Zorgwoordenboek

A

 • Aanvang Zorg

  Aanvang zorg verwijst naar de (begin)datum waarop de toegewezen zorg is gestart. Dit wordt via het berichtenverkeer van iWlz gecommuniceerd.

 • Actief Plaatsen

  Er is een noodzaak tot opname (bij een andere aanbieder), Volledig Pakket Thuis (VPT) of Deeltijdverblijf (DTV) maar die kan tijdelijk worden uitgesteld. Bijvoorbeeld door inzet van extra overbruggingszorg. Met de toename van urgentie tot opname of einde streefnorm, kan er minder rekening worden gehouden met de voorkeur van de cliënt en/of zijn omgeving. Of door tijdelijk inzet van extra (ondoelmatige) zorg thuis kan opname worden voorkomen en blijft langer thuis wonen mogelijk.

 • Algemeen Dagelijkse levensverrichtingen (ADL)

  Dagelijks terugkerende basisverrichtingen die u moet doen om zelfstandig te kunnen blijven leven op een binnen de maatschappij geaccepteerd niveau.

B

 • Basisbudget

  Het basisbudget is een financieel bedrag dat hoort bij een bepaald zorgprofiel. Met dit budget kan zorg thuis worden geregeld. Het basisbudget is altijd 100%. Het basisbudget bevat nooit behandeling.

 • Begeleiding (BG)

  Onder begeleiding vallen handelingen waarmee u wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over uw leven. Begeleiding is er op gericht om voor uzelf te kunnen (blijven) zorgen.

 • Begeleiding groep (BG-GRP)

  Dagbesteding

 • Begeleiding individueel (BG-I)

  Eén op één begeleiding.

  Onder begeleiding vallen handelingen waarmee u wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Begeleiding is er op gericht om voor uzelf te kunnen (blijven) zorgen.

 • Behandeling

  Geneeskundige zorg van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard die noodzakelijk is in verband met uw aandoening, beperking, stoornis of handicap.

 • Bemoeizorg

  Bemoeizorg is een vorm van sociaal-psychiatrische hulpverlening. Het is gericht op mensen die zelf geen hulp of zorg willen. Hun omgeving denkt dat hulp of zorg wel nodig is. De uitvoering ligt doorgaans bij een gemeentelijke gezondheidsdienst.

 • Beschikking

  Kennisgeving van een besluit dat het zorgkantoor heeft genomen.

 • Besluit langdurige zorg (Blz)

  Het besluit van de minister dat de Wet langdurige zorg (Wlz) verder uitwerkt.

 • Bewuste-keuze-gesprek (BKG)

  Verplicht gesprek met het zorgkantoor om te bespreken of de voorkeur voor pgb een goede oplossing is.

 • Budgethouder

  De persoon waarvoor met het persoonsgebonden budget zorg wordt ingekocht en die ook altijd de formele ontvanger is van het budget.

 • Budgetplan

  U wilt bij het zorgkantoor een budget aanvragen waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen. Als onderdeel van die aanvraag moet u een volledig ingevuld budgetplan meesturen. Met het budgetplan laat u het zorgkantoor zien dat u al hebt nagedacht over de manier waarop u het budget wilt gaan besteden.

C

 • Centraal Administratie Kantoor (CAK)

  Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Voor de Wlz stelt het CAK de eigen bijdrage vast en zij innen de eigen bijdrage. Ook verricht het CAK de betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).

 • Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

  Het CAK werkt in dienst van de overheid. Voor de Wlz stelt het CAK de eigen bijdrage vast. Het int die eigen bijdrage ook. Daarnaast verricht het CAK de betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).

 • Centrum voor Consultatie & Expertise (CCE)

  Specialist in het beoordelen van gedragsmatige problematiek.

 • Centrum voor jeugd en gezin (CJG)

  Het CJG is de organisatie die in een deel van de gemeenten in Nederland voor alle kinderen van 0 tot 19 jaar en hun ouders ondersteunt bij het opvoeden en opgroeien. Op het consultatiebureau worden screenings uitgevoerd na de geboorte en je kunt bij hen terecht voor advies of een cursus.

 • Classificatie

  Een specificering van de wachtstatus. Geeft aan waarom u op een wachtlijst staat.

 • Cliëntondersteuner

  Een cliëntondersteuner helpt en denkt met u mee over zorg en ondersteuning: wat past bij u? En welke keuzes kunt u maken? De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in de regio en kan u helpen bij het zoeken naar de juiste zorgaanbieder.

 • Coördinator zorg thuis (CZT)

  De coördinator zorg thuis is de zorgaanbieder die het eerste aanspreekpunt is voor u als u thuis woont. Deze aanbieder is verantwoordelijk voor de coördinatie en communicatie van de zorg als u thuis woont. Zijn er meerdere zorgaanbieders bij u betrokken? Dan wordt in overleg afgesproken wie de coördinator zorg is. De coördinator zorg thuis levert zelf altijd (een deel van de) zorg thuis.

 • Crisiszorg

  Crisiszorg is noodzakelijke zorg die een zorgaanbieder onmiddellijk moet leveren. In deze situaties is sprake van een acute verandering van de situatie (vaak permanent) waarbij een gevaarscriterium duidelijk aanwezig is. Binnen de ouderenzorg moet dan binnen 24 uur een intramurale opname geregeld zijn. In de gehandicaptenzorg is dit binnen 48 uur. In de ggz is het 72 uur, vanuit de Zvw.

D

 • Dagbesteding

  Begeleiding- of behandeling in groepsverband.

 • Deeltijdverblijf

  Deeltijdverblijf is een combinatie van verblijf in een Wlz-instelling en thuis wonen en daar de zorg ontvangen.

   

 • Doelmatige zorg

  Doelmatige zorg verwijst naar een optimale balans tussen kosten, volume en kwaliteit van zorg. Deze zorg sluit aan bij de zorgbehoefte en wensen van een cliënt.

 • Dossierhouder

  Dossierhouder is de zorgaanbieder waar u opgenomen wilt worden of waarvan u VPT wenst te ontvangen. Deze zorgaanbieder is uw eerste aanspreekpunt als u een opnamewens heeft. De dossierhouder bespreekt alles wat met de toekomstige opname van belang is met u. Denk hierbij aan passende locatie, urgentie van uw opname en specifieke wensen.

E

 • Eerstelijns Verblijf (ELV)

  Eerstelijns verblijf is kortdurend verblijf, maximaal 3 maanden, dat noodzakelijk is in verband met medische zorg (geneeskundige zorg). ELV is gericht op mogelijk herstel en op terugkeer naar de eigen woonomgeving.

 • Eigen bijdrage

  U betaalt voor Wlz-zorg een eigen bijdrage aan het CAK. Met de eigen bijdrage betaalt u zelf een deel van de kosten. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. Het CAK krijgt (via het zorgkantoor) van de zorgaanbieder informatie over begin- en einddatum van de geleverde zorg en de omvang daarvan. Voor informatie over de eigen bijdrage Wmo verwijzen we u naar de gemeente.

 • Extra kosten thuis (EKT)

  De EKT is bedoeld voor mensen die langer thuis willen blijven wonen, maar niet meer uitkomen met de zorg die vergoed wordt binnen het zorgprofiel.

  Het extra budget gebruikt u voor persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding, begeleiding in groepsverband en huishoudelijke hulp. U kunt maximaal 25% extra budget krijgen bovenop het budget dat bij uw zorgprofiel hoort.

 • Extramurale zorg

  Wlz-zorg die aan thuiswonende cliënten wordt geleverd. Extramurale zorg omvat ook deelname aan dagbesteding of (dag)behandeling in een instelling.

F

Er zijn geen woorden gevonden met de letter 'F'

G

 • Gebruikelijke zorg

  Gebruikelijke zorg is de hulp die mensen elkaar normaal gesproken geven als zij een gezin vormen of samen leven. Bijvoorbeeld helpen met eten koken, afwassen, stofzuigen en de kinderen aankleden en naar school brengen. Als een van de ouders ziek is, zullen gezinsleden vaak een aantal van deze taken kunnen overnemen. 

 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

  Geestelijke gezondheidszorg (ggz) richt zich op: Het voorkomen, behandelen en genezen van psychische aandoeningen. Het laten deelnemen van mensen met een psychische aandoening aan de samenleving en het bieden van hulp aan mensen die ernstig verward/verslaafd zijn en die uit zichzelf geen hulp zoeken.

 • Gehandicaptenzorg (GZ)

  De gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen. Er zijn drie vormen van gehandicaptenzorg. Zo kun je zorgen voor mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking of zintuiglijke beperking.

 • Gespecialiseerd Verpleegkundig Handelen (GVP)

  Na ontslag uit het ziekenhuis kan gespecialiseerde verpleging nodig zijn. Deze verpleging wordt dan voorgeschreven door een medisch-specialist. Sinds 1 januari 2018 wordt gespecialiseerde verpleging vanuit de Wlz betaald als de verpleging is voorgeschreven door de medisch-specialist, maar niet vanuit het ziekenhuis georganiseerd en geleverd wordt.

 • Gevaarscriterium

  In de situatie van een gevaarscriterium is er sprake van voortdurende, acute bedreiging van het leven:

  Iemand kan niet zelfstandig buiten een instelling wonen en heeft zorg nodig die alleen in een professionele zorginstelling mogelijk is. Zonder die zorg is er sprake van ernstig gevaar voor zichzelf, ernstige zelfverwaarlozing, een risico voor mensen in zijn omgeving of een risico voor de algemene veiligheid.

  Iemand met zeer ernstig/zware lichamelijke beperkingen die is aangewezen op zorg met zeer korte responstijd. Er is een medische noodzakelijkheid tot direct ingrijpen omdat anders een levensbedreigende situatie ontstaat.

 • Gewaarborgde hulp

  De gewaarborgde hulp is een door de cliënt ingeschakelde hulp van een derde die de budgethouder, al dan niet verplicht, ondersteunt bij het voldoen/nakomen van de aan het PGB verbonden verplichtingen. Dit kan de wettelijk vertegenwoordiger zijn maar ook iemand anders of een organisatie. Een gewaarborgde hulp is verplicht voor pgb-houders met de onderstaande zorgprofielen of wanneer het zorgkantoor vaststelt dat de budgethouder zelf onvoldoende de regie kan voeren over het pgb.

  Zorgprofiel VV 4, 5, 6 en 7

  Zorgprofiel VG 4, 5, 6, 7 en 8.

  Zorgprofiel GGZ W 1, 2, 3 en 4

 • Grondslag

  Om voor Wlz-zorg in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van blijvende behoefte aan 24-uurszorg of permanent toezicht door bepaalde beperkingen of gezondheidsproblematiek. Die beperkingen of gezondheidsproblemen wordt grondslag genoemd. Er zijn zes grondslagen:

  Somatische aandoening of beperking

  Psychogeriatrische aandoening of beperking

  Psychiatrische aandoening of beperking

  Lichamelijke handicap

  Verstandelijke handicap

  Zintuiglijke handicap

H

 • Huishoudelijke hulp

  Huishoudelijke hulp kan nodig zijn omdat de cliënt hier zelf niet meer (volledig) toe in staat is. Onder huishoudelijke hulp wordt niet alleen verstaan het schoonmaken en houden van de woonruimte van de budgethouder. Ook het wassen, strijken of schoonmaken van andere ruimten in huis valt hieronder.

 • Hulpmiddelen

  Een hulpmiddel is een instrument of voorwerp dat verlichting biedt van de gevolgen van ziekten of beperkingen. Bijvoorbeeld een rolstoel, prothese of orthopedische schoenen.

I

 • Indicatie (besluit)

  Een indicatie(besluit) is uw toegangsbewijs om zorg te kunnen ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of wijkverpleging vanuit de zorgverzekeringswet. Uw Wlz-indicatie wordt gesteld door het CIZ. In de indicatie is vermeld op welke zorg u recht heeft.

  In de zorgverzekeringswet wordt de indicatie gesteld door de wijkverpleegkundige.

 • Intramurale zorg

  Intramuraal betekent binnen de muren. We spreken van intramurale zorg bij zorg binnen de muren van een zorginstelling die tenminste 24 aaneengesloten uren duurt. Een voorbeeld hiervan is een opname in een verpleeghuis.

J

 • Jeugdwet (JW)

  Wet van 1 maart 2014 die regels stelt over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.

K

 • Ketenpartijen

  Organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan (een deel van) de Wlz. Zo zijn het zorgkantoor, het CIZ en het CAK bijvoorbeeld ketenpartijen.

 • Kortdurend verblijf

  "Tijdelijk verblijf of kortdurend verblijf" is logeren in een zorginstelling. Dit kan maximaal drie dagen per week. Kortdurend verblijf is bedoeld voor mensen met een Wlz-indicatie die nog thuis wonen. Zij kiezen ervoor om niet permanent in een zorginstelling te verblijven, maar willen alleen af en toe logeren. Deze zorginstelling is bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg.

  Kortdurend verblijf kan worden ingezet als het noodzakelijk is de persoon te ontlasten die normaal gesproken (mantel)zorg aan iemand levert.

L

 • Leveringsvorm

  Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg ontvangt of gaat ontvangen. De Wlz kent vier leveringsvormen:

  1. Persoonsgebonden budget (pgb)

  2. Zorg in Natura – opname in een instelling

  3. Zorg in Natura – Volledig Pakket Thuis (VPT), alle zorg die de cliënt in de instelling zou ontvangen, wordt binnen de thuissituatie geleverd.

  4. Zorg in Natura – Modulair Pakket Thuis (MPT), in overleg met het zorgkantoor kan de zorg thuis geregeld worden, bijvoorbeeld zorgverlening door verschillende zorgaanbieders of doordat er ook een deel middels pgb wordt geregeld.

 • Logeeropvang

  Onder logeeropvang valt logeerverblijf, het verstrekken van eten en drinken, het schoonhouden van de logeerruimte en andere ruimten waarvan de verzekerde tijdens zijn verblijf gebruik maakt, en roerende voorzieningen. Het doel van logeeropvang is ontlasting van de mantelzorg. Logeeropvang is in omvang beperkt tot maximaal 156 etmalen per jaar (in de praktijk betekent dat 156 nachten logeren). Het aantal van 156 nachten per jaar is gebaseerd op maximaal 3 nachten per week, maar het is mogelijk logeeropvangdagen te “sparen”, zodat langere logeerperiodes mogelijk zijn als de mantelzorger daaraan behoefte heeft.

M

 • Mantelzorg

  Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is geen alledaagse zorg, zoals de zorg voor een gezond kind.

 • Meerzorg

  Meerzorg is extra zorg bovenop de zorg die u krijgt volgens uw zorgprofiel. U of uw zorgaanbieder kunnen meerzorg aanvragen bij het zorgkantoor.

 • Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport

  Het ministerie dat verantwoordelijk is voor onder andere de Wet langdurige zorg (Wlz).

 • Modulair pakket thuis (mpt)

  Het modulair pakket thuis (mpt) is een vorm van langdurige zorg thuis (Wlz). Met een mpt kiest u welke onderdelen van het zorgpakket u wilt ontvangen. U kunt ook bepaalde zorg niet kiezen. Bijvoorbeeld omdat u de zorg zelf gedeeltelijk wilt inkopen met een persoonsgebonden budget.

N

Er zijn geen woorden gevonden met de letter 'N'

O

 • Omzettingsformulier

  Het omzettingsformulier wordt gebruikt wanneer u al zorg ontvangt vanuit de Wlz maar u (een deel van) deze zorg op een andere manier wilt inzetten/organiseren.

   

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

  Een cliëntondersteuner helpt en denkt met u mee over zorg en ondersteuning. Welke keuzes kunt u maken en wat past bij u (situatie)? De cliëntondersteuner is bekend met het zorgaanbod in de regio en geeft u informatie over alle regels en procedures.

  U kunt voor cliëntondersteuning, naast de ondersteuning van het zorgkantoor, ook terecht bij andere ondersteuningsorganisaties. U vindt ze terug op onze website.

 • Onderaannemersschap

  Een zorgaanbieder die zorg levert namens een door het zorgkantoor gecontracteerde zorgaanbieder.

 • Ondoelmatige zorg

  Doelmatige zorg verwijst naar een optimale balans tussen kosten, volume en kwaliteit van zorg. Het is zorg die aansluit bij de zorgbehoefte en wensen van een cliënt. Wanneer zorg ondoelmatig is, is er geen goede balans tussen de kosten, het volume of de kwaliteit van de ontvangen zorg.

 • Opname

  Opname is een verblijf in een zorginstelling.

 • Overbruggingszorg

  Heeft u een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg voor een opname in een zorginstelling? Maar is er geen plaats en staat u op de wachtlijst? Dan kunt u de zorg vanuit de Wet langdurige zorg thuis krijgen. Of u kan tijdelijk in een andere zorginstelling wonen. Dit heet overbruggingszorg. 

P

 • Palliatief terminale zorg (PTZ)

  Palliatief terminale zorg (PTZ) is voor iemand die ongeneeslijk ziek is. Het is zorg in de laatste fase van iemands leven. Het belangrijkste doel van palliatief terminale zorg is om de kwaliteit van leven te behouden.

 • Partneropname

  Wanneer een cliënt wordt opgenomen in een Wlz-instelling dan mag de partner mee verhuizen naar deze instelling, ook als deze partner zelf geen Wlz-zorg nodig heeft. Een partneropname is niet bij iedere zorgaanbieder mogelijk.

 • Passende zorg

  Zorg die aansluit bij de cliëntsituatie, past binnen de indicatie van een cliënt en bij zijn wensen en zorgbehoefte.

 • Persoonlijk assistentiebudget (PAB)

  Met het persoonlijk assistentiebudget kunt u zelf assistenten inhuren die u thuis en buiten uw woning assisteren. Het persoonlijk assistentiebudget is bedoeld voor volwassenen met een ernstige lichamelijke beperking die:

  - om medische redenen permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben (bijvoorbeeld vanwege beademing)

  - volledig regie kunnen houden over hun eigen leven

  - zelfstandig wonen

  U kan slechts onder bepaalde voorwaarden een PAB aanvragen. De aanvraag kunt u doen bij het zorgkantoor.

 • Persoonlijke verzorging (PV)

  Persoonlijke verzorging is het ondersteunen, stimuleren, aanleren of overnemen van de verzorging van uzelf. U kunt daarbij denken aan onder andere het wassen, aankleden, de toiletgang, het aantrekken van steunkousen, het eten en drinken en het verzorgen van de huid.

 • Persoonsgebonden Budget (pgb)

  Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg of hulp inkoopt. U kan dan kiezen welke zorg u krijgt en van wie.

Q

Er zijn geen woorden gevonden met de letter 'Q'

R

 • Regeling langdurige zorg (Rlz)

  De Regeling langdurige zorg (Rlz) is een uitwerking of verdieping van de Wet langdurige zorg (Wlz) en het Besluit langdurige zorg (Blz). In de Rlz is onder andere informatie opgenomen over pgb en de diverse zorgprofielen.

 • Regelzorg

  Heeft een cliënt zorg in een van de andere domeinen (Wmo, JW en/of Zvw) maar is de Wlz meer aangewezen (indicatie zorgprofiel)? Dan is er tijd nodig om passende zorg in de Wlz op te starten/te organiseren. Wanneer de nieuwe, intramurale zorg niet direct start en de overbruggingszorg of alternatieve zorg nog niet is toegewezen, is er sprake van een overgangsperiode (regeltijd). Om continuïteit van de zorg te borgen is in deze korte overgangsperiode sprake van regelzorg die nog betaald wordt vanuit het andere domein.

 • Rekenmodule

  De rekenmodule is een hulpmiddel voor zorgaanbieders die zorg in natura (ZIN) leveren. ZIN-zorgaanbieders gebruiken de rekenmodule om te berekenen of uw zorg in uw zorgprofiel past. Als u een combinatie wilt van ZIN en een persoonsgebonden budget (pgb), wordt aan de hand van de rekenmodule berekent hoeveel pgb er overblijft naast de ZIN (of andersom).

 • Respijtzorg

  Respijtzorg is bedoeld om de mantelzorger te ontlasten. Als een mantelzorger de zorg tijdelijk niet kan leveren, bijvoorbeeld door vakantie of overbelasting, kan vervangende zorg worden ingezet. U regelt tijdelijke professionele verpleging en verzorging via de huisarts of de wijkverpleegkundige in de buurt. Voor andere zorg informeert u bij de gemeente of bij een mantelzorgorganisatie bij u in de buurt.

S

 • Samenloop

  Samenloop beschrijft een situatie waarbij zorgkosten dubbel worden betaald. Bijvoorbeeld wanneer een cliënt in een Wlz-instelling woont maar huisartsenzorg wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)

  De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland.

  De SVB heeft ook een rol in de pgb uitvoering. Wanneer u een pgb ontvangt, krijg u zelf geen geld op uw rekening maar wordt dit voor u beheerd door de SVB. De SVB betaalt voor u de rekeningen van de zorg.

 • Somatiek

  Zorg en behandeling bij een chronische lichamelijke aandoening.

 • Specialist ouderengeneeskunde (SO)

  Een specialist ouderengeneeskunde is een arts die is gespecialiseerd in zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen.

 • Surseance van betaling

  Surseance van betaling is een uitstel van betaling. U kunt dit aanvragen bij de rechter.

T

 • Thuiszorg

  Thuiszorg is hulp aan huis voor mensen met een ziekte of beperking en kwetsbare ouderen.

 • Tijdelijk verblijf

  "Tijdelijk verblijf of kortdurend verblijf" is logeren in een zorginstelling. Dit kan maximaal drie dagen per week. Kortdurend verblijf is bedoeld voor mensen met een Wlz-indicatie die nog thuis wonen. Zij kiezen ervoor om niet permanent in een zorginstelling te verblijven, maar willen alleen af en toe logeren. Deze zorginstelling is bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg.

  Kortdurend verblijf kan worden ingezet als het noodzakelijk is de persoon te ontlasten die normaal gesproken (mantel)zorg aan je levert.

 • Toekenningsbeschikking

  Het formele bericht van het zorgkantoor dat uw aanvraag voor een pgb is goedgekeurd en aan u een pgb wordt toegekend. De beschikking bevat informatie over de hoogte van het budget en de looptijd van het pgb.

 • Treeknorm

  De treeknorm beschrijft de maximaal aanvaardbare wachttijden binnen de zorg. Per 01-01-2021 is de Treeknorm vervangen door Streefnormen. De Streefnormen brengen nuancering aan in de Treeknorm.

 • Trekkingsrecht

  Het trekkingsrecht houdt in dat de budgethouder het pgb niet meer op zijn bankrekening gestort krijgt, maar dat het SVB Servicecentrum pgb (SVB) direct aan de zorgverlener(s) uitbetaalt. De budgethouder, diens wettelijk vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp geeft via het zorgkantoor aan de SVB door welk bedrag aan de zorgverleners moet worden uitbetaald. (Na goedkeuring door het zorgkantoor.)

U

 • Uitnutting

  Het gebruik van beschikbaar gestelde middelen. Een zorgkantoor publiceert periodiek de uitnutting van de beschikbare Wlz-gelden.

 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

  De organisatie die zorg draagt voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet.

 • Urgent Plaatsen

  Er is een directe noodzaak voor doorplaatsen, opname vanuit de thuissituatie of het uitbreiden van zorg thuis bij Palliatief terminale zorg (PTZ). Door de opnamenoodzaak heeft de beschikbaarheid van een plek, voorrang op de wens/voorkeur van een cliënt en/of zijn directe omgeving.

V

 • Verantwoorde zorg

  Zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiënt-gericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de patiënt.

 • Verblijf

  'Verblijf' is een opname in een zorginstelling.

 • Verkeerd bed

  Het noodgedwongen verblijf in een instelling voor medisch specialistische zorg (ziekenhuis) na een opname in deze instelling, doordat er geen mogelijkheid is tot opname in een instelling die Wlz-zorg met verblijf biedt.

 • Verpleging (VP)

  Verpleging is voor als u medische hulp nodig hebt. Verpleging is bijvoorbeeld de hulp die u krijgt bij wondverzorging en injecties. Ook het aanleren van het uitvoeren van medische handelingen behoort tot verpleging.

 • Videobellen

  Wij maken voor videobellen gebruik van het programma Microsoft Teams.

 • Volledig pakket thuis (VPT)

  Alle zorg zoals die geleverd wordt in een Wlz-zorginstelling, maar dan bij u thuis. De zorg wordt geleverd onder verantwoordelijkheid van één zorgaanbieder.

 • Voorkeursaanbieder

  Als u in een Wlz-zorginstelling wilt gaan wonen, dan moet u eerst een keuze maken voor de zorgaanbieder bij wie u het liefst wilt wonen. Deze zorgaanbieder wordt uw voorkeursaanbieder genoemd.

W

 • Wacht op voorkeur

  Er is sprake van een opnamewens of een wens voor Volledig Pakket Thuis (VPT), Deeltijdverblijf (DTV) of logeren binnen de normtijd. De voorkeur/wens van de cliënt is bepalend.

 • Wacht uit voorzorg

  De cliënt heeft geen directe opnamewens, maar wil graag in beeld zijn en blijven bij zijn voorkeuraanbieder (vangnetfunctie). De voorkeur/wens van de cliënt is bepalend.

 • Wachtlijstbeheer

  Om in beeld te brengen dat een cliënt wacht op opname voor verblijfszorg, wordt in iWlz gebruik gemaakt van een leveringsstatus (wachtlijststatus). Bij het Wachtlijstbeheer voor cliënten met een opnamebehoefte of (toekomstige) opnamewens zijn er vier leveringsstatussen relevant: Urgent Plaatsen, Actief Plaatsen, Wacht op voorkeur en Wacht uit voorzorg. Bij elke leveringsstatus hoort een passende classificatie.

 • Wet Langdurige Zorg (Wlz)

  De wet waarin vanaf 1 januari 2015 de regels rondom de langdurige zorg wordt geregeld.

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

  Deze wet beschrijft de regels voor de ondersteuning door de gemeente op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang. De Wmo vormt een onderdeel van het stelsel van Zorg en Welzijn. Dit stelsel bestaat verder uit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet.

 • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

  De Wvggz geldt voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel (gevaar) veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. Als er geen vrijwillige zorg mogelijk is om dat ernstig nadeel weg te nemen, kan de rechter hen verplichte zorg opleggen.

 • Wet zorg en dwang (WZD)

  De Wet zorg en dwang (dwangindezorg.nl) regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of met een psychogeriatrische aandoening (bijvoorbeeld dementie). Het gaat om mensen die onvrijwillige zorg krijgen of onvrijwillig worden opgenomen in een zorginstelling. Uitgangspunt is dat onvrijwillige zorg alleen wordt toegepast als het niet anders kan.

 • Wooninitiatief (toeslag)

  Bewoners van wooninitiatieven met Wlz-zorg krijgen ieder jaar een toeslag. Dit is bedoeld voor extra zorg, de huur van de gemeenschappelijke ruimte, mits zorggerelateerd, en een aantal uitgaven die te maken hebben zorginfrastructuur (uitluisterapparatuur, domotica). Deze toeslag is alleen van toepassing bij houders van een persoonsgebonden budget. De voorwaarden zijn dat er op één woonadres minimaal 3 en maximaal 26 personen moeten wonen en dat er een gemeenschappelijke ruimte aanwezig is. De toeslag moet door de (vertegenwoordiger van de) budgethouder aangevraagd worden.

X

Er zijn geen woorden gevonden met de letter 'X'

Y

Er zijn geen woorden gevonden met de letter 'Y'

Z

 • Zelfstandige zonder personeel (ZZP'er)

  Een persoon die arbeid verricht voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer), of als directeur-grootaandeelhouder (dga), of als overige zelfstandige (bijvoorbeeld in een zelfstandig uitgeoefend beroep), én die daarbij geen personeel in dienst heeft.

 • Zorg in natura (ZIN)

  Bij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

 • Zorgaanbieder

  Een zorgaanbieder is een organisatie die zorg en/of ondersteuning levert. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of revalidatiecentrum.

 • Zorgbeschrijving

  Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) van het zorgkantoor voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg? Dan moet u een zorgbeschrijving maken. In de zorgbeschrijving staan afspraken met de zorgverlener over de zorg die u ontvangt.

 • Zorgkantoor

  Iedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van jeugd en volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:

  - Sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden

  - Zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u nodig heeft

  - Toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt

  - Toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt

  - Stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt

 • Zorgmijder

  Verzekerde, die geen zorg wil ontvangen vanuit de Wlz. Met toestemming van een bevoegd persoon of bevoegde instelling kan, in sommige gevallen, een zorgmijder onvrijwillig worden opgenomen om zorg te ontvangen.

 • Zorgovereenkomst

  Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) van de gemeente of het zorgkantoor? Dan moet u een zorgovereenkomst afsluiten met uw zorgverlener. In dit contract staan de belangrijkste afspraken over uw zorg. Zoals de tijden waarop u zorg krijgt en wat u daarvoor betaalt. Er zijn wettelijke regels waar u rekening mee moet houden.

 • Zorgplan

  In het zorgplan staan de afspraken die u maakt met de zorgaanbieder over de invulling van de zorg. Die zorg moet passen bij uw eigen situatie en behoeften. Een zorgplan wordt ook wel zorgleefplan of ondersteuningsplan genoemd.

 • Zorgprofiel

  Wanneer iemand een indicatie voor Wlz-zorg ontvangt van het CIZ wordt hierin een zorgprofiel vermeld. Het zorgprofiel beschrijft welke Wlz zorg iemand nodig heeft. Er zijn veel verschillende zorgprofielen. Ze zijn gekoppeld aan het soort aandoening of beperking waarvoor iemand zorg nodig heeft. Dit wordt de grondslag genoemd.

 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

  Zorgverzekeraars Nederland behartigt de belangen van alle zorgverzekeraars. De vereniging heeft als doel om de zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun missie: het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven.

 • Zorgverzekeringswet (Zvw)

  De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een ziektekostenverzekering voor iedereen. De verzekering is verplicht en vervangt sinds 2006 het oude ziekenfonds.

 • Zorgzwaartepakket (ZZP)

  Het zorgzwaartepakket is een oude term die werd gebruikt om de hoogte van de indicatie te bepalen. Het zorgzwaartepakket is sinds 2015 vervangen door het zorgprofiel.