Verplichtingen bij pgb

Een persoonsgebonden budget (pgb) biedt u veel vrijheid om uw langdurige zorg zelf te regelen. U heeft de eigen regie om zelf uw zorgverleners uit te kiezen en passende zorg op maat in te komen. Een pgb brengt echter ook een aantal regels en verplichtingen met zich mee. Als u daar niet aan kunt voldoen, kan dat gevolgen hebben voor uw pgb.

Wanneer u zorg inkoopt met een pgb, bent u budgethouder. Als budgethouder dient u pgb-vaardig te zijn. Dat betekent dat u in staat moet zijn om het pgb te beheren. Om uw pgb goed te kunnen beheren dient u verschillende dingen te weten en te kunnen.

In de 10-punten van pgb-vaardigheid leest u wat u tenminste moet kunnen en weten om met een pgb uw zorg te organiseren.  U vindt de 10-punten van pgb-vaardigheid onderaan de pagina. Het zorgkantoor beoordeelt of u pgb-vaardig bent. Dit gebeurt voordat u een pgb aanvraagt, maar ook wanneer u reeds een pgb heeft. 

Bent u niet in staat om uw pgb goed te beheren of voldoet u niet aan onderstaande verplichtingen? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw pgb. Het zorgkantoor kan uw pgb intrekken, beëindigen of betalingen terugvorderen.

Welke verplichtingen komen er kijken bij het hebben van een pgb? We zetten ze hieronder voor u op een rij en geven daar een toelichting op 

 • U dient kwalitatief verantwoorde zorg in te kopen; Dit betekent dat u inzicht heeft in de zorgvraag en uw zorgsituatie overziet. U weet welke zorg u nodig heeft en hoeveel. U kunt voldoende professionele zorg en/of informele zorg inkopen zodat u veilig en verantwoord thuis kunt blijven wonen. Bij het kiezen van uw zorgverleners maakt u zelf een afweging of professionele of informele zorg nodig is. U controleert zelf of uw zorgverlener voldoende geschoold is en in het bezet is van de benodigde diploma’s of certificaten. Het zorgkantoor kan u verplichten extra professionele zorg in te kopen of via zorg in natura in te zetten wanneer uw thuissituatie onverantwoord is;
 • U dient Wlz zorg in te kopen; Met een pgb mag er alleen zorg worden ingekocht dat valt onder de Wet langdurige zorg. Zo mag u bijvoorbeeld geen behandeling inkopen met een pgb of 24-uurs zorg of toezicht. Het zorgkantoor beoordeelt aan de hand van de zorgovereenkomst en de zorgbeschrijving of er sprake is van toegestane Wlz-zorg. Het is daarom belangrijk dat u goed omschrijft in de zorgbeschrijving welke werkzaamheden of handelingen uw zorgverlener voor u doet of gaat doen. Verder kunt u in de vergoedingenlijst een opsomming vinden wat u wel en niet mag inkopen;
 • U dient een gedegen administratie te voeren; Wanneer u gaat werken met een pgb krijgt u te maken met verschillende personele, juridische en financiële zaken. U moet daarom een overzichtelijke pgb-administratie bijhouden. Zo bergt u de administratie bijvoorbeeld zorgvuldig op in mappen, digitaal of op papier. U maakt kopieën van declaraties, facturen of zorgovereenkomsten. Wanneer u brieven ontvangt van het zorgkantoor reageert u daar op en bewaart u deze overzichtelijk. Het zorgkantoor kan om inzicht vragen van deze administratie;
 • U bent verplicht wijzigingen door te geven en vast te leggen; Uw zorg en ook uw zorginzet kan voortdurend veranderen. Het is belangrijk dat u deze wijzigingen meteen doorgeeft. Dit voorkomt ongewenste situaties achteraf. Bijvoorbeeld dat u budget terug moet betalen of zelf uw zorgverlener uit eigen vermogen dient te betalen.

Wat moet u aan ons doorgeven?

 • een nieuwe zorgverlener die u wilt gaan inzetten. U stuurt daarvoor een zorgovereenkomst en een zorgbeschrijving op naar het zorgkantoor;
 • uw zorgverlener gaat andere werkzaamheden verrichten. U stuurt daarvoor een nieuwe zorgovereenkomst en zorgbeschrijving op naar het zorgkantoor;
 • uw zorgverlener gaat meer of minder werken. U stuurt dan een wijzigingsformulier van de zorgovereenkomst op naar het zorgkantoor.

Het zorgkantoor beoordeelt uw ingestuurde zorgovereenkomst of wijzigingsformulier. Houdt u er rekening mee dat wijzigingen met terugwerkende kracht of zorgovereenkomsten met terugwerkende kracht niet wenselijk is. Het kan zijn dat de wijziging al is ingegaan of dat uw zorgverlener al voor u is gaan werken. U draagt dan zelf het financiële risico indien de formulieren niet worden goedgekeurd. Wij adviseren daarom altijd om vooraf de wijzigingen door te geven of anders uiterlijk in dezelfde maand dit nog door te geven aan het zorgkantoor.

Het is belangrijk dat u alle wijzigingen in de afspraken met uw zorgverlener ook voor uzelf goed vastlegt. Denk daarbij aan werktijden of afspraken voor het salaris. Wanneer dit schriftelijk is vastgelegd kunt u daar beiden op terugvallen.

 • wijzigingen in zorg inzet. Ontvangt u tijdelijk zorg in natura of wilt u voor een gedeelte of helemaal overstappen in zorg in natura? Dan dient u door te moeten geven aan het zorgkantoor. Het zorgkantoor berekent dan voor u uw nieuwe pgb;
 • uw zorgvraag wordt zwaarder. Komt u niet uit met uw pgb omdat u tijdelijk of voor langere duur extra zorg nodig heeft omdat uw zorgvraag zwaarder is geworden? Geef dit dan aan ons door. Zo voorkomt u dat er een onverantwoorde situatie optreedt omdat u vanwege budgettekort uw zorgverleners niet meer kunt betalen. Het zorgkantoor bekijkt dan met u welke mogelijkheden voor extra budget er dan zijn. Wilt u daar meer informatie over? Lees dan de Regeling Mogelijkheden extra budget.
 • alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de verstrekking van het pgb aan het zorgkantoor te melden zoals:
  • financiële omstandigheden (uitstel van betaling, faillissement, schuldsanering);
  • ontbreken van een vast woonadres;
  • opname in een ziekenhuis;
  • verhuizing;
  • detentie.
 • wanneer u langer dan 6 weken met een pgb in het buitenland verblijft dit te melden bij het zorgkantoor. 

Wettelijke regels en verplichtingen pgb

U dient zich te houden aan de wettelijke regels en verplichtingen.

Werkgever/opdrachtgever verplichtingen

Wanneer u een zorgverlener inzet wordt u automatisch werkgever of opdrachtgever. Hier komen extra verantwoordelijkheden en verplichtingen voor u bij. Zo dient een veilige werkomgeving te hebben, tijdig declaraties of facturen in te dienen, uw zorgverlener ziek te melden, te houden aan de arbeidstijdenwet etc. Op de website van de SVB leest u hier meer informatie over.

Wlz verplichtingen

 • in de Wlz staan specifiek voor pgb ook een aantal verplichtingen;
 • zo mag u geen logeeropvang buiten de Europese Unie of Zwitserland uit uw pgb te betalen;
 • zo mag u niet langer dan 13 weken zorg inkopen in het buitenland;
 • zo mag uw zorgverlener niet meer dan 40 uur per week voor u werkzaamheden verrichten en niet meer dan 40 uur betaald krijgen. (Bij arbeidsovereenkomsten gelden andere regels);
 • zo mag u niet meer dan het toegestane maximale tarief aan uw zorgverlener betalen;
 • u dient de juiste zorgovereenkomst te gebruiken.

Gewaarborgde hulp

Wanneer bent u verplicht om een gewaarborgde hulp in te schakelen om in aanmerking te komen voor een pgb? Deze informatie vindt u op de pagina gewaarborgde hulp.

Meer informatie?