Kan uw partner meeverhuizen naar een zorginstelling? 

Wordt u opgenomen in een zorginstelling voor verplegingVerpleging is voor als u medische hulp nodig heeft. Verpleging is bijvoorbeeld de hulp die u krijgt bij wondverzorging en injecties. Ook het aanleren van het uitvoeren van medische handelingen behoort tot verpleging. , verzorging of gehandicaptenzorg? Dan kan uw partner ervoor kiezen om met u mee te verhuizen. Uw partner hoeft in dat geval niet zorgbehoevend te zijn of een zorgindicatie te hebben.

Waar heeft uw partner recht op? 

De kosten van partneropnameWanneer een cliënt wordt opgenomen in een Wlz-instelling dan mag de partner mee verhuizen naar deze instelling, ook als deze partner zelf geen Wlz-zorg nodig heeft. Een partneropname is niet bij iedere zorgaanbieder mogelijk. worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)De wet waarin vanaf 1 januari 2015 de regels rondom de langdurige zorg wordt geregeld. . Uw partner krijgt met deze regeling het recht om samen met u in een zorginstelling te wonen. Naast het verblijf zijn ook het eten en drinken, de schoonmaak van de woonruimte en een bed inbegrepen. Uw partner krijgt hiermee echter geen recht op zorg van de instelling. Heeft uw partner toch zorg nodig? Dan kunt u die op twee manieren aanvragen:

  1. volgens de gebruikelijke procedures van bijvoorbeeld de Wmo of Zvw;
  2. een eigen indicatie voor Wlz-zorg voor uw partner.

Wat moeten we regelen? 

Als u samen naar een zorginstelling wilt verhuizen, is het belangrijk dat u kiest voor een zorgaanbiederEen zorgaanbieder is een organisatie die zorg en/of ondersteuning levert. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of revalidatiecentrum. die zogenaamde partnerplekken aanbiedt. Niet elke zorginstelling doet dat en ze zijn dat ook niet verplicht. Vraag dus eerst bij uw zorginstelling of uw partner kan meeverhuizen.

Als er woonruimte beschikbaar is voor u en uw partner, dan kunt u samen verhuizen. Uw zorginstelling meldt uw partner aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dat is nodig voor de zorginstelling om de kosten voor huisvesting van uw partner te declareren bij het zorgkantoorIedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van jeugd en volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:
- Sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden
- Zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u nodig heeft
- Toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt
- Toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt
- Stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt
. Daarna berekent het Centraal Administratie Kantoor (CAK)Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Voor de Wlz stelt het CAK de eigen bijdrage vast en zij innen de eigen bijdrage. Ook verricht het CAK de betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). de wettelijke eigen bijdrageU betaalt voor Wlz-zorg een eigen bijdrage aan het CAK. Met de eigen bijdrage betaalt u zelf een deel van de kosten. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. Het CAK krijgt (via het zorgkantoor) van de zorgaanbieder informatie over begin- en einddatum van de geleverde zorg en de omvang daarvan. Voor informatie over de eigen bijdrage Wmo verwijzen we u naar de gemeente. die uw partner moet betalen. U en uw partner betalen dan dus beiden een eigen bijdrage.

Nog geen ruimte beschikbaar? 

Wanneer er (nog) geen woonruimte beschikbaar is voor u en uw partner, dan zijn er twee mogelijkheden:

  1. Als uw gezondheid het toelaat, kunt u samen met uw partner op een wachtlijst gezet worden. Zodra er woonruimte vrijkomt, kunt u samen opgenomen worden. U kunt tot die tijd eventueel thuis de zorg krijgen die u nodig heeft.

  2. Als de opname niet langer kan wachten, dan kunt u eerst worden opgenomen bij een alternatieve zorginstelling. Of dat tijdelijk of langdurig is en met of zonder partner is afhankelijk van uw voorkeur voor: een specifieke zorgaanbieder, het zorgaanbod, de beschikbare woonruimte en de mogelijkheid om verder weg te gaan wonen.


Later meeverhuizen. 

Is het nog niet zeker dat uw partner meeverhuist naar de zorginstelling? Die beslissing kunt u ook later nemen. Uw partner kan namelijk bij u intrekken als u bent opgenomen. En als uw partner er eenmaal woont, kan hij of zij er altijd blijven wonen. Ook als u overlijdt of verhuist naar een andere instelling. In dat geval zal het wel waarschijnlijk zijn dat uw partner verhuist naar een eenpersoonskamer of een aanleunwoning.