Gebruik van iWlz 2.0

Partijen die betrokken zijn in de Wlz-keten wisselen informatie uit volgens de iWlz 2.0 standaard. Hoe werkt dat precies? U leest het hier.

Via iWlziWlz is het Wlz-brede registratiesysteem. Hiermee wisselen ketenpartijen op cliëntniveau elektronisch gegevens uit op basis van landelijk vastgestelde standaarden. Het ondersteunt de hele keten voor langdurige zorg: vanaf het aanvragen van zorg, de toewijzing aan een zorgaanbieder tot en met de eigen bijdrage oplegging. De ketenpartijen die er gebruik van maken zijn de zorgaanbieders, het CIZ, het CAK en het zorgkantoor. Het doel van iWlz is het ondersteunen van een snelle en efficiënte inzet van zorg en bijdragen aan een afname van administratieve lasten. geeft elke partij belangrijke informatie door aan de volgende partij in de keten van indicatie - toewijzing - levering - vaststellen eigen bijdrageU betaalt voor Wlz-zorg een eigen bijdrage aan het CAK. Met de eigen bijdrage betaalt u zelf een deel van de kosten. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. Het CAK krijgt (via het zorgkantoor) van de zorgaanbieder informatie over begin- en einddatum van de geleverde zorg en de omvang daarvan. Voor informatie over de eigen bijdrage Wmo verwijzen we u naar de gemeente. . Het informatieverkeer verloopt via elektronische berichten die zijn opgesteld volgens de landelijke standaard.

Taakverdeling.

Elke partij heeft een eigen taak in de Wlz-keten:

 • Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)Het CIZ is een onafhankelijke organisatie die beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg uit de Wet langdurige zorg. : indicatie

 • ZorgkantoorIedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van jeugd en volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:
  - Sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden
  - Zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u nodig heeft
  - Toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt
  - Toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt
  - Stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt
  : zorgtoewijzing

 • ZorgaanbiederEen zorgaanbieder is een organisatie die zorg en/of ondersteuning levert. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of revalidatiecentrum. : levering van zorg

 • Centraal Administratie Kantoor (CAK)Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Voor de Wlz stelt het CAK de eigen bijdrage vast en zij innen de eigen bijdrage. Ook verricht het CAK de betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). : vaststelling eigen bijdrage

Servicedesk iStandaarden.

De Servicedesk iStandaarden staat open voor alle vragen over iStandaarden en het gebruik ervan. Meer informatie over het gebruik van iWlz 2.0 vindt u op de website van iStandaarden.