Alle zorgkantoren zijn er verantwoordelijk voor dat er voldoende kwalitatief goede zorg beschikbaar is in hun regio’s. Daarnaast zorgen ze ervoor dat cliënten goed ondersteund worden en voeren ze de regeling persoonsgebonden budget (pgb) uit. Als zorgkantoor houden wij zelf goed bij of we voldoen aan de eisen die de wet aan ons stelt. Ook controleren we of we onze eigen doelstellingen halen. Hierover brengen we verslag uit aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die toezicht houdt op alle zorgkantoren.

Toezicht in het belang van de cliënten

De NZa wil bijvoorbeeld weten of cliënten op tijd de juiste zorg krijgen. Andere vragen die gesteld worden zijn: Worden cliënten voldoende geïnformeerd over de inhoud,  kosten en kwaliteit van de zorg? Wordt het zorggeld goed besteed? Bij alle toezicht staat het belang van de burger in ieder geval voorop.

Wat als er verbetering nodig is?

Wanneer de NZa vindt dat er verbetering nodig is, bespreekt ze dat met de zorgkantoren. Als het nodig is, maken ze samen specifieke verbeterafspraken.

Meer informatie over het toezicht op de langdurige zorg (Wlz) vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).