Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Woont u in één van deze onderstaande gemeenten, dan kunt u terecht bij Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Kaart van werkgebied Zorgkantoor zorg en zekerheid

Zorgdomeinen

Hier leest u wat de zorgdomeinen inhouden en hoe de grensvlak samenwerking tussen Wlz-Wmo-Zvw verloopt. 

De vier zorgdomeinen

In Nederland heb je vier zorgwetten. De vier wetten zijn:

 • De Wet langdurige zorg (Wlz)
 • De Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • De Jeugdwet
 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Deze vier wetten vormen sinds 2015 het Nederlandse zorgstelsel. Het stelsel zorgt ervoor dat iedereen de zorg en ondersteuning kan krijgen die nodig is. Voor veel mensen is het echter niet altijd duidelijk waar en bij wie zij terecht kunnen als zij zorg en ondersteuning willen regelen. In onderstaande alinea’s wordt uitleg gegeven wat de vier wetten inhouden. Ook kunt u de website informatielangdurigezorg.nl raadplegen of voor een duidelijk overzicht raadpleeg de website Zorgwijzer.

De Wet langdurige zorg - Wlz

Mensen die voor de Wet langdurige zorg (Wlz) in aanmerking komen hebben voor onbepaalde tijd de hele dag zorg of toezicht in de nabije omgeving nodig. Dit zijn bijvoorbeeld vergevorderde demente ouderen, ernstig chronisch zieken of jongeren en volwassenen met een ernstige zintuiglijke of lichamelijke beperking bijvoorbeeld door hersenletsel of door een ernstige verstandelijke beperking. Via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kunt u een indicatie voor zorg vanuit de Wlz aanvragen. Het CIZ onderzoekt of u of uw naasten daarvoor in aanmerking komt. Afhankelijk van de indicatie kunt u bijvoorbeeld recht hebben op:

 • Verblijf in een instelling
 • Persoonlijke verpleging en verzorging
 • Begeleiding
 • Bepaalde hulpmiddelen
 • Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de indicatie
 • Vervoer naar de plek waar begeleiding, behandeling, verblijf en/of verzorging plaatsvindt
 • Men kan ook deze zorg thuis krijgen via een Modulair Pakket Thuis (mpt)  of Volledig Pakket Thuis (vpt). In de laatste optie zit ook de maaltijdvoorziening inbegrepen. De huur of de hypotheek van uw woning moet u zelf blijven betalen.

Zodra het CIZ de Wlz-indicatie aan u toekent, dan kunt u geen zorg meer ontvangen vanuit de andere zorgdomeinen. De Wlz is altijd voorliggend op de Zvw en Wmo. U behoudt wel uw eigen zorgverzekeraar. Het Zorgkantoor Zorg en Zekerheid regelt de langdurige zorg voor iedereen in de zorgkantoorregio Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden, dus ook voor alle mensen die hun zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar hebben afgesloten. (link naar onze video + tekst). De Wlz-indicatie vervangt:

 • De Wmo-indicatie als het gaat om huishoudelijke hulp en begeleiding/dagbesteding
 • De Zvw-indicatie zorg thuis.

De Zorgverzekeringswet

De ziektekostenverzekeraar is verantwoordelijk voor onder andere:

 • Wijkverpleging
 • Acute zorg (Huisarts, ziekenhuiszorg)

Onder wijkverpleging valt ook de voormalige intensieve kindzorg. Lees meer over wanneer zorg voor kinderen valt onder de ZvW op de website van de rijksoverheid.

De Jeugdwet

De plaatselijke gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze jeugdwet die helpt bij:

 • Hulp bij opvoedingsproblemen
 • Basis- en specialistische GGZ
 • Forensische GGZ
 • Zorg bij een lichte lichamelijke beperking
 • Zorg bij een (lichte) verstandelijke beperking
 • Vervoer bij begeleiding
 • Persoonlijke verzorging (sommige gevallen)
 • Kinderbescherming
 • Jeugdreclassering
 • Gesloten jeugdzorg

Gemeenten hebben ook de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroei-problemen. De gemeenten moeten in ieder geval:

 • De jeugdige adviseren welke hulp het beste past;
 • Samen met de jeugdige de goede vorm van jeugdhulp kiezen;
 • Zorgen dat de gekozen jeugdhulp ook echt beschikbaar is.

De Wet maatschappelijke ondersteuning - Wmo

De plaatselijke gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze , zodat mensen met de juiste hulp langer thuis kunnen wonen.

 • Ondersteuning van mensen die op eigen kracht niet zelfredzaam zijn (ondersteuning en begeleiding)
 • Ondersteuning van burgers bij het participeren in de samenleving (dagbesteding)
 • Beschermd wonen en opvang
 • Ondersteuning van mantelzorgers (onder andere om hen tijdelijk te ontlasten)
 • Ondersteuning van cliënten, bijvoorbeeld bij de Wmo-aanvraag
 • Een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis
 • Opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.

De gemeente moet na uw aanvraag onderzoek doen naar uw persoonlijke situatie. Het onderzoek gebeurt samen met u en eventueel mensen in uw omgeving. Bijvoorbeeld uw mantelzorger(s). Ook kunt u zich laten bijstaan door een onafhankelijke cliëntondersteuner. De gemeente moet dit voor u regelen. De ondersteuning is gratis. U heeft dus recht op een onafhankelijke cliëntondersteuner vanuit de gemeente, die kan helpen met de aanvragen.

Op de website van de Rijksoverheid staat een landelijk overzicht. Raadpleeg het overzicht op de website van de Rijksoverheid of zie het schema hieronder:

Wet langdurige zorg (Wlz)

• Verzekering

• Uitvoerder: zorgkantoor

• Indicatie door Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

• Toegangscriteria = blijvend 24 uur zorg nabijheid   en/of permanent toezicht • Psychisch ≠ toegang

• Eigen bijdrage 18+ CAK

• Leveringsvorm: Zorg in Natura (ZIN)  en of Persoonsgebonden budget (PGB), mpt,vpt.

• Integraal pakket

• Gebruikelijke zorg

• Onafhankelijke cliëntondersteuning

• Zorgbemiddeling

• Na indicatie à zorgplan

Zorgverzekeringswet (Zvw)

• Verzekering

• Uitvoeder: zorgverzekeraar

• Indicatie door medisch specialist/verpleegkundige

• Zorg waarvoor geneeskundige zorg nodig is

• Thuis (extramuraal) of ziekenhuis (intramuraal)

• Eigen risico 18+

• Somatische problematiek

• Leveringsvorm: Zorg in Natura (ZIN)  en of Persoonsgebonden budget (PGB).

• Gebruikelijke zorg

• Zorgcoach (niet verplicht)

• Zorgbemiddelaars

Jeugd (Jeugdwet (18-)

• Voorziening

• Uitvoerder: gemeente

• Jeugdhulpplicht: ondersteuning/zorg bij opvoeden/ opgroeien voor kinderen met psychische/licht   verstandige beperking

• Toegang: via gemeente (wijkteam/cjg), huisarts,  jeugdarts, medisch specialist, GI

• Geen bijdrage CAK

• Leveringsvorm: Zorg in Natura (ZIN)  en of Persoonsgebonden budget (PGB).

• Toets eigen kracht/sociaal netwerk

• Onafhankelijke cliëntondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 18+

• Voorziening

• Uitvoeder: gemeente

• Ondersteuning van mensen die niet eigen  kracht/zelfredzaam zijn (begeleiding, dagbesteding,  mantelzorgondersteuning beschermd wonen, daklozen)

• Voor 18- ook hulpmiddelen, woningaanpassing

• Toegang: wijkteam/WMO-loket

• Eigen bijdrage CAK

• Leveringsvorm: Zorg in Natura (ZIN)  en of Persoonsgebonden budget (PGB).

• Onafhankelijke cliëntondersteuning

 

Handige brochure

Er is een landelijke brochure waarin op een eenvoudige manier informatie en uitleg gegeven wordt over de vier wetten. Deze brochure is speciaal geschreven voor mensen die graag in eenvoudige taal informatie willen ontvangen. In deze brochure geven we uitleg over de wetten voor zorg en ondersteuning. Raadpleeg de website van Kansplus voor de brochure.

Handige websites

Voor lokale of regionale informatie verwijzen wij u naar lokale websites van gemeenten, CJG’s, wijkteams en zorgverzekeraars. Hieronder staat overzicht van relevante landelijke websites:

Samenwerken op het grensvlak tussen Wlz-Wmo-Zvw

Het zorgkantoor Zorg en Zekerheid werkt nauw samen met de andere twee zorgdomeinen (Wmo en Zvw) in de regio Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden, om grensvlakproblematiek zoals complexe casuïstiek en gezamenlijk uit te werken en tevens worden regionale overleggen georganiseerd. Heeft u vragen over grensvlakproblematiek, zorg in natura Wlz of PGB Wlz? Neem dan contact op met het zorgkantoor via sociaaldomeinwlz@zorgenzekerheid.nl.