Overzicht foutcodes iWlz

 • 9002
  Geboortedatum mag niet meer dan 120 jaar voor de Dagtekening liggen, tenzij Geboortedatum onbekend is
 • 9004
  Als er een huishouden met partner is, moet de partner als relatie worden opgenomen
 • 9005
  Als Afgiftedatum in de Indicatie groter is dan 1 maart 2007 en Soort van de Relatie de waarde 12 (partner) heeft, dan moeten in het Adres Huisnummer en Postcode gevuld zijn
 • 9006
  De berichtklasse Contact moet een berichtelement Telefoon, en/of de combinatie Huis en Postcode bevatten
 • 9008
  De Klasse moet horen bij de betreffende FunctieCode
 • 9010
  Opslag mag niet gevuld zijn als Klasse de waarde '99' bevat of Klasse niet de maximum waarde bevat
 • 9014
  De grootste Einddatum van een geïndiceerde zorgeenheid moet samenvallen met Einddatum in de Indicatie
 • 9015
  De kleinste Ingangsdatum van een geïndiceerde zorgeenheid moet samenvallen met Ingangsdatum in de Indicatie
 • 9016
  De geldigheidsduur van de zorgtoewijzing moet vallen binnen de geldigheidsduur van de indicatie
 • 9017
  Begindatum en (indien van toepassing) Sleuteldatum van een geleverde zorgeenheid moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de zorgtoewijzing
 • 9018
  Indien Begindatum in een MutatieZorgzwaartepakket of MutatieFunctie gevuld is, moet Mutatiedatum groter dan of gelijk zijn aan deze Begindatum
 • 9019
  De melding aanvang zorg of de mutatie moet gerelateerd zijn aan een zorgtoewijzing (op basis van de sleutelvelden)
 • 9020
  Mutatiedatum per geleverde zorgeenheid mag niet voorbij de Einddatum van de bijbehorende toewijzing liggen
 • 9021
  Voor iedere cliënt geldt dat er minimaal één toegewezen zorgeenheid moet zijn waarbij Instelling hoort bij Ontvanger
 • 9034
  Opslag mag niet gevuld zijn als Functiecode de waarde ' 71' (verblijf tijdelijk) bevat
 • 9035
  Wanneer eenzelfde zorgeenheid meer dan één keer is geïndiceerd, mogen de geldigheidsduren behorend bij deze zorgeenheden elkaar niet overlappen
 • 9037
  Bij een Indicatie komt in ieder geval één zorgeenheid (GeindiceerdeFunctie of GeindiceerdZorgzwaartepakket) voor
 • 9039
  Bij een Cliënt in een AW35 komt in ieder geval één geleverde zorgeenheid (GeleverdeFunctie of GeleverdZorgzwaartepakket) voor
 • 9040
  Bij een Cliënt in een AW39 komt in ieder geval één mutatie (MutatieFunctie of MutatieZorgzwaartepakket) of één Aanvraag voor
 • 9041
  Als een AanvraagZorgzwaartepakket in hetzelfde bericht gecombineerd wordt met een MutatieZorgzwaartepakket moet de Mutatiecode gelijk zijn aan 12, 18 of 19
 • 9042
  De gebruikte AGB-code moet geldig zijn
 • 9046
  De Leveringsstatus moet toegestaan zijn bij de opgegeven Mutatiecode
 • 9056
  Identificatie moet per berichtsoort uniek zijn voor de verzendende partij
 • 9057
  Wanneer meer GeindiceerdeZorgzwaartepakketten aanwezig zijn bij een Indicatie, dan mogen de geldigheidsduren van deze zorgzwaartepakketten elkaar niet overlappen
 • 9061
  Bij een Cliënt moet minimaal één Adres voorkomen waarvan Soort de waarde '01' (BRP-adres) of '03' (Verblijfadres) heeft
 • 9063
  Indien StatusAanlevering de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet voor de betreffende Cliënt een eerdere aanlevering met dezelfde sleutel verstuurd zijn
 • 9064
  Instelling moet overeenkomen met Afzender in de Header of moet (indien de verzendende partij een zorgkantoor is) conform de iWlz-AGB-codelijst horen bij Afzender
 • 9065
  De toewijzende partij moet overeenkomen met de Afzender van het bericht
 • 9066
  Het vullen van Begindatum is afhankelijk van Mutatiecode
 • 9067
  Klasse en Opslag moeten kleiner zijn dan of gelijk zijn aan Klasse en Opslag in de bijbehorende zorgtoewijzing
 • 9069
  Indien Begindatum is gevuld, dan moet deze datum overeenkomen met de Begindatum uit de actuele melding aanvang zorg die op of voor Mutatiedatum ligt
 • 9070
  Ingangsdatum en Einddatum van de aangevraagde zorgtoewijzing moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de toewijzing waarop het MutatieZorgzwaartepakket van toepassing is
 • 9071
  StatusAanlevering mag niet de waarde '3' bevatten als er voor de betreffende geleverde zorgeenheid al een mutatie zorgeenheid (einde zorg) is verstuurd
 • 9073
  De Mutatiecode moet toegestaan zijn bij de Soort uit de toegewezen zorgeenheid
 • 9074
  Indien StatusAanlevering de waarde '1' bevat, dan moet de sleutel van de betreffende aanlevering niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf, maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten
 • 9076
  Indien een zorgtoewijzing met dezelfde logische sleutel reeds voorkomt, mogen Klasse en Opslag niet kleiner zijn dan in de eerdere toewijzing
 • 9077
  Wanneer meer ToegewezenFuncties met dezelfde Functiecode en dezelfde Soort voorkomen, dan mogen deze ToegewezenFuncties maximaal één dag overlappen
 • 9078
  Een mutatie (geen eindezorg) mag niet voorafgegaan zijn door een melding aanvang zorg, tenzij de zorglevering is beëindigd met het aanhouden van de zorgtoewijzing
 • 9079
  Opvolgende indicatiebesluiten voor dezelfde cliënt moeten opvolgend genummerd worden
 • 9080
  De Begindatum van Periode moet precies één dag liggen na de Einddatum van Periode van een eerder correct ontvangen bestand van hetzelfde Zorgkantoor
 • 9082
  Indien FunctieCode de waarde 91 (ADL) bevat, dan moet Soort in de ToegewezenFunctie de waarde 1 (Regulier) bevatten en moet Toegewezen FunctieCode gelijk zijn aan Geïndiceerde FunctieCode
 • 9084
  Indien geleverde Klasse en Opslag groter of gelijk zijn aan Klasse en Opslag in de zorgtoewijzing, dan moet Leveringsstatus de waarde 4 (in zorg) bevatten
 • 9091
  Dagtekening moet minimaal 7 dagen na de Einddatum van Periode liggen
 • 9097
  Voor een Geboortedatum geldt dat DatumGebruik en Datum met elkaar in overeenstemming moeten zijn
 • 9100
  Ontvanger moet conform de iWlz-AGB-codelijst horen bij Afzender
 • 9101
  Binnen een bestand zijn dubbele regels niet toegestaan
 • 9103
  Indien StatusAanlevering de waarde '2' (Gewijzigde aanlevering) bevat, dan moet voor de betreffende cliënt een eerdere aanlevering met StatusAanlevering '1' (Eerste aanlevering) verstuurd zijn met dezelfde sleutel
 • 9104
  Een verwijderd bericht kan niet gewijzigd worden
 • 9106
  Wanneer dezelfde zorgeenheid met dezelfde leveringsvorm meer dan een keer aan dezelfde zorgaanbieder is toegewezen of wanneer pgb meer dan een keer is toegewezen, dan mogen de zorgtoewijzingperiodes niet overlappen
 • 9107
  Een aanbieder die de rol van dossierhouder en/of coördinator zorg thuis heeft, mag een aanvraag voor een aangepaste zorgtoewijzing doen als hij voor het indicatiebesluit waarop de aanvraag betrekking heeft een zorgtoewijzing heeft
 • 9108
  Indien Indicatie tenminste een ToegewezenZorgzwaartepakket bevat waarvan Leveringsvorm de waarde '2'(Persoonsgebonden budget (PGB)) heeft, moet Dagtekening in de maand november of december liggen
 • 9109
  Indien Indicatie tenminste een ToegewezenZorgzwaartepakket bevat waarvan Leveringsvorm de waarde '2' (Persoonsgebonden budget (PGB)) heeft, moet Overdrachtdatum gelijk zijn aan 1 januari
 • 9110
  Overdrachtdatum moet groter zijn dan Dagtekening
 • 9111
  De einddatum van de toegewezen zorgeenheid moet leeg zijn of groter of gelijk zijn aan de overdrachtdatum van de indicatie
 • 9118
  MutatieZorgID moet overeenkomen met het GeleverdeZorgID van een actuele melding aanvang zorg CAK
 • 9119
  Indien Soort de waarde 5 (Administratief) bevat, dan moet Opname de waarde 1 (Ja) bevatten
 • 9120
  Als Leveringsvorm in Aanvraag de waarde ‘4’ (Verblijf) bevat, mag er voor iedere ToewijzingIngangsdatum maximaal één AanvraagInstelling aanwezig zijn waarvan Opname de waarde ‘1’ (Ja) bevat
 • 9121
  Een zorgaanbieder mag geen melding aanvang zorg sturen waarvan de begindatum ligt tussen de begindatum en de mutatiedatum van een eerder verstuurde melding einde zorg (Mutatie met Mutatiecode 17, 19 of 20), die niet is verwijderd
 • 9122
  Ontvanger moet overeenkomen met Afzender uit de zorgtoewijzing waaraan de melding aanvang zorg of de mutatie op basis van de sleutelvelden gerelateerd is
 • 9123
  Voor iedere dag dat er een zorgtoewijzing is voor verblijf met opname Nee moet er tenminste een (1) zorgtoewijzing zijn voor verblijf met opname Ja
 • 9124
  Indien Leveringsvorm de waarde 8 (Deeltijdverblijf (DTV)) heeft, moet Ingangsdatum groter of gelijk zijn aan 01-01-2020
 • 9125
  Etmalen moet gelijk zijn aan Etmalen in de bijbehorende zorgtoewijzing
 • 9126
  Voor iedere dag dat er een zorgtoewijzing is voor deeltijdverblijf moet er precies een (1) zorgtoewijzing zijn voor deeltijdverblijf met opname J
 • 9127
  Als leveringsvorm in Aanvraag de waarde '8' (Deeltijdverblijf) bevat, moet er voor iedere dag van de aangevraagde periode precies een (1) AanvraagInstelling zijn waarvan Opname de waarde '1'(Ja) bevat
 • 9128
  Mutatiedatum moet groter of gelijk zijn aan Startdatum van de bijbehorende actuele melding aanvang zorg CAK
 • D004
  Alleen als Leveringsvorm de waarde 4 (Verblijf) heeft, is vullen toegestaan
 • D005
  Als Postcode gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten
 • D007
  Als Communicatie / Vorm de waarde 1 (tolk taal) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten
 • D009
  Alleen als Soort adres de waarde 04 (tijdelijk adres) heeft, is vullen toegestaan
 • D016
  Als Soort relatie een waarde ongelijk 12 (partner) heeft, dan verplicht vullen
 • D017
  Als Soort relatie de waarde 12 (partner) heeft, dan verplicht vullen
 • D020
  Als Mutatiecode de waarde 17 (overplaatsing) of 21 (overdracht) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten
 • D022
  Als Functiecode de waarde 64 (BH-GRP) of 82 (BG-GRP) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten
 • D025
  Als Adres / LandCode de waarde NL (Nederland) heeft, dan verplicht vullen
 • D029
  Verplicht vullen, tenzij de Indicatie leeg is (negatief indicatiebesluit) of uitsluitend een Zorgzwaartepakket met Zzpcode 999 (ZZP0) bevat, dan is leeg laten toegestaan
 • D034
  Als Soort adres de waarde 1 (BRP-adres) of 3 (verblijfadres) heeft, dan verplicht vullen
 • D036
  Alleen als LandCode de waarde NL (Nederland) heeft, is vullen toegestaan
 • D040
  Als Leveringsvorm de waarde 2 (PGB) bevat, dan leeg laten, anders verplicht vullen
 • D047
  Als Doelmatig de waarde 2 (Nee) heeft, dan BijzondereSituatie verplicht vullen
 • D048
  Als ExtraKostenThuis en ToeslagBeademing niet gevuld zijn, dan verplicht vullen, anders leeg laten
 • D050
  Als leveringsvorm de waarde 7 (MPT) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten
 • D051
  Als Leveringsvorm de waarde 4 (Verblijf) of 5 (VPT) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten
 • D052
  Als leveringsvorm de waarde 4 (Verblijf) of 8 (DTV) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten
 • D070
  Als WzdVerklaring de waarde 1 (Opname op basis van artikel 21 is aan de orde) bevat, dan verplicht vullen, anders leeg laten
 • D071
  Als Leveringsvorm de waarde 4 (Verblijf) of 5 (VPT) heeft en Startdatum is kleiner of gelijk aan 31-12-2019, dan verplicht vullen, anders leeg laten
 • D072
  Als Leveringsvorm de waarde 8 (DTV) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten
 • D073
  Als Leveringsvorm de waarde 4 (Verblijf), 5 (VPT) of 8 (DTV) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten
 • D074
  Als leveringsvorm de waarde 7 (MPT) of 8 (DTV) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten
 • S002
  De waarde moet voldoen aan de 11-proef
 • S003
  Indien van toepassing vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de Begindatum (of Ingangsdatum) van de aangeduide periode
 • S012
  Vullen conform opgegeven codelijst
 • S014
  Vullen met een waarde die hoort bij de waarde van Diagnosecodelijst
 • S023
  Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de Dagtekening van het bestand
 • S035
  3 (gescheiden) en 6 (gescheiden geregistreerd partner) niet vullen
 • S050
  Als Partnernaam gevuld is, dan NaamGebruik vullen met waarde 1, 2, 3 of 4. Anders waarde 1 vullen
 • S058
  1 (eerste aanlevering) of 3 (verwijderen aanlevering) vullen
 • S062
  1 (actief wachtend), 3 (niet wachtend) of 4 (in zorg) vullen
 • S064
  Vullen met een bestaande datum die niet in de toekomst ligt
 • S067
  19 (levering is beëindigd - zorgtoewijzing intrekken), of 20 (levering is beëindigd - zorgtoewijzing open laten) vullen
 • S069
  Eerste twee posities moet de waarde 01 (huisartsen) bevatten
 • S072
  5 (administratief) niet vullen
 • S074
  'KE4', 'KE5', 'KE6' of 'KE7' vullen
 • S088
  Vullen met een datum die kleiner is dan de Begindatum.
 • S089
  Als LandCode de waarde NL (Nederland) heeft, dan moet het formaat overeenkomen met dat van een Nederlandse postcode
 • S092
  Vullen met een datum die groter is dan, of gelijk is aan de Ingangsdatum
 • S093
  Vullen met een datum die groter is dan, of gelijk is aan de Begindatum (indien deze is gevuld)
 • S107
  1 (vervoer nodig) of 2 (vervoer niet nodig) vullen
 • S108
  Vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de Begindatum van de aangeduide periode én die niet groter is dan de Dagtekening van het bestand
 • S113
  1 (CIZ indicatie) of 4 (Experimenten) vullen
 • S118
  Als LandCode de waarde NL (Nederland) heeft, dan uitsluitend het numerieke deel (de 4 cijfers) van een Nederlandse postcode invullen
 • S123
  25 (Wijkcoach) niet vullen
 • S125
  Vullen met '1' (eerste aanlevering), '2' (wijzigen aanlevering) of '3' (verwijderen aanlevering)
 • S127
  2 (Persoons gebonden budget (PGB)) niet vullen
 • S130
  Vullen in hele procenten, tenzij de leveringsvorm de waarde 2 (PGB) bevat