Inkopen van zorg

Een zorgkantoor is er verantwoordelijk voor dat alle Wlz-cliënten in de regio de zorg krijgen waarop zij recht hebben. We kopen daarom elk jaar zorg in van zorgaanbieders in de regio, sluiten  contracten met ze af en maken afspraken. We bespreken daarin de soort zorg, de hoeveelheid zorg en de prijs en kwaliteit van de zorg.

Hoe kopen wij zorg in?

Ieder jaar schrijft het zorgkantoor een aanbesteding uit voor aanbieders van Wlz-zorg in de regio. Onder die aanbieders vallen verpleging, verzorging, thuiszorg, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg. We blijven met de aanbieders waar we een contract mee hebben in gesprek over kwaliteit(verbetering).

Wij geven nieuwe zorgaanbieders een kans

Een deel van ons inkoopbudget is gereserveerd voor nieuwe aanbieders. Wij onderzoeken voortdurend welke zorg nodig is in de regio en voor welke zorg er nog geen aanbieders zijn. Als we nieuwe aanbieders vinden voor die zorg, krijgen die voorrang op andere nieuwe aanbieders. Ieder jaar sluiten we dus met enkele nieuwe aanbieders een contract.

Wilt u meer weten over ons inkoopbeleid? Ga dan naar de pagina inkoopbeleid 2022.

Veel verantwoordelijkheid, beperkte middelen

Zorgkantoren werken in opdracht van de overheid. Die bepaalt jaarlijks welke zorg onder de Wlz valt en verdeelt het budget over de zorgkantoren in Nederland. Wij doen onze uiterste best om de beste zorg in te kopen tegen zo laag mogelijke kosten. Daarbij moeten we ons houden aan de landelijke wet- en regelgeving.

Elk jaar toetsen we ons eigen beleid en kijken we samen met zorgaanbieders of de afspraken nagekomen zijn. Zo stimuleren wij zorgaanbieders continu om de kwaliteit van hun zorg te verbeteren. Ook raadplegen we hun cliënten. Daarnaast helpt de Nederlandse Zorgautoriteit ons om de Wlz-uitvoering en de inkooptaak goed uit te voeren. Lees meer over hoe de NZa toezicht houdt.

Veranderende rol zorgkantoor

Kwaliteit van zorg krijgt steeds meer aandacht. Wat onder kwaliteit van zorg wordt verstaan, staat beschreven in de kwaliteitskaders voor de verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg. Door de toegenomen aandacht voor- en informatie over de kwaliteit van zorg, verandert ook de rol van de zorgkantoren. 

Sinds 2017 werken zorgkantoren, onder regie van ZN (Zorgverzekeraars Nederland), samen aan het project Inkopen op kwaliteit om deze veranderende rol vorm te geven. Het doel is om samen verder te ontwikkelen, van elkaar te leren en continue te verbeteren. In dialoog met zorgaanbieders en cliënten/cliëntenraden willen zorgkantoren een hogere zorgkwaliteit stimuleren, die nadrukkelijk uitgaat van de wensen en behoeften van cliënten.