Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Woont u in één van deze onderstaande gemeenten, dan kunt u terecht bij Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Kaart van werkgebied Zorgkantoor zorg en zekerheid

Uitvoeringsverslag 2021

Het uitvoeringsverslag 2021 is vrijdag 1 juli 2022 gepubliceerd. Raadpleeg het verslag op de pagina jaarverslagen of zie het verslag onder aan deze pagina. 

In dit uitvoeringsverslag beschrijven we op welke manier wij in 2021 invulling hebben gegeven aan onze rol als Wlz-uitvoerder. En hoe we dat in 2022 willen voortzetten. Onze rol is om Wlz-cliënten zo goed en aangenaam mogelijk naar passende zorg te begeleiden. Zorg die bovenal voldoet aan hun wensen en behoeftes. Het hoofdstuk Uitvoering van de Wlz hebben Wlz-uitvoerders en zorgkantoren gezamenlijk opgesteld. We gaan in op de (gezamenlijke) resultaten die we bereikten en die een goede Wlz-uitvoering voor elkaars verzekerden bevorderden. Aan de hand van de hoofdstukken Organisatie, Inkoop en Cliëntondersteuning nemen we u als lezer mee langs de onderwerpen en ontwikkelingen die in 2021 een rol speelden voor ons zorgkantoor. In deze samenvatting noemen we de belangrijkste punten.

Beschikbare zorg en capaciteitsproblematiek

2021 stond in het teken van het beschikbaar houden van de zorg voor onze Wlz-cliënten, vooral doordat de pandemie nog altijd van grote invloed was. We troffen voorbereidingen om positieve gezondheid een plek te geven in de uitvoering en we legden ons verder toe op de regiefunctie van 5 2 Inkoop van kwalitatief goede zorg, passend bij de cliënt Samenvatting het zorgkantoor. In 2022 komt de focus meer te liggen op de ontwikkeling van kwaliteit van leven. Capaciteit was een rode draad in 2021 en dan op meerdere vlakken. Op personeelsgebied vanwege krapte op de arbeidsmarkt, maar ook op het gebied van de beperkte capaciteit van passende plekken voor Wlz-cliënten.

Organisatie

Met het meerjarige programma Zorgkantoor op weg naar klantgericht ICT hebben we in 2021 ons voorbereid op de overgang naar de ICT-systemen van ZorgMatch die op 1 januari 2022 in gebruik zijn genomen. Daarmee is het fundament gelegd voor een verbeterde en eenvoudigere dienstverlening. In september 2021 organiseerden we een bijeenkomst voor cliëntenraden uit onze regio om in gesprek te gaan over het kwaliteitsplan. Zo waren de cliëntenraden beter op de hoogte wat een kwaliteitsplan inhoudt en hoe ze invloed kunnen uitoefenen. Na onze positieve ervaringen met de regiotafels voor de sectoren GZ en VV in eerdere jaren, hebben we in 2021 ook een GGZ-regiotafel opgericht voor cliënten met een woonzorgvraag. Regiotafels zijn overleggen met zorgadviseurs en zorgbemiddelaars van zorgaanbieders om kennis, expertise en knelpunten in de regio te delen en te bespreken. En om cliënten te begeleiden naar de juiste zorg op de juiste plek. In de GGZregiotafel hebben we onder meer gezocht naar passende (woon)zorg voor GGZ-cliënten. Dat is een uitdaging, omdat beschikbare woonzorg beperkt is. Niet alleen voor GGZ-cliënten, ook voor andere cliënten. Regiotafels zijn een manier om met gezamenlijke inspanning de zorg voor verschillende cliëntgroepen goed te kunnen organiseren. Onze medewerkers werken steeds meer in zelforganiserende teams. Er is daardoor eigenaarschap en meer betrokkenheid. Dit komt de wendbaarheid van onze organisatie ten goede.

Inkoop

In 2021 hebben we een deel van onze financiële ruimte ingezet om met ons inkoopbeleid zorgaanbieders innovatieve plannen aan te laten leveren die bijdragen aan de eigen regie en kwaliteit van leven van onze cliënten. Naast technologische innovaties moedigen wij ook sociale en organisatorische innovaties aan. Kwaliteit van leven wordt steeds meer het uitgangspunt bij onze inkoop, vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid. Binnen de inkoop hebben we ook ruimte beschikbaar gesteld om plannen goed te keuren die bijdragen aan betere toegankelijkheid in de regio. Op de volgende vlakken in de ouderenzorg, GZ en GGZ bleek het aanbod onvoldoende, zoals zorg in de thuisomgeving, flexibele woonvormen en faciliteiten om zelfstandig te blijven wonen. Het resultaat is dat zorgaanbieders aanbod hebben gecreëerd of bestaand aanbod hebben uitgebreid. Uitdaging blijft de krapte op de arbeidsmarkt. Om in te spelen op de voorziene capaciteitsproblematiek, is in ZN-verband het project Capaciteit opgezet. Door dit landelijke project hebben wij beter inzicht gekregen in de benodigde groei per regio en in de (gemeente) plannen om ons daarop voor te bereiden. Per gemeente zijn zorgaanbieders in kaart gebracht. We hebben ook een beter totaalbeeld van gemeentes gekregen, zoals demografische kenmerken en de kwaliteit van plannen. Dit is belangrijke informatie voor onze regionale inkoopteams, evenals input voor de te voeren strategie. In de GZ-sector hebben we het crisis- en ondersteuningsteam (COT) opgericht, dat zich inzet voor GZ-cliënten om op een veilige manier thuis te blijven wonen. Op deze wijze draagt het COT bij aan de continuïteit van zorg. Waarmee de kwaliteit van leven van de cliënt minimaal op hetzelfde niveau blijft of op een hoger niveau komt. We hebben de oprichting van het COT uitgevoerd 6 2 Inkoop van kwalitatief goede zorg, passend bij de cliënt Samenvatting om crisisopnames te voorkomen vanuit het programma Volwaardig Leven.

Cliëntenondersteuning

We hebben de sociale kaart op onze website gezet die cliënten en medewerkers informeert over en inzicht geeft in mantelzorg, Wmo/ Jeugdzorgloketten en sociale initiatieven in de buurt. Als zorgkantoor kunnen we zo aandacht besteden aan partijen in de andere domeinen rondom de Wlz. Voor cliënten en mantelzorgers betekent het dat ze op de website onderwerpen vinden die gericht zijn op het in bredere zin ondersteunen van hun thuissituatie en gezondheid. In 2020 hebben we een cliëntenraadpleging pgb gehouden. De uitkomsten hebben we in 2021 geanalyseerd om aan de slag te gaan met knelpunten die daaruit naar voren zijn gekomen. De input is meegenomen in een adviesvraag over de werking en effectiviteit van het pgb-proces. De adviezen uit het rapport zijn vertaald naar een verbeterprogramma in 2022 pgBeter. We hebben ervoor gezorgd dat GGZ-cliënten die uit een ander domein kwamen, vorig jaar een ‘warme’ overdracht hadden. Voor deze nieuwe doelgroep hebben wij onze processen aangepast. De GGZ-doelgroep vraagt immers andere beoordelingscriteria. Een projectgroep met deelnemers uit verschillende teams bespreekt de complexe casuïstiek. Een enquête onder medewerkers was de basis van een intern project om te komen tot een betere samenwerking bij complexe casuïstiek en frequente cliëntsignalen tussen onze afdelingen Klantondersteuning en het team Zorginkoop. Het resultaat is dat de interne afdelingen gerichter samenwerken bij cliëntenondersteuning.