Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Woont u in één van deze onderstaande gemeenten, dan kunt u terecht bij Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Kaart van werkgebied Zorgkantoor zorg en zekerheid

Financieel Wlz 2021

Nacalculatie 2021

Graag willen wij u informeren over de gang van zaken gedurende de komende periode omtrent de nacalculatie 2021. De uiterste datum voor het indienen van de definitieve, tweezijdige nacalculatie 2021 bij de NZa is 31 mei 2022 voor aanbieders zonder kwaliteitsbudget. De uiterste datum voor het indienen van de definitieve, tweezijdige nacalculatie 2021 bij de NZa is 24 juni 2022 voor aanbieders met kwaliteitsbudget. Om dit te realiseren hebben wij de volgende planning opgesteld:

Planning Nacalculatie 2021: Aanbieders zonder kwaliteitsbudget

 • Medio februari – U ontvangt medio februari:
  • Een overzicht met goedgekeurde declaraties over 2021, met als peilmoment 11 februari 2022. Aan de hand van dit overzicht kunt u de volledigheid van uw declaraties controleren.
 • 4 maart 2022 - Uiterste datum voor het indien van:
  • het ‘aanvraagformulier materialen en geneesmiddelen 2021’; indien van toepassing, dient één formulier per cliënt te worden ingevuld.
  • het ‘format doorlopende kosten COVID 2021’. 
   • Wij vragen onze aanbieders speciale aandacht te geven aan component G “Kostenreducties” in de doorlopende kosten, zodat ook deze in de Nacalculatie correct en volledig worden meegenomen.
  • het ‘format extra kosten COVID 2021’.
 • 25 maart 2022 - Uiterste datum voor zorgaanbieders om declaraties in te dienen die betrekking hebben op de nacalculatie 2021.
 • Na 1 april 2022 – Terugkoppeling zorgkantoor Nacalculatie 2021 (excl. onderdelen kwaliteitsbudget)
 • 30 april 2022 – Uiterste datum voor de zorgaanbieders om de nacalculatie in te dienen via het portaal van de NZa. Alleen dan kan gegarandeerd worden dat de nacalculatie op tijd tweezijdig ingediend kan worden.
 • 31 mei 2022 – Uiterste datum voor het tweezijdig indienen van de nacalculatie 2021 door het zorgkantoor in het portaal van de NZa.

Planning Nacalculatie 2021: Aanbieders met kwaliteitsbudget

 • Medio februari – U ontvangt medio februari:
  • Een overzicht met goedgekeurde declaraties over 2021, met als peilmoment 11 februari 2022. Aan de hand van dit overzicht, kunt u de volledigheid van uw declaraties controleren.
 • 4 maart 2022 - Uiterste datum voor het indien van:
  • het ‘aanvraagformulier materialen en geneesmiddelen 2021’; indien van toepassing, dient één formulier per cliënt te worden ingevuld.
  • het ‘format doorlopende kosten COVID 2021’. 
   • Wij vragen onze aanbieders speciale aandacht te geven aan component G “Kostenreducties” in de doorlopende kosten, zodat ook deze in de Nacalculatie correct en volledig worden meegenomen.
  • het ‘format extra kosten COVID 2021’.
 • 25 maart 2022 - Uiterste datum voor zorgaanbieders om declaraties in te dienen die betrekking hebben op de nacalculatie 2021.
 • 1 april 2022 – Uiterste datum voor de zorgaanbieders mét kwaliteitsbudget om de verantwoording kwaliteitsbudget in te dienen in het Vektis Portaal. 
 • Na 1 april 2022 – Terugkoppeling zorgkantoor Nacalculatie 2021 (excl. onderdelen kwaliteitsbudget)
 • 15 april 2022 – Uiterste datum voor het zorgkantoor om de gemotiveerde afwijking en de correcte cliëntenmix per aanbieder in te dienen in het Vektis Portaal. Tevens ontvangt u hiervan een berekening/terugkoppeling.
 • 29 april 2022 – Uiterste datum voor de zorgaanbieders mét kwaliteitsbudget om het concept Rondrekenmodel in te dienen bij het zorgkantoor.
 • 15 mei 2022 –  Uiterste datum voor de zorgaanbieders mét kwaliteitsbudget om het Rapport van feitelijke bevindingen en het gewaarmerkte Rondrekenmodel in te dienen bij het zorgkantoor
 • 31 mei 2022 –  Uiterste datum voor zorgaanbieders mét kwaliteitsbudget om de nacalculatie in te dienen via het portaal van de NZa. Alleen dan kan gegarandeerd worden dat de nacalculatie op tijd tweezijdig ingediend kan worden.
 • 24 juni 2022 –  Uiterste datum voor het tweezijdig indienen van de nacalculatie 2020 voor de zorgaanbieders mét kwaliteitsbudget door het zorgkantoor in het portaal van de NZa.

Op dit moment is de indieningsdeadline van de Nacalculatie 2021 voor aanbieders met een kwaliteitsbudget nog niet definitief vastgesteld en wordt nog door de NZa beoordeeld. Wij hopen snel uitsluitsel te kunnen geven over de definitieve deadlines.

Kwaliteitsbudget

Heeft u te maken met een kwaliteitsbudget? Zie onderstaand meer informatie met betrekking tot het indienen van de verantwoording met betrekking tot de kwaliteitsbudgetten.

Accountantsprotocol voor verantwoorden kwaliteitsbudget 2021

Verstegen Accountant en Zorgkantoren/ZN hebben samen, voortbordurend op het accountantsprotocol 2020 een vervolgwerkwijze ontwikkeld voor het onderzoek door de accountant op de verantwoording van het kwaliteitsbudget over 2021. De Fizi handreiking rondrekening kwaliteitsbudget en corona-compensatie 2021 tref u aan op Fizi-website.

Hieronder treft u het rondrekenmodel 2021 en het accountantsprotocol 2021 aan. De deadline van indienen van de nacalculatie voor aanbieders met kwaliteitsbudget is verschoven van 1 juni naar 24 juni 2022.

Verantwoorden via Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg

Vektis heeft in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland en ActiZ het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg ontwikkeld. Via dit portaal verantwoordt u de besteding van het extra kwaliteitsbudget. Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg

Extreme Kosten

Met betrekking tot het declareren van dure of extreme zorggebonden materialen of geneesmiddelen verwijzen wij u naar de NZa beleidsregel BR/REG-201113a. Wij verzoeken u uitsluitend het gepubliceerde aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier vindt u hier onder en kunt u mailen naar productiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl. U kunt per cliënt één formulier invullen voor het gehele jaar, waarbij we u vragen niet af te wijken van het geboden format.

De extreme kosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking als de werkelijke kosten per vier aaneengesloten weken voor een cliënt hoger zijn dan het drempelbedrag van € 700,-. Wij willen u vragen om uiterlijk 4 maart 2022 het formulier aan ons voor te leggen zodat wij binnen twee weken kunnen terugkoppelen welke kosten worden goedgekeurd voor de nacalculatie 2021. Voor formulieren die later worden ingediend kan niet gegarandeerd worden dat ze tijdig in behandeling worden genomen. 

Formats doorlopende kosten en extra kosten Covid

Hieronder vindt u de formats “Doorlopende kosten Covid” en ‘Extra kosten Covid 2021”. Het format Doorlopende kosten bevat voor u de mogelijkheid om onderdeel B t/m E, G en H in te vullen. Wij vragen u dit format uiterlijk 4 maart 2022 aan ons terug te sturen, zodat wij u na 1 april de definitieve berekening kunnen toesturen.

Het format extra kosten Covid is vergelijkbaar aan het format van de herschikking. Graag verzoeken wij u om dit format te vullen met de herschikkingsgegevens en eventuele correcties en aanvullingen en uiterlijk 4 maart aan ons terug te sturen. Het zorgkantoor doet verschillende plausibiliteitscontroles op de aard van de kosten, maar de controle op de hoogte van de kosten vallen onder de verantwoordelijkheid van uw accountant, net als de financieel gerealiseerde productie.

Herschikking 2021

Graag informeren wij u over de gang van zaken rondom de herschikking 2021. De uiterste datum voor het indienen van de definitieve tweezijdige herschikking 2021 bij de NZa is 31 oktober 2021. Om dit te realiseren hebben wij de volgende planning opgesteld:

Planning Herschikking 2021

 • Medio augustus 2021: Voorlopige declaratietotalen en omzetderving gedeeld. (verantwoordelijk: Zorgkantoor Zorg en Zekerheid)
 • 24 augustus 2021: Uiterlijke indiendatum declaraties tot en met juni 2021 (verantwoordelijk: zorgaanbieder)
 • 12 september 2021: Uiterlijk indiendatum van aanvullende afspraken omzetderving + declaraties (verantwoordelijk: zorgaanbieder)
 • 7 oktober 2021: Voorstel: Definitieve declaratietotalen en omzetderving delen (verantwoordelijk: Zorgkantoor Zorg en Zekerheid) + Herschikkingsafspraak 2021 (verantwoordelijk: Zorgkantoor Zorg en Zekerheid)
 • 7 oktober 2021: Start invullen formulier NZa-portaal (verantwoordelijk: zorgaanbieder)
 • 15 oktober 2021: Uiterlijke inzenddatum formulier NZa-portaal (verantwoordelijk: zorgaanbieder)
 • 31 oktober 2021: Tweezijdig indienen formulier herschikking 2021 (verantwoordelijk: Zorgkantoor Zorg en Zekerheid)

De basis voor de herschikking 2021 zal gevormd worden door de goedgekeurde declaraties januari tot en met juni 2021. Het is daarom van belang dat u ervoor zorgt dat uw declaraties tot en met juni juist en volledig zijn op 24 augustus 2021. De goedgekeurde declaraties tot en met juni worden geëxtrapoleerd om tot een volledige herschikking voor het jaar 2021 te komen. Daarbij wordt rekening gehouden met de omzetderving als gevolg van Covid-19. De herschikking ziet er in formulevorm zo uit:

( Goedgekeurde declaraties januari tot en met juni ) / 181 * 365 + Berekende en goedgekeurde omzetderving + Eventuele maatwerkafspraken

Voor de berekening van de omzetderving hanteren wij de beleidsregel SARS-CoV-2 virus - BR/REG-20158c van de NZa. De maatwerkafspraken dienen te zijn vastgelegd en bekend te zijn bij de inkoper. De verwachte kosten SARS-COV kunt u zelf indienen in het herschikkingsformulier in de NZa-portaal. Wanneer de middelen voor de regio niet toereikend zijn, zullen wij een procentuele korting toepassen over de geëxtrapoleerde productie 2021.

Indien voor u van toepassing wordt u over de herschikkingsafspraken voor het kwaliteitsbudget 2021 apart geïnformeerd. De herschikking van de reguliere Wlz-middelen 2021 en het kwaliteitsbudget 2021 zullen in samenhang met elkaar worden behandeld zoals aangegeven in de beleidsregel Covid-19.

Extra kosten Corona: Zorg en Zekerheid doet momenteel geen uitvraag van de extra kosten Corona. Deze beoordelen we in het geheel met de nacalculatie. We verzoeken u wel om de door uw organisatie gemaakte kosten tot en met augustus in het herschikkingsformulier op te geven via het format op het NZa portaal.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via productiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.

Raadpleeg de pagina Financieel Wlz 2022 voor de planning voor de budgetafspraken 2022.

Uitnutting

Om u als zorgaanbieder inzicht te geven in de situatie binnen de sector, publiceren wij realisatiecijfers en jaarprognoses online. Ook de uitnutting van de beschikbare pgb-ruimte en GGZ-Wonen horen hierbij.

Toelichting op de cijfers in de uitnutting

De gepubliceerde gegevens zijn gebaseerd op de goedgekeurde declaraties. Wij kunnen daarom de volledigheid niet garanderen.

Covid Beleidsregel Fase 4

Ten behoeve van het vergoeden van de omzetderving op basis van de Covid beleidsregel fase 4, vindt u hierbij de benodigde bestuursverklaring.

Financieel beleid Wlz

Het financieel beleid voor Zorgkantoor Zorg en Zekerheid is gepubliceerd. In dit regionale inkoopdocument informeren wij u nader over de financiering van de zorg binnen de Wlz in 2021.