Zorg uit andere wetten dan de Wlz

Wlz-zorg gaat voor op Wmo en Zvw.


Had u voordat u een Wlz-indicatie kreeg Wmo-zorg of zorg thuis vanuit de Zvw? Dan worden uw verplegingVerpleging is voor als u medische hulp nodig heeft. Verpleging is bijvoorbeeld de hulp die u krijgt bij wondverzorging en injecties. Ook het aanleren van het uitvoeren van medische handelingen behoort tot verpleging. en persoonlijke verzorgingPersoonlijke verzorging is het ondersteunen, stimuleren, aanleren of overnemen van de verzorging van u zelf. U kunt daarbij denken aan onder andere het wassen, aankleden, de toiletgang, het aantrekken van steunkousen, het eten en drinken en het verzorgen van uw huid. nu niet meer bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd, maar bij het zorgkantoor. Ook de begeleidingDagbesteding (in groepsverband) en de huishoudelijke hulpHuishoudelijke hulp kan nodig zijn omdat de cliënt hier zelf niet meer (volledig) toe in staat is. Onder huishoudelijke hulp wordt niet alleen verstaan het schoonmaken en houden van de woonruimte van
de budgethouder. Ook het wassen, strijken of schoonmaken van andere ruimten in huis valt hieronder.
worden vanuit de Wlz betaald en dus bij het zorgkantoorIedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van jeugd en volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:
- Sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden
- Zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u nodig heeft
- Toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt
- Toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt
- Stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt
gedeclareerd, in plaats van bij de gemeente (Wmo).

Wanneer u twijfelt of u zorg dubbel ontvangt na het ingaan van uw Wlz-indicatie. Neem dan contact op met het zorgkantoor.

Heeft u naast de zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)De wet waarin vanaf 1 januari 2015 de regels rondom de langdurige zorg wordt geregeld. nog zorg uit andere domeinen nodig zoals bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuing (WmoEen wet, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang. De Wmo vormt een onderdeel van het stelsel van Zorg en Welzijn, dat verder bestaat uit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet. )? De regelhulp van de Rijksoverheid helpt u op weg met het regelen van zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Zorgverzekeringswet (Zvw)De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een ziektekostenverzekering voor iedereen. De verzekering is verplicht en vervangt sinds 2006 het oude ziekenfonds. .

Ga naar de regelhulp →