iWlz 2.1

U leest hier alles wat u moet weten over het werken met het landelijke cliëntvolgsysteem iWlz 2.0.

iWlz 2.1 is een landelijk cliëntvolgsysteem. Hierin kunt u cliënten volgen in alle fasen van de keten: indiceren (CIZ), toewijzen (zorgkantoorIedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van jeugd en volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:
- Sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden
- Zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u nodig heeft
- Toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt
- Toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt
- Stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt
), leveren van zorg (zorgaanbiederEen zorgaanbieder is een organisatie die zorg en/of ondersteuning levert. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of revalidatiecentrum. ) en opleggen van de eigen bijdrageU betaalt voor Wlz-zorg een eigen bijdrage aan het CAK. Met de eigen bijdrage betaalt u zelf een deel van de kosten. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. Het CAK krijgt (via het zorgkantoor) van de zorgaanbieder informatie over begin- en einddatum van de geleverde zorg en de omvang daarvan. Voor informatie over de eigen bijdrage Wmo verwijzen we u naar de gemeente. (CAKHet CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Voor de Wlz stelt het CAK de eigen bijdrage vast en zij innen de eigen bijdrage. Ook verricht het CAK de betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). ). Kortom: iWlziWlz is het Wlz-brede registratiesysteem. Hiermee wisselen ketenpartijen op cliëntniveau elektronisch gegevens uit op basis van landelijk vastgestelde standaarden. Het ondersteunt de hele keten voor langdurige zorg: vanaf het aanvragen van zorg, de toewijzing aan een zorgaanbieder tot en met de eigen bijdrage oplegging. De ketenpartijen die er gebruik van maken zijn de zorgaanbieders, het CIZ, het CAK en het zorgkantoor. Het doel van iWlz is het ondersteunen van een snelle en efficiënte inzet van zorg en bijdragen aan een afname van administratieve lasten. 2.0 is een bron van informatie over Wlz-zorg en een systeem dat de administratieve lasten vermindert.

Digitaal cliëntgegevens uitwisselen

De ketenpartijen (CIZ, zorgkantoren, zorgaanbieders en CAK) wisselen in iWlz 2.1 digitaal gegevens uit op cliëntniveau.

Onderdelen iWlz 2.0

iWlz 2.1  bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een procesmodel: hierin zijn de afgestemde ketenprocessen opgenomen.

  • Een berichtenmodel: dit model stroomlijnt de informatie- en berichtenstromen in de keten.

  • Berichtstandaarden: de berichtstandaarden zorgen voor uniforme taal en eenduidige definities bij het registreren en uitwisselen van gegevens.

  • Het Voorschrift Zorgtoewijzing: dit voorschrift bevat de spelregels voor de manier van administreren.

Kijk hier voor nieuwsberichten en aankondigingen.

Heeft u vragen over iWlz?

Ma t/m vr 08:30 tot 17:00 uur