Vooraankondiging publicatie inkoopkader Wlz 2023

Publicatiedatum 15.04.2022

Op 1 juni 2022 publiceren de zorgkantoren het inkoopkader voor 2023.  Zorgkantoren vinden het belangrijk om zorgaanbieders alvast te informeren over de contouren hiervan.

Continuering beleidslijn voor 2023

Zorgkantoren blijven zich ervoor inzetten dat de zorg voor de kwetsbare cliënten in de Langdurige Zorg zowel nu als in toekomst beschikbaar is én blijft. Dit doen wij samen met de zorgaanbieders. Voor 2021- 2023 is een meerjarig inkoopkader gepubliceerd. Zorgkantoren continueren de huidige beleidslijn voor 2023. De kernelementen en de tariefsystematiek uit het inkoopkader blijven voor 2023 ongewijzigd van toepassing.

Aanpassingen vanwege enkele nieuwe ontwikkelingen

Op onderdelen passen zorgkantoren het inkoopkader aan op nieuwe ontwikkelingen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om aanpassing door gewijzigde wet- en regelgeving. Belangrijke wijzigingen zijn de overgang van de WTZi naar de WTZa, de nieuwe Meerzorgregeling en het integraal opnemen van het beleid Laag Volume Hoog Complex. Daarnaast volgen uit het coalitieakkoord mogelijk wijzigingen, denk hierbij bijvoorbeeld aan de extra middelen die beschikbaar komen voor het stimuleren van extramurale zorg in de V&V. Ook krijgen de bestuurlijke afspraken met VGN ‘Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’ een plek in het inkoopkader.

Publicatie inkoopkader op 1 juni 2022

Op 1 juni 2022 publiceren de zorgkantoren het inkoopkader op de website. Zorgkantoren publiceren een aanvulling voor 2023 op het inkoopkader. De zorgkantoren publiceren ook een versie waarin de wijzigingen ten opzichte van het afgelopen jaar zichtbaar zijn.

De tijdslijnen

Hieronder leest u de belangrijkste data voor het inkoopproces 2023.

Fase Wie Datum
Publicatie landelijk inkoopkader  Zorgkantoor 1 juni 2022 
Indienen van vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen  Zorgaanbieder Tot uiterlijk 16 juni 2022 12:00 
Publicatie Nota van Inlichtingen Zorgkantoor 30 juni 2022 
Inschrijving nieuwe en bestaande zorgaanbieders  Zorgaanbieder Uiterlijk 29 juli 2022 17.00 uur
Mogelijkheid tot gesprek over contractering en voorwaarden  Zorgkantoor/ Zorgaanbieder Uiterlijk 30 september 2022 afgerond 
Voorlopige contractering Zorgkantoor Uiterlijk 21 oktober 2022
Definitieve contractering en indiening budgetformulier bij NZa  Zorgkantoor 15 november 2022