Crisiszorg GZ

Per 1 januari 2021 is de crisisregeling voor gehandicaptenzorg veranderd. De zorgkantoren werken voortaan samen met crisisregisseurs. Zij beoordelen de crisis en welke crisiszorg de cliënt nodig heeft. Dit kan een crisisopname zijn, maar er kan ook een Crisis- en OndersteuningsTeam (C.O.T.) ingezet worden. De crisisregisseurs zijn tijdens kantooruren (09.00 tot 17.00 uur) telefonisch bereikbaar via 071-5825887 of crisisvg@zorgenzekerheid.nl

Crisisregisseurs door het hele land

Door het hele land zijn onafhankelijke crisisregisseurs aangesteld. Zij zijn de eerste contactpersoon bij een crisissituatie. Zij toetsen of er daadwerkelijk sprake is van een crisis en welke zorg dan nodig is. Een crisisregisseur stelt vast dat er een crisisopname nodig is, of dat het Crisis- en OndersteuningsTeam (C.O.T.) moet worden ingeschakeld. De crisisregisseur kan ook oordelen dat er (nog) geen sprake is van een crisis. De crisisregisseur heeft inzage in de crisisbedden die het zorgkantoor heeft afgesproken en bepaalt op welk crisisbed een cliënt geplaatst kan worden. Een crisisregisseur beoordeelt ook de verlengingen van een crisisopname. 

Crisis- en OndersteuningsTeams (C.O.T.)

Per regio zijn Crisis- en OndersteuningsTeams (C.O.T.) actief. Het C.O.T. richt zich op het voorkomen van crisisopname door de huidige verblijfplek van de cliënt te verbeteren. Zij adviseren bijvoorbeeld over verbeteringen op de verblijfsplek van cliënten, zodat deze op een veilige manier in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Ook bieden ze extra begeleiding en ondersteuning bij de terugplaatsing van een cliënt na een crisisopname. Lees meer over de crisisregisseurs en het C.O.T. in het Voorschrift Zorgtoewijzing en de folder Crisis- en ondersteuningsteams.

Dossierhouder

De dossierhouder is de voorkeuraanbieder voor opname. De dossierhouder blijft tijdens de crisisopname verantwoordelijk voor het regelen van een terug- of doorplaatsing van de cliënt na de crisisperiode. Bij een crisisopname wordt de zorgtoewijzing wel overgezet naar de opnemende crisiszorgaanbieder. Keert de klant terug naar de eerste zorgaanbieder? Dan wordt de zorgtoewijzing ook weer teruggezet.

Raadpleeg de landelijke C.O.T.-documenten op de website van Zorgverzekeraars Nederland.