Bezwaar of klachten

Wat moet u doen als u het niet eens bent met een besluit van het zorgkantoor? Of als u ergens niet tevreden over bent? Lees hier hoe u een bezwaar of klacht kunt indienen.

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit van het zorgkantoorIedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van jeugd en volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:
- Sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden
- Zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u nodig heeft
- Toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt
- Toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt
- Stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt
en daar bezwaar tegen wilt indienen. Dat is uw goed recht. Dit bezwaar is niet bedoeld om dringende vragen of opmerkingen in te sturen. U kunt daarom het beste eerst naar het zorgkantoor bellen (071-5 825 888) om na te gaan of een van onze klantadviseurs Wlz iets voor u kan betekenen. Vaak is een formele bezwaarprocedure dan niet meer nodig.

Hoe moet ik bezwaar indienen?

Wilt u na het gesprek met een van onze klantadviseurs Wlz toch nog een bezwaarschrift indienen? Dan moet u dat schriftelijk doen. Vermeld in ieder geval de volgende punten:

  • de datum van uw bezwaarschrift;

  • uw naam en adres;

  • uw BSN;

  • de datum en kenmerk van ons besluit waartegen u bezwaar maakt;

  • een onderbouwing van uw bezwaar;

  • uw handtekening.


Stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na het besluit op naar:

Zorg en Zekerheid

t.a.v. afdeling Juridische Zaken

Postbus 400

2300 AK  LEIDEN

Als u het niet eens bent met het antwoord dat u op uw bezwaarschrift ontvangt, kunt u eventueel in beroep gaan bij de Rechtbank.

Heeft u een klacht over een zorgverlener?

Wij raden u aan om uw klachten over onjuiste behandeling of de kwaliteit van de zorg eerst direct met uw zorgverlener of zorginstelling te bespreken.

Maakt u (deels) gebruik van zorg in natura en biedt een direct gesprek met uw zorgverlener geen bevredigende oplossing? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. U kunt dit óf bij onze klachtencommissie óf rechtstreeks bij het zorgkantoor doen. Als uw klacht gegrond is, zorgen wij ervoor dat de zorgverlener of -instelling uw klacht verhelpt. Wij zijn immers verantwoordelijk voor de zorg die wij inkopen.

Als u gebruikmaakt van een pgb, bent u samen met uw zorgverlener verantwoordelijk voor een oplossing.

Heeft u een klacht over het zorgkantoor?

Als u ontevreden bent over de manier waarop het zorgkantoor u heeft behandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. Indien nodig verwijst deze commissie u door naar de juiste instantie.