Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Crisiszorg

Hier vindt u informatie over hoe crisiszorg is geregeld in de Wlz.

Onder crisiszorg verstaan we een acute hulpvraag om zorg of ondersteuning. Het gaat om situaties waarin de cliënt niet meer verantwoord thuis kan blijven wonen en het noodzakelijk is dat de zorg direct verleend wordt.  

Wanneer is er sprake van crisiszorg?

Er is sprake van een crisissituatie wanneer:

 • er een ernstige, plotselinge verandering optreedt
  • in de gezondheidssituatie (aandoeningen, stoornissen, beperkingen) van een cliënt in de thuissituatie; óf
  • van de verzorgers of informele hulp (mantelzorg);
 • de plotselinge verandering substantiële gevolgen heeft voor de inhoud (functie en/of plaats) en omvang van de benodigde zorg;
 • de verzwaarde zorgbehoefte naar verwachting blijvend is;
 • er onaanvaardbare gezondheidsrisico’s of ander gevaar voor uw cliënt, diens gezin of directe woonomgeving dreigen én die alleen te voorkomen zijn met een acute opname binnen 24 uur (Verpleging en Verzorging) of 48 uur (Gehandicaptenzorg).

Sector Verpleging en Verzorging

Voor crisiszorg in de Verpleging en Verzorging gelden de volgende criteria:

 • De cliënt heeft een Wlz-indicatie óf kan deze binnen twee weken krijgen.
 • Er is sprake van een acute verandering.
 • Gevaarscriterium is duidelijk aanwezig.
 • Opname binnen 24 uur is noodzakelijk. Alternatieven voor opname (zoals uitbreiding van thuiszorg, mantelzorg en dagopvang) zijn onderzocht maar bieden geen oplossing.
 • De cliënt gaat akkoord met de opname bij een zorgaanbieder binnen én buiten de zorgkantoorregio. Dit kan ook een andere zorgaanbieder dan de voorkeursaanbieder zijn.

Wanneer de cliënt aan deze criteria voldoet kan de cliënt bij een zorgaanbieder worden opgenomen die gecontracteerd is voor crisiszorg en die vanuit de Wlz wordt betaald.

Regio Zuid-Holland Noord

In de regio Zuid-Holland Noord is de crisiszorg geregeld binnen het regionaal aanmeldpunt (RAP-ZHN). Hierin werken alle zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor crisiszorg en eerstelijnsverblijf met elkaar samen voor een actueel overzicht van alle beschikbare bedden voor acute zorg.

Als verwijzer belt u naar het regionale telefoonnummer van het RAP-ZHN: 088 33 99 999. Het aanmeldpunt is 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar. De triagist stelt met u vast of uw cliënt in aanmerking komt voor crisisopname. Als dat het geval is, regelt de crisiszorgaanbieder de opname binnen of buiten de zorgkantoorregio.

Regio Amstelland en de Meerlanden

Het gezamenlijk Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg voor Amstelland en Haarlemmermeer is voor verwijzers beschikbaar voor het aanmelden van cliënten voor eerstelijnsverblijf en crisiszorg.

Voor plaatsing en aanmelding belt u als huisarts naar (023) 555 60 04. Het aanmeldpunt is 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar. Tijdens het telefoongesprek vult de medewerker het zorgtransferdossier in en zoekt met u naar een crisisplek. Als er geen plek vrij is in de regio Amstelland en Haarlemmermeer zoekt de medewerker intensief met u naar een oplossing.

Sector Gehandicaptenzorg

Per 1 januari 2021 is de crisisregeling voor gehandicaptenzorg veranderd. De zorgkantoren werken voortaan samen met crisisregisseurs. Zij beoordelen de crisis en welke crisiszorg de cliënt nodig heeft. Dit kan een crisisopname zijn, maar er kan ook een Crisis- en OndersteuningsTeam (C.O.T.) ingezet worden. De crisisregisseurs zijn tijdens kantooruren (09.00 tot 17.00 uur) telefonisch bereikbaar via 071-5825887

Crisisregisseurs door het hele land

Door het hele land zijn onafhankelijke crisisregisseurs aangesteld. Zij zijn de eerste contactpersoon bij een crisissituatie. Zij toetsen of er daadwerkelijk sprake is van een crisis en welke zorg dan nodig is. Een crisisregisseur stelt vast dat er een crisisopname nodig is, of dat het Crisis- en OndersteuningsTeam (C.O.T.) moet worden ingeschakeld. De crisisregisseur kan ook oordelen dat er (nog) geen sprake is van een crisis. De crisisregisseur heeft inzage in de crisisbedden die het zorgkantoor heeft afgesproken en bepaalt op welk crisisbed een cliënt geplaatst kan worden. Een crisisregisseur beoordeelt ook de verlengingen van een crisisopname. 

Crisis- en OndersteuningsTeams (C.O.T.)

Per regio worden Crisis- en OndersteuningsTeams (C.O.T.) aangesteld. Het C.O.T. richt zich op het voorkomen van crisisopname door de huidige verblijfplek van de cliënt te verbeteren. Zij adviseren bijvoorbeeld over verbeteringen op de verblijfsplek van cliënten, zodat deze op een veilige manier in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Ook bieden ze extra begeleiding en ondersteuning bij de terugplaatsing van een cliënt na een crisisopname. Lees meer over de crisisregisseurs en het C.O.T. in het Voorschrift Zorgtoewijzing(pdf - 3 MB).

Duur crisisopname

Crisisopname is altijd tijdelijk. In de sector Verpleging en Verzorging duurt crisisopname maximaal 14 dagen, in de sector Gehandicaptenzorg maximaal 6 weken. In uitzonderlijke gevallen is deze periode maximaal één keer te verlengen. Na de periode van crisisopname moet de cliënt de crisisplek verlaten. Hij keert dan bijvoorbeeld terug naar huis of stroomt door naar reguliere opname bij dezelfde of een andere zorgaanbieder.

Dossierhouder

De dossierhouder is de voorkeuraanbieder voor opname. De dossierhouder blijft tijdens de crisisopname verantwoordelijk voor het regelen van een terug- of doorplaatsing van de cliënt na de crisisperiode. Bij een crisisopname wordt de zorgtoewijzing wel overgezet naar de opnemende crisiszorgaanbieder. Keert de klant terug naar de eerste zorgaanbieder? Dan wordt de zorgtoewijzing ook weer teruggezet.