Zorgwetten

Wat zijn de vier zorgwetten in Nederland? Wie voeren deze vier wetten uit? Lees hier alles over op deze pagina.

De Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) zijn de vier zorgwetten in Nederland en vormen sinds 2015 het Nederlandse zorgstelsel. Het stelsel zorgt ervoor dat iedereen de zorg en ondersteuning kan krijgen die nodig is. Voor veel mensen is het echter niet altijd duidelijk waar en bij wie zij terecht kunnen als zij zorg en ondersteuning willen regelen. Onderstaand worden de vier zorgwetten uitgelicht: 

De Jeugdwet 

De jeugdwet is voor mensen onder de 18 jaar. De plaatselijke gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet en kent de aanvraag van sociale diensten toe. Jongeren die gebruik mogen maken van deze diensten hoeven geen eigen bijdrage te betalen aan het Centraal administratie kantoor (CAK). De verschillende diensten die onder andere onder deze wet vallen zijn:

 • hulp bij opvoedingsproblemen;
 • basis- en specialistische GGZ;
 • zorg bij een lichte lichamelijke beperking;
 • zorg bij een (lichte) verstandelijke beperking;
 • vervoer bij begeleiding;
 • kinderbescherming;
 • jeugdreclassering;
 • gesloten jeugdzorg.

De Zorgverzekeringswet (Zvw) 

De Zorgverzekeringswet is er voor iedereen. In Nederland dient iedereen zicht te verzekeren bij een zorgverzekeraar. Iedereen boven de 18 jaar dient een eigen risico te betalen. Deze zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. De verschillende soorten zorg die onder andere onder deze wet vallen zijn:

 • indicatie door medisch specialist/verpleegkundige;
 • acute medische zorg zoals huisartsenzorg en ziekenhuiszorg;
 • thuiszorg middels (wijk-)verpleging en verzorging.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er voor elke burger in Nederland. De plaatselijke gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet en kent de aanvraag van de sociale diensten toe. Iedereen die gebruik mogen maken van deze diensten moeten een eigen bijdrage  betalen aan het Centraal administratie kantoor (CAK). De verschillende diensten die onder andere onder deze wet vallen zijn:

 • ondersteuning van burgers bij het participeren in de samenleving;
 • beschermd wonen en opvang;
 • Wmo-hulpmiddelen;
 • tijdelijke ontlasten en ondersteuning van mantelzorgers;
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
 • opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn;
 • gratis gebruik van onafhankelijke cliëntondersteuner vanuit de Wmo.

De Wet langdurige zorg 

Mensen die voor de Wlz in aanmerking komen, hebben voor onbepaalde tijd 24-uur zorg of toezicht in de nabije omgeving nodig. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen met dementie, ernstig chronisch zieken of jongeren en volwassenen met een ernstige zintuiglijke of lichamelijke beperking bijvoorbeeld door hersenletsel of door een ernstige verstandelijke beperking. Via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) dient een Wlz-indicatie te worden aangevraagd. Het CIZ onderzoekt of u of uw naasten daarvoor in aanmerking komt. Iedereen die in aanmerking komt voor de Wlz moeten een eigen bijdrage betalen aan het Centraal administratie kantoor (CAK). De verschillende zorg die onder andere onder deze wet vallen zijn:

 • verblijf in een instelling;
 • persoonlijke verpleging en verzorging in de thuissituatie;
 • begeleiding;
 • Wlz-hulpmiddelen;
 • geneeskundige zorg en behandeling in verband met de indicatie;
 • vervoer naar de plek waar begeleiding, behandeling, verblijf en/of verzorging plaatsvindt;
 • gratis gebruik van onafhankelijke cliëntondersteuner vanuit de Wlz.

Zodra het CIZ de Wlz-indicatie aan u toekent, dan kunt u geen zorg meer ontvangen vanuit de andere zorgwetten. De Wlz is altijd voorliggend op de Zvw en Wmo. U behoudt wel uw eigen zorgverzekeraar. Het Zorgkantoor Zorg en Zekerheid regelt de langdurige zorg voor iedereen in de zorgkantoorregio Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden, dus ook voor alle mensen die hun zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar hebben afgesloten. (link naar onze video + tekst). De Wlz-indicatie vervangt:

 • de Wmo-indicatie als het gaat om huishoudelijke hulp en begeleiding/dagbesteding;
 • de Zvw-indicatie zorg thuis.

Extra informatie 

Handige websites

Voor lokale of regionale informatie over de vier zorgwetten, verwijzen wij u naar lokale websites van gemeenten, CJG’s, wijkteams en zorgverzekeraars. Hieronder staat overzicht van relevante landelijke websites: