Welke formulieren vult u in?

Op deze pagina leest u welke formulieren u moet invullen voor het pgb. Ook staat uitgelegd hoe u ze moet indienen.

Als wij telefonisch contact hebben gehad met degene die het persoonsgebonden budget (pgb) wil gaan beheren, dan sturen wij u de volgende documenten:

1. De folder Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen

In de folder “Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen leest u hoe u zelf zorg inkoopt met een pgb van het zorgkantoor. U leest hierin niet alleen het stappenplan, maar ook wat u als beheerder van het pgb moet weten en kunnen. U kunt dit gebruiken als naslagwerk bij het invullen van de formulieren.

2. Het aanvraagformulier pgb

U ontvangt dit formulier na het eerste contact met het zorgkantoor. Gegevens die u invult op het aanvraagformulier zijn onder andere:

 • De gegevens van de budgethouder. De budgethouder is degene die de zorg gaat ontvangen;
 • Indien van toepassing: de gegevens van de wettelijk vertegenwoordiger(s). Bijvoorbeeld ouders bij minderjarige kinderen, of een mentor en/of bewindvoerder, een curator of voogd. Als u een  mentor, bewindvoerder, curator of voogd heeft, dan stuurt u als bewijs een kopie van de beschikking van de rechtbank mee;
 • Per wanneer u het pgb wens in te laten gaan.

3. Het budgetplan

U vult het volgende in het budgetplan in:

 • Het budget dat u aanvraagt op jaarbasis;
 • Hoe u het budget wilt besteden. In de Vergoedingenlijst pgb Wlz staat wat u wel en niet mag betalen met een pgb;
 • Bij welke zorgverleners u de zorg wilt inkopen;
 • Welk bedrag u aan deze zorgverleners wilt betalen. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan het maximale tarief. Op de pagina Hoeveel mag u uw zorgverlener betalen? leest u welke bedragen u maximaal mag betalen uit het pgb.

4. De Verklaring gewaarborgde hulp

Als u verplicht bent een gewaarborgde hulp te hebben, dan vult uw gewaarborgde hulp de “Verklaring gewaarborgde hulp” in. U dient als budgethouder dit formulier ook te ondertekenen. Uw ondertekening moet u zien als machtiging: U machtigt de gewaarborgde hulp uw pgb-zaken te regelen. De gewaarborgde hulp die u voor ogen heeft, vult verder alle vragen in en ondertekent ook.

Als u een mentor of bewindvoerder heeften diegene gaat niet uw pgb-zaken regelen, dan dient er ook een Verklaring gewaarborgde hulp te worden ingevuld. Uw mentor of bewindvoerder ondertekent dan ook de Verklaring gewaarborgde hulp.

Informatie die onder andere moeten worden ingevuld op de Verklaring gewaarborgde hulp:

 • Uw gegevens;
 • Gegevens van de gewaarborgde hulp;
 • Uw adres of het adres van de gewaarborgde hulp als u daarop onze correspondentie wenst te ontvangen;
 • De gewaarborgde hulp geeft aan hoe hij toezicht houdt op de (kwaliteit van de) zorg en hoe hij de administratie die bij het pgb hoort uitvoert.

Wie vult en ondertekend welk formulier?

 • Bij aanwezigheid van een mentor en bewindvoerder of curator: dan vult diegene het aanvraagformulier en budgetplan in;
 • Als de budgethouder jonger is dan 18 jaar: dan vullen ouders of de voogd het aanvraagformulier en budgetplan in;
 • Als u het pgb zelf beheert: dan vult u als budgethouder het aanvraagformulier en het budgetplan in;
 • Bij verplichte aanwezigheid van een gewaarborgde hulp:  dan vult de gewaarborgde hulp het aanvraagformulier en het budgetplan in. Op de pagina Vertegenwoordiging leest u of u een gewaarborgde hulp verplicht nodig hebt.

Aanvraagformulieren pgb

Documenten pgb