Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Wat verandert er?

U vindt hier alle informatie over GGZ naar de Wlz en wat er gaat veranderen per 2021.

Wat verandert er?

Per 1 januari 2021 wordt de Wlz opengesteld voor mensen met een psychiatrische stoornis, als deze voldoen aan de zorginhoudelijke Wlz-criteria. Er is dan sprake van een behoefte aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid voor psychische stoornis. Deze behoefte moet blijvend zijn: er is geen sprake meer van ontwikkel- of behandelmogelijkheden, die leiden tot het ontstijgen van de noodzaak tot 24 uur zorg.

Jongeren onder 18 jaar zijn vooralsnog uitgesloten van de Wlz. Hier wordt momenteel landelijk onderzoek naar gedaan.

Zorgvormen

Evenals voor de andere doelgroepen in de Wlz, zijn alle zorgvormen mogelijk voor de GGZ in de Wlz. Het gaat dus om de volgende zorgvormen:

 • VPT: zorg thuis, geregeld bij 1 aanbieder (volledig pakket thuis; vpt)
 • MPT: zorg thuis, geregeld bij meerdere aanbieders (modulair pakket thuis; mpt)
 • ZZP: Zorg in een instelling
 • ZIN: het zorgkantoor kijkt met de cliënt welke zorgaanbieder past bij de wensen en situatie. Het zorgkantoor koopt de benodigde zorg in en  betaalt de zorgaanbieder.
 • PGB: de cliënt koopt zelf zorg in. Dit omschrijft de cliënt in een budgetplan. Een pgb brengt ook verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich mee die allen terug te vinden zijn in het kader voor PGB-vaardigheid. De cliënt of vertegenwoordiger sluit een contract af met de zorgaanbieder, zorgt voor de betaling van de zorgaanbieder en houdt hier de administratie over bij. Voor het zorgprofiel 5 GGZ-W is pgb niet mogelijk. Voor alle zorgprofielen is een gewaarborgde hulp verplicht en toetst het zorgkantoor of de cliënt in aanmerking komt voor een pgb.
 • Combinatie van zorg thuis met een mpt en pgb is ook mogelijk.

Indicaties

De doelgroepen die de Wlz kunnen instromen ontvangen nu zorg uit de WMO, ZVW, Jeugdwet 18+, forensische zorg, reeds uit de Wlz met een GGZ-B indicatie of het zijn nieuwe cliënten die momenteel nog geen zorg ontvangen. Een cliënt krijgt toegang tot de Wlz als het CIZ daartoe een indicatie afgeeft. De cliënt of de huidige zorginstelling kan bij het CIZ een Wlz-indicatie aanvragen. Het CIZ zal deze dan beoordelen.

In het indicatiebesluit van het CIZ staat welk zorgprofiel is toegezegd. De volgende zorgprofielen zijn mogelijk:

 1. GGZ-W: wonen met intensieve begeleiding
 2. GGZ-W: wonen met intensieve begeleiding en verzorging
 3. GGZ-W: wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering
 4. GGZ-W: wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging
 5. GGZ-W: beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding

Dit jaar indiceert het CIZ. De indicaties gaan echter pas 1 januari 2020 in. Tot die tijd kunnen de cliënten zorg ontvangen via de bestaande wegen.

Behandeling & bekostiging

Behandeling in de Wlz bestaat uit drie componenten:

 • Specifieke behandeling: het betreft hier behandeling waarbij de behandelaar specifieke kennis of vaardigheden nodig heeft ten aanzien van de doelgroep mensen met een psychische stoornis. Voorbeelden zijn orthopedagoog, paramedicus, arts verstandelijk gehandicapten en specialist ouderengeneeskunde.
 • GGZ-behandeling: dit betreft geneeskundige zorg zoals klinisch psychologen en psychiaters plegen te bieden in verband met de psychische stoornis van de cliënt. Het gaat hier om dezelfde psychiatrische zorg als die cliënten in de Zvw kregen.
 • Aanvullende zorgvormen: de hoofdbestanddelen zijn geneeskundige zorg van algemeen medische aard (huisarts), farmaceutische zorg, hulpmiddelen (in de instelling) en tandheelkundige zorg.

Tijdelijke klinische opname waarbij verblijf medisch noodzakelijk is voor de behandeling komt ten laste van de Zvw.

Als u woonzorg aanbiedt met behandeling, dan levert u:

 • Verblijf, verpleging, verzorging, begeleiding, dagbesteding;
 • Specifieke behandeling, GGZ-behandeling en aanvullende zorgvormen;
 • In de Wlz is wettelijk verankerd dat indien de zorgaanbieder naast verblijf de specifieke behandeling levert, ook de aanvullende zorgvormen door of namens deze aanbieder worden geleverd.

Als u woonzorg aanbiedt zonder behandeling, dan lever u:

 • Verblijf, verpleging, verzorging, begeleiding, dagbesteding;
 • Apart wordt geleverd: specifieke behandeling en GGZ-behandeling & aanvullende zorgvormen ten laste van de Zvw

De NZa heeft in oktober een uitvoeringstoets uitgebracht. Het advies is om twee bekostigingsmogelijkheden naast elkaar uit te voeren:

 1. Integraal: naast de Wlz basiszorg, alle behandeling inclusief aanvullende zorgvormen in één prestatie (NZa-model 1);
 2. Modulair: aparte modules voor woonzorg, specifieke behandeling en GGZ-behandeling (NZa model 3).

Voor het integrale model stelt de NZa voor de tarieven te hanteren zoals die nu gelden voor GGZ-B. Voor de modules is het voorstel voor de tarieven alsvolgt:

 • Module woonzorg: afleiden van oude GGZ-C-tarieven
 • Module specifieke behandeling: afleiden uit V&V en GHZ-sector
 • Module GGZ-behandeling: aansluiten bij Zvw-bekostiging

Het uitgangspunt voor de modules GGZ-behandeling is om aan te sluiten bij de Zvw bekostiging. Echter verandert de GGZ-bekostiging naar verwachting per 1-1-2022. Daarom heeft de staatssecretaris gekozen voor de volgende oplossing:

‘De aanspraak op GGZ-behandeling voor Wlz cliënten zal tijdelijk in de Zvw blijven. Uitzondering hierop zijn de cliënten die behandeling met verblijf van dezelfde zorgaanbieder ontvangen. Voor deze cliënten kan de GGZ-behandeling via het integraal tarief bekostigd worden.’

Organisatiemodellen

U kunt als zorgaanbieder dus voor verschillen organisatiemodellen kiezen, afhankelijk van uw situatie en in overleg met het zorgkantoor.

Met behandeling:

 • Woonzorginstelling neemt zelf behandelaren in dienst;
 • Woonzorginstelling regelt detachering van behandelaren van andere organisaties;
 • Woonzorginstelling contracteert onderaannemer(s).

Of zonder behandeling:

 • Woonzorginstelling heeft regierol richting behandelaren. Deze regierol kunt u vastleggen in de samenwerkingsovereenkomst.

Voorlopige kwaliteitsuitgangspunten

De koepels, clientvertegenwoordiging en naastbetrokkenen zijn een kwaliteitskader voor deze doelgroep in de Wlz aan het ontwikkelen. Dit kader  is niet tijdig gereed om te gebruiken voor de dialoog tussen de zorgkantoren en de zorgaanbieder voor de inkoop van ggz woonzorg voor 2021. Er zijn daarom kwaliteitsuitgangspunten opgesteld om wel die dialoog te kunnen voeren. De uitgangspunten zijn door de zorgkantoren breed met het veld afgestemd en worden beschouwd al de eerste aanzet  van het kwaliteitskader. Deze kwaliteitsuitgangspunten zijn aanvullend op de formele eisen die de zorgkantoren stellen voor het in kunnen kopen van Wlz zorg. Voor verdere toelichting op de kwaliteitsuitgangspunten en hoe deze tot stand zijn gekomen, zie de website informatie langdurige zorg.  

Rol van het zorgkantoor

Het zorgkantoor voert voor de cliënten in deze nieuwe doelgroep met een CIZ-indicatie de Wlz uit  in de zorgkantoorregio. Dit bestaat uit:

 • Klantadvies: bemiddeling voor en ondersteuning van cliënten;
 • Inkopen van voldoende, doelmatige en kwalitatief goede zorg (ZIN);
 • Persoonsgebonden budget (pgb);
 • Aansluiten bij de behoefte van de cliënt;
 • Voorbereidingen treffen 2020 voor leveren GGZ in de Wlz per 202;
 • In de regio komen tot aansluitende keten van zorg en ondersteuning.

Inkopen

Voor zorg in natura gelden dezelfde formele eisen als voor ggz-woonzorg-aanbieders van ZIN in andere sectoren, zoals een WTZi toelating. Zie daarvoor informatie nieuwe aanbieders.  Op basis van het landelijk en regionaal Wlz inkoopbeleid zal het zorgkantoor de nodige zorg inkopen. Het definitieve inkoopbeleid voor alle sectoren wordt rond 1 juni gepubliceerd.  Zorgkantoren volgen voor deze doelgroep in principe de landelijke inkoopdeadlines. Echter zal het CIZ tot 1 oktober 2020 Ciz-indicatieaanvragen beoordelen.

Samenwerken met zorgaanbieders

Deze verandering is gebaat met  goede afstemming tussen het zorgkantoor en de aanbieders in de regio eventueel met extra aandacht van de centrumgemeenten. Begin februari is heeft zorgkantoor AM en ZHN een bijeenkomst gehouden voor zorgaanbieders, gemeenten en clientvertegenwoordiging in de regio. De presentatie van het zorgkantoor en het CIZ kunt u hieronder downloaden. Met de bekende  en nieuwe zorgaanbieders  zal het zorgkantoor contact opnemen om samen de mogelijkheden te verkennen voor het al dan niet leveren van ggz-wonen profielen. U kunt ook zelf contact opnemen met het zorgkantoor als u vragen heeft. Dit kan via zorginkoop.ggzwlz@zorgenzekerheid.nl.

Heeft u vragen over de GGZ naar de Wlz?

Ma t/m vr 08:30 tot 17:00 uur