Inkoopbeleid 2024-2026

Publicatiedatum 01.06.2023

Zorgkantoren publiceren op 1 juni hun meerjarig inkoopbeleid. In dit inkoopbeleid heeft elk zorgkantoor voor hun regio uitgewerkt hoe de uitdagingen waarmee de langdurige zorg te maken heeft regionaal worden aangegaan. Daarin ligt de nadruk op het toegankelijk en betaalbaar houden van langdurige zorg voor iedereen die deze zorg nodig heeft. De gezamenlijke landelijke visie op duurzame toegang tot langdurige zorg vormt het uitgangspunt voor het meerjarig inkoopbeleid per zorgkantoorregio. Het inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024.

Om te komen tot het meerjarig inkoopbeleid per regio hebben zorgkantoren gezamenlijke een visie op de inkoop van langdurige zorg, een landelijke onderbouwing van de richttariefpercentages en aanvullende inkoopvoorwaarden opgesteld. “Het inkoopbeleid dat aansluit op de landelijke visie geeft stabiliteit in een onrustige en beweeglijke wereld. De zorgkantoren stellen er doelstellingen en uitgangspunten mee vast voor de zorg aan de cliënt”, legt Thérèse van den Hurk, a.i. manager van Zorgkantoor Menzis, uit.

Uitdagingen aangaan

Door de toenemende zorgvraag en schaarste aan personeel en financiële middelen, komt de toegankelijkheid en betaalbaarheid onder druk. De zorgkantoren geven in hun meerjarig inkoopbeleid aan hoe zij de uitdagingen aangaan om zo de langdurige zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te houden. “De landelijke uitdagingen hebben regionale aandachtspunten. Op regionale verschillen kunnen we met het meerjarig inkoopbeleid inspelen”, aldus Myrthe Balder, afdelingsmanager Care bij Zorgkantoor Zorg & Zekerheid.  

Andere kijk op zorg

De gezamenlijke visie en de invulling van het nieuwe inkoopbeleid zijn tevens een vertaling van landelijke programma’s en akkoorden die lopen en die de langdurige zorg raken. Zo is gezamenlijk gekeken naar thema’s die aansluiten bij het programma Wonen, Zorg en Ondersteuning voor Ouderen (WOZO), het Integraal Zorgakkoord (IZA), het bestuurlijk akkoord gehandicaptenzorg en de bestuurlijk afspraken over de langdurige ggz. Partijen vinden elkaar in een andere koers die is uitgezet. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen over de voortgang en de concreetheid van de plannen voor de langdurige zorg. De zorgkantoren vinden dat een andere kijk op de inzet van zorg nodig is om de toenemende druk op de langdurige zorg te verlichten. In de inkoopvisie geven de zorgkantoren verdere invulling aan de beweging: Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan en een passend aanbod voor kwetsbare groepen, om de toenemende druk te verlichten voor alle sectoren. Per sector is uitgewerkt hoe de beweging wordt gestimuleerd. Daarnaast zijn vier thema’s uitgewerkt die de beweging gaan helpen. De vier thema’s zijn: kwaliteit, innovatie, verduurzaming en bedrijfsvoering.

Toegankelijk en betaalbaar

“Cliënten die afhankelijk zijn van langdurige zorg moeten deze zorg ook in de toekomst behouden. Daarvoor is in de hele langdurige zorg meer maatwerk nodig. Door te sturen op zorg thuis, mantelzorg, inzetten van het netwerk, eigen regie of technologie blijft intramurale zorg voor de meest kwetsbare mensen beschikbaar. Zo houd je de zorg niet alleen toegankelijk, maar ook betaalbaar”, aldus Thèrése. “We gaan hiervoor samen met het veld aan de slag”, vult Myrthe aan.

Samenwerking

De vernieuwing die nodig is, kunnen zorgkantoren niet alleen realiseren. Daarvoor is nauwe samenwerking met cliënten, zorgaanbieders, gemeenten en andere stakeholders nodig. Met de landelijke visie als uitgangspunt en het regionaal inkoopbeleid als concrete invulling hebben zorgkantoren er vertrouwen in dat met betrokken partijen in de regio de uitdagingen in de langdurige zorg aan kunnen worden gegaan. De samenwerking is daarbij cruciaal om de beweging die nodig is te realiseren.

Meer weten over de totstandkoming van het inkoopbeleid en de inkoopvisie? Ga naar de pagina inkoopbeleid 2024.