Financieel Wlz 2023

Herschikking 2023

Graag informeren wij u hieronder over de gang van zaken rondom de Herschikking 2023. De deadline van het indienen van de herschikking 2023 is 31 oktober 2023. Wij hanteren hiervoor de volgende tijdsplanning:

 • 14 augustus 2023: Alle declaraties t/m juni 2023 ingediend bij het zorgkantoor (verantwoordelijk: Zorgaanbieder);
 • Uiterlijk 25 augustus 2023: Declaratietotalen gedeeld met zorgaanbieder (verantwoordelijk: Zorgkantoor);
 • 8 september 2023: Uiterlijk indiendatum van aanvullende afspraken + declaraties (verantwoordelijk: Zorgaanbieder);
 • 22 september 2023: Herschikkingsafspraak 2023 toegezonden (verantwoordelijk: Zorgkantoor);
 • Vanaf 22 september 2023: Start invullen formulier NZa-portaal (verantwoordelijk: Zorgaanbieder);
 • 15 oktober 2023: Uiterlijke inzenddatum formulier NZa-portaal (verantwoordelijk: Zorgaanbieder);
 • 31 oktober 2023: Tweezijdig indienen formulier herschikking 2023 (verantwoordelijk: Zorgkantoor).

Declaratiestand 14 augustus

Voor het vaststellen van de herschikking worden de declaratiestanden van 14 augustus 2023 over de productietotalen t/m juni 2023 gebruikt als vertrekpunt; hierna worden de declaraties niet meer geüpdatet en kunt u eventuele aanvullingen en mutaties doorgeven via het toegezonden format. Dit dient uiterlijk op 8 september 2023 bij ons binnen te zijn.

Hieronder vindt u aanvullende informatie aangaande de Herschikking. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via productiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.

--

Het financieel beleid voor zorgkantoor Zorg en Zekerheid is in 2023 grotendeels opgenomen in het regionaal inkoopbeleid. Hieronder informeren wij u aanvullend over de financiering van de zorg in de Herschikking 2023.

Bij het verdelen van de beschikbare contracteerruimte hanteert het zorgkantoor de volgende uitgangspunten:

 • De productieafspraak vastgelegd in de comfortbrief is gegarandeerd in de herschikking.
 • De overige 10% budget en de laatste 10% van de gehonoreerde (en vastgelegde) groei- en uitbreidingsverzoeken komen in aanmerking voor de herschikking op basis van het geld-volgt-klant principe.

Door bovenstaande uitgangspunten kunnen er twee scenario’s ontstaan, namelijk:

 • Scenario 1: Productieafspraak, overige 10% budget én gehonoreerde groei- en uitbreidingsverzoeken (van bestaande of nieuwe aanbieders) passen binnen de contracteerruimte.
 • Scenario 2: Productieafspraak past binnen de contracteerruimte. Overige 10% en gehonoreerde groei- en uitbreidingsverzoeken niet.

In onderstaande tabel staat weergegeven hoe wij omgaan met vergoeding binnen de verschillende onderdelen van de productieafspraken:

 

Scenario 1: Passend

Scenario 2: Niet passend

1. Productieafspraak

Volledig vergoed

Volledig vergoed

2. 10% - productieafspraak en gehonoreerde groei- en uitbreidingsverzoeken aangevuld tot 100% 

Volledig vergoed

Het tekort in de contracteerruimte wordt over deze gelden verdeeld.

Dit betekent dat deze productie niet volledig vergoed wordt.

3. Groei zonder overleg met zorginkoper of niet gehonoreerd door zorginkoper

Indien middelen beschikbaar, beoordeeld o.b.v. prioriteit

Geen vergoeding

Bij de verdeling binnen categorie 3 in het geval van Scenario 1, behoudt het zorgkantoor het recht om de realisatie van 2022 t.o.v. de herschikkingsafspraak 2022 te gebruiken als indicatie voor de verdeling. Tevens heeft in categorie 3 de MPT & VPT-groei voorrang op de intramurale ZZP-groei.

De mogelijkheid is aanwezig dat de NZa de productie, die hierboven niet mee is genomen in de herschikking, alsnog vergoedt in de nacalculatie. Wanneer er op landelijk niveau onderproductie is, worden deze resterende gelden ingezet om de overproductie alsnog (gedeeltelijk) te vergoeden. Het zorgkantoor heeft geen invloed op de vaststelling dan wel herverdeling van deze resterende gelden.

Budgetafspraken 2023

Als uitgangspunt voor de budgetafspraak 2023 maken wij met alle gecontracteerde aanbieders een 1-afspraak en hanteren wij een gereguleerd geld-volgt-klant principe. Dit betekent dat wij vooraf afspraken maken over verwachte volume en groei en op alle productie daarboven het geld-volgt-klant principe hanteren (indien budget beschikbaar). Voor de crisisafspraken is de afspraak 100% gegarandeerd. De concrete budgetafspraken leggen wij met u vast in een comfortbrief; waarin het volume gebaseerd is op 90% van het volume in de herschikking van 2022. Het afgesproken budget wordt onderverdeeld in de leveringsvormen MPT, VPT en ZZP. Hierbij is het mogelijk om te schuiven tussen prestaties, maar in principe niet tussen de leveringsvormen. Dit houdt in dat wanneer blijkt bij de herschikking dat de regio het totale regiobudget overschrijdt, wij deze plafonds per leveringsvorm toepassen en we per leveringsvorm bekijken welke overproductie gerealiseerd is. Over deze overproductie hanteren wij het geld-volgt-klant principe.

Graag informeren wij u hieronder over de gang van zaken rondom de budgetafspraak 2023. De deadline van het indienen van de budgetafspraak 2023 is 14 november 2022. Wij hanteren hiervoor de volgende tijdsplanning:

Planning Budgetafspraak 2023

 • September - oktober 2022: Invullen formulier NZa-portaal o.b.v. € 1 – afspraak (verantwoordelijk: Zorgaanbieder);
 • Uiterlijk 21 oktober 2022: Terugkoppeling maatwerkafspraken (innovatie, knelpunten, hardheidsclausule) en tarief (verantwoordelijk: Zorgkantoor);
 • Na 21 oktober 2022: Terugkoppeling comfortbrief incl. groeiafspraken en tarievenlijst (verantwoordelijk: Zorgkantoor);
 • 31 oktober 2022: Uiterlijke inzenddatum budgetformulier NZa-portaal (verantwoordelijk: zorgaanbieder);
 • 14 november 2022: Indienen formulier budget 2023 (verantwoordelijk: Zorgkantoor).

Maatwerkafspraken

U dient uw innovatie- en/of knelpuntenplannen uiterlijk 1 augustus in Vecozo geüpload te hebben conform (regionaal) beleid. Hier kunt u ook aangeven of u voornemens bent een hardheidsclausule in te dienen. Deze dient u uiterlijk 1 september volledig aangeleverd te hebben bij uw inkoper.

Groeiverzoeken

U kunt uw groeiverzoek voor 2023 indienen bij uw inkoper en bespreken tijdens het inkoopgesprek. 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via productiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.

Uitnutting 2023

Om u als zorgaanbieder inzicht te geven in de situatie binnen de sector, publiceren wij realisatiecijfers en jaarprognoses online. Ook de uitnutting van de beschikbare pgb-ruimte en GGZ-Wonen horen hierbij.

Toelichting op de cijfers in de uitnutting

De gepubliceerde gegevens zijn gebaseerd op de goedgekeurde declaraties. Wij kunnen daarom de volledigheid niet garanderen.