Informatie aanlevering realisatie KWB 2021

Publicatiedatum 09.06.2021

Ook in 2021 blijven de gevolgen van het coronavirus aanwezig. Dit heeft ook effect op de inzet van de kwaliteitsgelden in 2021. De beleidsregel SARS-CoV-2 virus - BR/REG-20158 is ook in 2021 actief, inclusief de afspraken over het kwaliteitsbudget. In dit bericht treft u informatie aan over de aangepaste tijdslijnen.

De tijdslijnen voor aanlevering van gegevens realisatie kwaliteitsbudget passen we aan

Zorgkantoren hebben reeds afgesproken dat het eerste aanlevermoment realisatie voor kwaliteit in de maand mei (Q1, tot en met 31 maart 2021), vervalt. Net zoals vorig jaar vragen zorgkantoren om één aanlevermoment voor 2021: Zorgkantoren en zorgaanbieders hebben namelijk wel belang bij het herschikkingsmoment.

Uiterlijk 1 augustus levert u informatie aan over de realisatie van 1e helft van het jaar 2021

Om er voor te zorgen dat de afspraken vast komen te liggen bij de NZa moeten de gegevens voor 1 november ingediend zijn. Dit betekent dat er uiterlijk 1 oktober overeenstemming tussen zorgkantoor en zorgaanbieder moet zijn over de hoogte van de vergoeding. Zorgkantoren hanteren 1 augustus 2021 als de uiterste datum voor het aanleveren van de gegevens over de realisatie van het eerste half jaar 2021 (Q2, tot en met juni 2021). Dit zodat er tijdig een herschikkingsmoment plaats kan vinden en zorgaanbieders zekerheid kunnen krijgen over het kwaliteitsbudget 2021. Het betekent tevens dat het derde aanlevermoment realisatie voor kwaliteit (Q3, tot en met 30 september) voor 2021 komt te vervallen.

De extra kosten als gevolg van het coronavirus vergoeden we (deels) via het kwaliteitsbudget

Vergoedingen voor aanbieders die afspraken hebben voor kwaliteitsbudget verlopen deels via het kwaliteitsbudget en deels via de beleidsregel. Hoewel de kwaliteitsplannen in 2021 veelal beter zullen aansluiten bij de omstandigheden als gevolg van de nog steeds actuele corona situatie, kunnen ons voorstellen dat er ook dit jaar toch ook op deels nog aangepaste wijze vorm is gegeven aan de plannen. Wij gaan hierover graag in gesprek met zorgaanbieders. Kosten van zorgpersoneel worden eerst vergoed vanuit de personeelskosten in het kwaliteitsbudget. Daarnaast kunnen bepaalde kosten na afstemming met het zorgkantoor vergoed worden vanuit de overige kosten in het kwaliteitsbudget 2020, indien deze passen in het kwaliteitsplan en het bijbehorend kwaliteitsbudget. Kortom: Ook dit jaar is bijstelling van de plannen voor het kwaliteitsbudget i.v.m. de gewijzigde omstandigheden toegestaan, waarbij de beschikbare ruimte overigens niet wijzigt. Als het toegekende kwaliteitsbudget niet toereikend is dan komen de restkosten als gevolg van Covid-19 ten laste van de compensatieregeling.

De voor de herschikking kwaliteitsbudget benodigde gegevens levert u aan via het Vektis-portaal

In 2020 zijn er aanpassingen gedaan in het begrotings- en verantwoordingsmodel in Excel en is daarop ook de toelichting aangepast. De effecten van de wijzigingen op de werkzaamheden van de accountant, in de rondrekening en het rapport van feitelijke bevindingen, zijn verwerkt in aangepaste versies. Deze aangepaste documenten zullen in 2021 gehandhaafd blijven. Nadere informatie over het herschikkingsbeleid  vindt u op onze website: Financieel Wlz-informatie en documenten 2021 | Zorgkantoor Zorg en Zekerheid (zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl).

Recapitulerend:

De uiterste aanleverdatum voor de realisatiecijfers is 1 augustus 2021
Voor de herschikking kwaliteitsbudget 2021 levert u de realisatiecijfers t/m juni 2021 in via het Vektis-portaal. De invulinstructie die in 2020 is aangepast is ook van toepassing in 2021. Zie ook het document Investeringen kwaliteitsbudget 2021 toelichting. Dit staat op de website van ZN: Zorgverzekeraars Nederland - Publicaties (zn.nl)  en is ook na te lezen in het Vektis portaal.

Meer informatie?
Ons herschikkingsbeleid vindt u op onze website:  Financieel Wlz-informatie en documenten 2021 | Zorgkantoor Zorg en Zekerheid (zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl). Informatie over het Vektis portaal is te vinden op de website van ZN. Neem bij inhoudelijke vragen over het portaal contact op via portaalkwaliteitsbudget@zn.nl.