Combinatie pgb en zorg in natura

Geeft uw cliënt de voorkeur aan een combinatie van pgb met zorg in natura? Lees hier hoe dat geregeld wordt.

Uw cliënt kan ervoor kiezen om zelf een zorgpakket op maat samen te stellen. Een combinatie van een persoonsgebonden budget (pgb) en zorg in natura (ZIN) is mogelijk bij een modulair pakket thuis (mpt) en in sommige situaties ook bij een volledig pakket thuis (vpt).

Hoe maakt u de combinatie pgb en zorg in natura?

U stemt samen met uw cliënt goed af hoe u het budget gaat verdelen.

Stappen voor u als zorgaanbiederEen zorgaanbieder is een organisatie die zorg en/of ondersteuning levert. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of revalidatiecentrum. :

  • U bespreekt met uw cliënt (of diens vertegenwoordiger) de benodigde zorg.

  • U vult de rekenmodule in met de basisgegevens uit het zorgprofiel van uw cliënt.

  • U geeft aan welke zorgprestaties er als zorg in natura geleverd worden.

  • U ontvangt akkoord van uw cliënt voor de voorgestelde combinatie van pgb en zorg in natura.

  • U dient via iWlziWlz is het Wlz-brede registratiesysteem. Hiermee wisselen ketenpartijen op cliëntniveau elektronisch gegevens uit op basis van landelijk vastgestelde standaarden. Het ondersteunt de hele keten voor langdurige zorg: vanaf het aanvragen van zorg, de toewijzing aan een zorgaanbieder tot en met de eigen bijdrage oplegging. De ketenpartijen die er gebruik van maken zijn de zorgaanbieders, het CIZ, het CAK en het zorgkantoor. Het doel van iWlz is het ondersteunen van een snelle en efficiënte inzet van zorg en bijdragen aan een afname van administratieve lasten. -berichtenverkeer een aanvraag aangepast zorgtoewijzing (AATAanvraag van een zorgaanbieder (dossierhouder of coördinator zorg thuis) bij het zorgkantoor voor aanpassing op een eerder verzonden of ontvangen zorgtoewijzing. De aanvraag wordt verzonden via iWlz. ) in voor de zorg in naturaBij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt. .

  • U levert de rekenmodule aan via iWlz-notitieverkeer.

  • U vult het adviesformulier in, als u twijfelt of de zorg thuis verantwoord is.

Het zorgkantoorIedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van jeugd en volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:
- Sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden
- Zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u nodig heeft
- Toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt
- Toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt
- Stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt
toetst of de zorg thuis doelmatig en verantwoord is. Na een positieve beoordeling ontvangt uw cliënt een beschikking over het pgb en krijgt de zorg in natura toegewezen.