Wanneer u alle stappen voor de aanvraag van een persoonsgebonden budget (pgb) volledig heeft doorlopen, ontvangt u een toekenningsbeschikkingHet formele bericht van het zorgkantoor dat uw aanvraag voor een pgb is goedgekeurd en aan u een pgb wordt toegekend. De beschikking bevat informatie over de hoogte van het budget en de looptijd van het pgb. . Daarin staat de hoogte van uw pgb en wat uw rechten en plichten zijn.

Trekkingsrecht.

Het trekkingsrechtHet trekkingsrecht houdt in dat de budgethouder het pgb niet meer op zijn bankrekening gestort krijgt, maar dat het SVB Servicecentrum pgb (SVB) direct aan de zorgverlener(s) uitbetaalt. De budgethouder, diens wettelijk vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp geeft via het zorgkantoor aan de SVB door welk bedrag aan uw zorgverleners moet worden uitbetaald. (Na goedkeuring door het zorgkantoor.) houdt in dat het zorgkantoor een pgb niet meer op de bankrekening van een budgethouder stort, maar op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een groot deel van uw financiële administratie is op deze manier uitbesteed aan de SVB. Facturen van uw zorgverleners dient u eenvoudig bij de SVB in. U krijgt automatisch een overzicht van uw uitgaven en het resterende budget.

Startperiode van uw zorg.

Na ontvangst van de toekenningsbeschikking kunt u zorgovereenkomstenHeeft u een persoonsgebonden budget (pgb) van uw gemeente of uw zorgkantoor? Dan moet u een zorgovereenkomst afsluiten met uw zorgverlener. In dit contract staan de belangrijkste afspraken over uw zorg. Zoals de tijden waarop u zorg krijgt en wat u daarvoor betaalt. Er zijn wettelijke regels waar u rekening mee moet houden. afsluiten met al uw zorgverleners. Deze stuurt u samen met de zorgbeschrijvingHeeft u een persoonsgebonden budget (pgb) van uw zorgkantoor voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg? Dan moet u een zorgbeschrijving maken. In de zorgbeschrijving staan afspraken met uw zorgverlener over de zorg die u ontvangt naar het zorgkantoorIedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van jeugd en volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:
- Sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden
- Zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u nodig heeft
- Toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt
- Toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt
- Stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt
. Als wij deze hebben goedgekeurd, betaalt de SVB uw zorgverleners uit het budget dat zij voor u beheren. Het is aan te raden om de startperiode van uw zorg pas na goedkeuring van uw zorgovereenkomsten in te laten gaan. Dat kan ook met terugwerkende kracht.

Toekenning per jaar.

Een toekenningsbeschikking is uiterlijk tot 31 december van het lopende kalenderjaar geldig. Elk jaar in december ontvangt u een nieuwe toekenningsbeschikking met daarin de hoogte van uw pgb voor het volgende jaar. Krijgt u gedurende het jaar een pgb, dan wordt het jaarbudget naar rato gekort.