Een persoonsgebonden budget (pgb) biedt u veel vrijheid om uw langdurige zorg zelf in te kopen. Een pgb brengt echter ook een aantal verplichtingen met zich mee. Als u daar niet aan kunt voldoen, kan dat gevolgen hebben voor uw pgb.

Als u langdurige zorg inkoopt met een pgb, bent u verplicht om:

 • kwalitatief verantwoorde zorg in te kopen;

 • een gedegen administratie te voeren;

 • uw pgb door de Sociale VerzekeringsbankDe Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland.
  De SVB heeft ook een rol in de pgb uitvoering. Wanneer u een pgb ontvangt, krijgt u zelf geen geld op uw rekening maar wordt dit voor u beheerd door de SVB. De SVB betaalt voor u de rekeningen van de zorg.
  (SVB) te laten beheren;

 • de betalingen uit uw pgb uitsluitend te laten verrichten door de SVB;

 • veranderingen in uw zorgovereenkomstHeeft u een persoonsgebonden budget (pgb) van uw gemeente of uw zorgkantoor? Dan moet u een zorgovereenkomst afsluiten met uw zorgverlener. In dit contract staan de belangrijkste afspraken over uw zorg. Zoals de tijden waarop u zorg krijgt en wat u daarvoor betaalt. Er zijn wettelijke regels waar u rekening mee moet houden. en zorgbeschrijving vast te leggen;

 • wijzigingen in uw zorgovereenkomst of zorgbeschrijving zo snel mogelijk te melden bij het zorgkantoorIedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van jeugd en volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:
  - Sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden
  - Zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u nodig heeft
  - Toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt
  - Toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt
  - Stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt
  ;

 • te voorkomen dat een zorgverlener (die geen zzp’er is) in één week meer dan 40 uur voor u werkt;

 • logeeropvang buiten de Europese Unie niet uit uw pgb te betalen;

 • Het zorgkantoor inzicht te geven in de administratie van het pgb;

 • op grond van belastingwetgeving, uw PGB-administratie vijf jaar nadat subsidievaststelling is gedaan te bewaren;

 • wanneer u langer dan 6 weken met een pgb in het buitenland verblijft dit te melden bij het zorgkantoor. 

 • alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de verstrekking van het pgb aan het zorgkantoor te melden met het wijzigingsformulier pgb, zoals:

  • financiële omstandigheden (uitstel van betaling, faillissement, schuldsanering)

  • ontbreken van een vast woonadres

  • opname in een ziekenhuis

  • verhuizing

  • detentie


Gewaarborgde hulp

Wanneer bent u verplicht om een gewaarborgde hulpDe gewaarborgde hulp is een door de cliënt ingeschakelde hulp van een derde die de budgethouder, al dan niet verplicht, ondersteunt bij het voldoen/nakomen van de aan het PGB verbonden verplichtingen. Dit kan de wettelijk vertegenwoordiger zijn maar ook iemand anders of een organisatie. Een gewaarborgde hulp is verplicht voor pgb-houders met de onderstaande zorgprofielen of wanneer het zorgkantoor vaststelt dat de budgethouder zelf onvoldoende de regie kan voeren over het pgb.
Zorgprofiel VV 4, 5, 6 en 7
Zorgprofiel VG 4, 5, 6, 7 en 8.
in te schakelen om in aanmerking te komen voor een pgb? Deze informatie vindt u op de pagina gewaarborgde hulp.

 

Fraude en misbruik

Het zorgkantoor voert regelmatig controles uit om eventueel oneigenlijk gebruik of misbruik van pgb-gelden op te sporen. Misbruik of fraude kan zwaarwegende gevolgen hebben, zoals verlies van pgb-recht, terugbetaling van verkeerd gebruikte gelden of melding bij de instanties.