Partneropname

Hier leest u alles over de mogelijkheden van partneropname in een Wlz-zorginstelling.

Meeverhuizen naar een zorginstelling

Wordt u opgenomen in een zorginstelling voor verpleging, verzorging of gehandicaptenzorg? Dan kan uw partner ervoor kiezen om met u mee te verhuizen. U en uw partner kunnen dan in aanmerking komen voor een echtparenkamer. Uw partner hoeft in dat geval niet zorgbehoevend te zijn of een zorgindicatie te hebben.

De rechten van uw partner

De kosten van partneropname worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Uw partner krijgt met deze regeling het recht om samen met u in een zorginstelling te wonen. Naast het verblijf zijn ook het eten en drinken, de schoonmaak van de woonruimte en een bed inbegrepen. Uw partner krijgt hiermee echter geen recht op zorg van de instelling. Heeft uw partner toch zorg nodig? Dan kunt u die op twee manieren aanvragen:

  1. Volgens de gebruikelijke procedures van bijvoorbeeld de Wmo of Zvw;
  2. Een eigen indicatie voor Wlz-zorg voor uw partner en daarbij op de wachtlijst komen te staan van instelling naar voorkeur. 

Wat moeten we regelen? 

Als u samen naar een zorginstelling wilt verhuizen, is het belangrijk dat u kiest voor een zorgaanbieder die zogenaamde partnerplekken aanbiedt. Niet elke zorginstelling doet dat en ze zijn dat ook niet verplicht. Vraag dus eerst bij uw zorginstelling of uw partner kan meeverhuizen.

Als er woonruimte beschikbaar is voor u en uw partner, dan kunt u samen verhuizen. Uw zorginstelling meldt uw partner aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dat is nodig voor de zorginstelling om de kosten voor huisvesting van uw partner te declareren bij het zorgkantoor. Daarna berekent het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de wettelijke eigen bijdrage die uw partner moet betalen. U en uw partner betalen dan dus beiden een eigen bijdrage.

Nog geen ruimte beschikbaar? 

Wanneer er (nog) geen woonruimte beschikbaar is voor u en uw partner, dan zijn er twee mogelijkheden:

  1. Als uw gezondheid het toelaat, kunt u samen met uw partner op een wachtlijst gezet worden. Zodra er woonruimte vrijkomt, kunt u samen opgenomen worden. U kunt tot die tijd eventueel thuis de zorg krijgen die u nodig heeft;
  2. Als de opname niet langer kan wachten, dan kunt u eerst worden opgenomen bij een alternatieve zorginstelling. Of dat tijdelijk of langdurig is en met of zonder partner is afhankelijk van uw voorkeur voor: een specifieke zorgaanbieder, het zorgaanbod, de beschikbare woonruimte en de mogelijkheid om verder weg te gaan wonen.

Later meeverhuizen 

Is het nog niet zeker dat uw partner meeverhuist naar de zorginstelling? Die beslissing kunt u ook later nemen. Uw partner kan namelijk bij u intrekken als u bent opgenomen. En als uw partner er eenmaal woont, kan hij of zij er altijd blijven wonen. Ook als u overlijdt of verhuist naar een andere instelling. In dat geval zal het wel waarschijnlijk zijn dat uw partner verhuist naar een eenpersoonskamer of een aanleunwoning.