Standaard bijeenkomsten

Op deze pagina staat vermeld wat de standaard bijeenkomsten zijn tussen verschillende ketenpartijen het het zorgkantoor.

Het zorgkantoor Zorg en Zekerheid heeft jaarlijks standaard overlegmomenten met verschillende ketenpartijen. Dit zijn:

Sectoraal overleggen VV, GZ en GGZ-sector

Jaarlijks vinden standaard overlegmomenten plaats tussen zorgaanbieders en het zorgkantoor. Twee keer per jaar vindt het sectoraal overleg plaats met de VV-GZ-GGZ-sector. Deze overleggen zijn meestal gepland in de maanden juni en november. Standaard thema’s als wijzigingen in het Voorschrift zorgtoewijzing en landelijke actuele informatie worden besproken. Wilt u deelnemen aan een sectoraal overleg voor de sector VV-GZ-GGZ? Stuur een mail naar beleidwlz@zorgenzekerheid.nl. 

Regiotafel VV, GZ en GGZ-sector

In elke zorgkantoorregio is een “regionale taskforce” actief. Dit is een overleg waarin zorgaanbieders en zorgkantoren regionale complexe casuïstiek bespreken waarvoor (nog) geen passend aanbod gevonden is.

In de regio’s Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden zijn drie regionale taskforces actief, de Regiotafel GZ, Regiotafel VV en Regiotafel GGZ. Elke regiotafel komt elke 6 weken bij elkaar. Aan de regiotafels nemen zorgaanbieders, zorgkantoren en onafhankelijke cliëntondersteuningsorganisaties deel. Bij de Regiotafel GZ neemt ook het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) deel.

Tijdens de regiotafels bespreken we de cliëntcasuïstiek zoals die is aangedragen door zorgaanbieders, onafhankelijke cliëntondersteuners of zorgkantoren en zoeken vervolgens naar de mogelijkheden van een passende plek. Is er in de regio geen passende plek voorhanden? Dan kan de casus overgedragen worden aan de landelijke taskforce en vervolgens aan de landelijke commissie voor complexe casuïstiek. Deze commissie komt maandelijks bij elkaar om de cliëntcasuïstiek te behandelen en om passende oplossingen te vinden. Daarnaast bespreken we regionale knelpunten en best practices.

Aanmelden casuïstiek voor GZ-sector

Een cliënt aanmelden voor de regiotafel GZ kan door het aanmeldformulier volledig in te vullen, zie aanmeldformulier Taskforce Maatwerk onder aan deze pagina. Zorg er daarnaast voor dat het toestemmingsformulier is ingevuld en ondertekend door de cliënt (of zijn of haar vertegenwoordiger).

Kwartaaloverleg met onafhankelijke clientenorganisaties (OCO's)

Elk kwartaal vindt er een intervisie plaats tussen de gecontracteerde onafhankelijke clientenorganisaties en het zorgkantoor. Onderwerpen als; signalen en trends, nieuwe aanbieders, nieuw aanbod/open plekken, thema’s die toegespitst zijn op nieuwe ontwikkelingen en complexe casuïstiek worden besproken. Wilt u deelnemen aan dit intervisie overleg? Stuur een mail naar beleidwlz@zorgenzekerheid.nl.