Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Een persoonsgebonden budget (pgb) biedt u veel vrijheid om uw langdurige zorg zelf in te kopen. Een pgb brengt echter ook een aantal verplichtingen met zich mee. Als u daar niet aan kunt voldoen, kan dat gevolgen hebben voor uw pgb.

Als u langdurige zorg inkoopt met een pgb, bent u verplicht om:

 • kwalitatief verantwoorde zorg in te kopen;

 • een gedegen administratie te voeren;

 • uw pgb door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te laten beheren;

 • de betalingen uit uw pgb uitsluitend te laten verrichten door de SVB;

 • veranderingen in uw zorgovereenkomst en zorgbeschrijving vast te leggen;

 • wijzigingen in uw zorgovereenkomst of zorgbeschrijving zo snel mogelijk te melden bij het zorgkantoor;

 • te voorkomen dat een zorgverlener (die geen zzp’er is) in één week meer dan 40 uur voor u werkt;

 • logeeropvang buiten de Europese Unie niet uit uw pgb te betalen;

 • Het zorgkantoor inzicht te geven in de administratie van het pgb;

 • op grond van belastingwetgeving, uw PGB-administratie vijf jaar nadat subsidievaststelling is gedaan te bewaren;

 • wanneer u langer dan 6 weken met een pgb in het buitenland verblijft dit te melden bij het zorgkantoor. 

 • alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de verstrekking van het pgb aan het zorgkantoor te melden met het wijzigingsformulier pgb, zoals:

  • financiële omstandigheden (uitstel van betaling, faillissement, schuldsanering)

  • ontbreken van een vast woonadres

  • opname in een ziekenhuis

  • verhuizing

  • detentie


Gewaarborgde hulp

Wanneer bent u verplicht om een gewaarborgde hulp in te schakelen om in aanmerking te komen voor een pgb? Deze informatie vindt u op de pagina gewaarborgde hulp.

 

Fraude en misbruik

Het zorgkantoor voert regelmatig controles uit om eventueel oneigenlijk gebruik of misbruik van pgb-gelden op te sporen. Misbruik of fraude kan zwaarwegende gevolgen hebben, zoals verlies van pgb-recht, terugbetaling van verkeerd gebruikte gelden of melding bij de instanties.