Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Samenloop Zvw-Wlz

Hier leest u hoe samenloop Zvw-Wlz is geregeld in de Wlz.

Controle samenloop sinds 1 april 2018

Met ingang van 1 april 2018 controleren alle zorgverzekeraars op de samenloop van zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Alle zorgverzekeraars doen die controle op dezelfde manier.

Wanneer is er samenloop?

Er is sprake van samenloop wanneer een declaratie onterecht wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Vanaf 2018 wordt er door de zorgverzekeraars gecontroleerd op oneigenlijk gebruik van de Zvw (samenloop controle) als iemand beschikt over een indicatiebesluit voor Wlz-zorg. Uitzondering hierop vormt bijvoorbeeld verpleging en verzorging voor een minderjarig kind met complexe somatische problematiek of een lichamelijke handicap die verband houdt met behoefte aan geneeskundige zorg (art. 3.1.5 Besluit langdurige zorg).

Er zijn 2 situaties waarbij er sprake is van samenloop met de Wlz

Een declaratie wordt onterecht in de zorgverzekeringswet gedeclareerd als er:

  1. Mondzorg, Farmacie, Huisartsenzorg, niet persoonsgebonden hulpmiddelen, Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf (ELV) of Eerstelijns diagnostiek wordt gedeclareerd voor een cliënt met verblijf én behandeling in een Wlz-instelling.
  2. Wijkverpleging of Eerstelijnsverblijf (ELV) wordt gedeclareerd voor een cliënt met een Wlz-indicatie.

Goede afstemming met uw cliënt is essentieel

Het is belangrijk dat u uw (nieuwe) cliënt altijd actief vraagt of er al zorg (Zvw of Wmo) wordt ontvangen. En mocht dat zo zijn, dat u uw cliënt vertelt dat hij/zij in de huidige situatie geen recht meer heeft op vergoeding van zorg uit de Zvw (en/of Wmo) zoals hierboven genoemd en dat hij/zij zorg uit de Wlz krijgt en dus een eigen bijdrage aan het CAK gaat betalen.

Heeft u vragen?

Op de site van Zorgverzekeraar Nederland vindt u veel gestelde vragen over samenloop Wlz-Zvw. U vindt er antwoord op vragen over:

  • Samenloop in het algemeen
  • Samenloop bij iedere Wlz-indicatie
  • Samenloop bij verblijf inclusief behandeling

Heeft u verder vragen? Neem dan contact op met uw zorginkoper van het zorgkantoor Zorg en Zekerheid.