Crisiszorg

Hier leest u hoe crisiszorg is geregeld in de Wlz.

Crisiszorg in de Wlz

Crisis is een acute hulpvraag om zorg of ondersteuning. Het gaat om situaties waarin het niet meer verantwoord is om thuis te blijven wonen en de zorg direct verleend moet worden.

Wanneer is er sprake van crisiszorg?

Er is sprake van een crisissituatie wanneer:

 • er een ernstige, plotselinge verandering optreedt
  • in de gezondheidssituatie (aandoeningen, stoornissen, beperkingen) van de cliënt in de thuissituatie; óf
  • van de verzorgers of informele hulp (mantelzorg);
 • de plotselinge verandering grote gevolgen heeft voor de inhoud (functie en/of plaats) en omvang van de benodigde zorg;
 • de verzwaarde zorgbehoefte naar verwachting blijvend is;
 • er onaanvaardbare gezondheidsrisico’s of ander gevaar voor de cliënt, diens gezin of directe woonomgeving dreigen én die alleen te voorkomen zijn met een acute opname binnen 24 uur (verpleging en verzorging) of 48 uur (gehandicaptenzorg).

Neem in een crisissuatie contact op met uw huisarts of thuiszorgorganisatie (wanneer u al thuiszorg krijgt). De huisarts of thuiszorgorganisatie zal dan voor u zoeken naar een geschikte crisisplek.

In de sector Gehandicaptenzorg kunt u ook contact opnemen met Stichting MEE.

Wlz-indicatie

U kunt alleen binnen de Wlz-crisisregeling opgenomen worden wanneer u een Wlz-indicatie heeft of wanneer u nog geen Wlz-indicatie heeft, maar wel aan de voorwaarden van de Wlz voldoet. De zorgaanbieder die de crisiszorg biedt, kan in dit geval bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een Wlz-indicatie voor u aanvragen. Het CIZ kan dan met terugwerkende kracht de Wlz-indicatie toekennen vanaf het moment van opname.

Crisisopname

Binnen de sector Verpleging en Verzorging zijn 8 zorgaanbieders gecontracteerd om crisiszorg te bieden. 5 zorgaanbieders in de regio Zuid-Holland Noord en 3 zorgaanbieders in de regio Amstelland en de Meerlanden. Binnen de sector Gehandicaptenzorg zijn 4 zorgaanbieders gecontracteerd om crisiszorg te bieden.

Duur crisisopname

De crisisopname is altijd tijdelijk. In de sector Verpleging en Verzorging duurt de crisisopname maximaal 14 dagen, in de sector Gehandicaptenzorg maximaal 6 weken. In uitzonderlijke gevallen mag deze periode maximaal één keer verlengd worden. Na de periode van crisisopname kunt u terugkeren naar huis of doorstromen naar reguliere opname bij dezelfde of een andere zorgaanbieder. De zorgaanbieder zal dit in overleg met u organiseren.

Wat als u niet aan de criteria voldoet?

Als u niet tot de doelgroep van de Wlz-crisiszorg behoort, bent u aangewezen op zorg uit een ander domein. Dat kan zijn:

 • respijtzorg vanuit de Wmo;
 • kortdurend eerstelijnsverblijf vanuit de Zorgverzekeringswet;
 • ziekenhuisopname vanuit de Zorgverzekeringswet.

Neem ook in dit geval contact op met uw huisarts of thuiszorgorganisatie (wanneer u al thuiszorg krijgt).