lichamelijke handicap die verband houdt met behoefte aan geneeskundige zorg (art. 3.1.5 Besluit langdurige zorg).

Er zijn twee situaties waarbij er sprake is van samenloop met de Wlz

Een declaratie wordt onterecht in de zorgverzekeringswet gedeclareerd als er:

  1. Mondzorg, Farmacie, Huisartsenzorg, niet persoonsgebonden hulpmiddelen, Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf (ELV) of Eerstelijns diagnostiek wordt gedeclareerd voor een cliënt met verblijf én behandeling in een Wlz-instelling,
  2. Wijkverpleging of Eerstelijnsverblijf (ELV) wordt gedeclareerd voor een cliënt met een Wlz-indicatie.

Goede afstemming met uw Wlz-zorgaanbieder is essentieel

Als Wlz-cliënt is het belangrijk om de Wlz-zorgaanbieder te informeren over welke (Zvw-Wmo)-zorg u ontvangt. Mocht u nog Zvw en/of Wmo-zorg ontvangen, dan moet u deze zorg in overleg met uw Wlz-zorgaanbieder stopzetten. Zodra de Wlz-indicatie is gestart heeft u als Wlz-cliënt geen recht meer op de zorg van de Zvw of Wmo, en dient u een eigen bijdrage te moeten betalen aan het CAK.

Heeft u vragen?

Op de site van Zorgverzekeraar Nederland vindt u veel gestelde vragen over samenloop Wlz-Zvw. U vindt er antwoord op vragen over:

  • Samenloop in het algemeen
  • Samenloop bij iedere Wlz-indicatie
  • Samenloop bij verblijf inclusief behandeling

Heeft u verder vragen? Neem dan contact op met afdeling klantondersteuning van het zorgkantoor Zorg en Zekerheid.