Verhuizen tijdens uw verblijf in een zorginstelling. 

Woont u in een zorginstelling en gaat u verhuizen? Dan zijn daar vaak kosten aan verbonden. Maar wie moet die betalen? Dat ligt aan de situatie. Hier leggen we de verschillende situaties en mogelijkheden uit.

Wilt u zelf verhuizen?

Als de keuze om te verhuizen door uzelf is gemaakt, dan betaalt u de kosten zelf.

Wilt uw zorginstelling dat u verhuist?

Vraagt uw zorginstelling u om te verhuizen, dan betalen zij de kosten die u moet maken voor uw verhuizing. Het is mogelijk dat u een vergoeding krijgt voor het inrichten van uw nieuwe kamer. Dat kunt u navragen bij uw zorginstelling.

Gaat u weer zelfstandig wonen? 

Ook als u weer zelfstandig gaat wonen, betaalt u de verhuiskosten zelf. Het zou kunnen dat u in aanmerking komt voor een lage eigen bijdrageU betaalt voor Wlz-zorg een eigen bijdrage aan het CAK. Met de eigen bijdrage betaalt u zelf een deel van de kosten. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. Het CAK krijgt (via het zorgkantoor) van de zorgaanbieder informatie over begin- en einddatum van de geleverde zorg en de omvang daarvan. Voor informatie over de eigen bijdrage Wmo verwijzen we u naar de gemeente. . Uw zorginstelling stuurt dan de aanvraag naar het zorgkantoorIedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van jeugd en volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:
- Sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden
- Zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u nodig heeft
- Toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt
- Toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt
- Stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt
. Wij ondertekenen het formulier en sturen het naar het Centraal Administratie Kantoor (CAK)Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Voor de Wlz stelt het CAK de eigen bijdrage vast en zij innen de eigen bijdrage. Ook verricht het CAK de betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). dat uw verzoek in behandeling neemt.