Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Financieel Wlz 2020

Nacalculatie

Het formulier Langdurige zorg nacalculatie 2020 is vanaf nu beschikbaar. Dat geldt ook voor het formulier Langdurige zorg kwaliteitsbudget 2021. Het formulier Langdurige zorg nacalculatie 2020 moet op 1 juni 2021 binnen zijn. De uiterste datum voor het formulier Langdurige zorg kwaliteitsbudget 2021 is 1 april 2021. Logt u in op aanvragen.nza.nl om de formulieren in te vullen en in te dienen.

Graag willen wij u informeren over de gang van zaken gedurende de komende periode omtrent de nacalculatie 2020. De uiterste datum voor het indienen van de definitieve, tweezijdige nacalculatie 2021 bij de NZa is 31 mei 2021. Om dit te realiseren hebben wij de volgende planning opgesteld:

Planning 

 • Medio februari – U ontvangt medio februari:
  • Een overzicht met goedgekeurde declaraties over 2020, met als pijlmoment 14 februari 2021. Aan de hand van dit overzicht, kunt u de volledigheid van uw declaraties controleren.
  • Het format voor de uitvraag van omzetderving en extra kosten COVID 2020.
 • 5 maart 2021 - Uiterste datum voor het indien van:
  • het ‘aanvraagformulier materialen en geneesmiddelen 2020’; indien van toepassing, dient één formulier per cliënt, te worden ingevuld.
  • het ‘format omzetderving COVID 2020’. 
  • het ‘format extra kosten COVID 2020’.
  • eventuele nagekomen declaraties via het bestand  ‘Terugkoppeling declaraties 2020’.
 • 23 maart 2021 - Uiterste datum voor zorgaanbieders om declaraties aan te leveren die betrekking hebben op de nacalculatie 2020.
 • 1 april 2021 – Uiterste datum voor de zorgaanbieders mét kwaliteitsbudget om de verantwoording kwaliteitsbudget in te dienen in het Vektis Portaal. 
 • 15 april 2021 – Uiterste datum voor de zorgaanbieders mét kwaliteitsbudget om de gemotiveerde afwijking en de correcte cliëntenmix in te dienen in het Vektis Portaal.
 • 16 april 2021 – Uiterste datum voor het zorgkantoor om terug te koppelen aan de aanbieder indien één van de ingediende onderdelen (excl. Kwaliteitsbudget) niet akkoord is bevonden. Zonder tegenbericht zijn de aangeleverde documenten definitief om in het nacalculatieportaal in te dienen.
 • 30 april 2021 – Uiterste datum voor de zorgaanbieders zonder kwaliteitsbudget om de nacalculatie in te dienen via het portaal van de NZa. Alleen dan kan gegarandeerd worden dat de nacalculatie op tijd tweezijdig ingediend kan worden.
 • 1 mei 2021 – Uiterste datum voor de zorgaanbieders mét kwaliteitsbudget om het Rondrekenmodel in te dienen bij het zorgkantoor.
 • 15 mei 2021 – Uiterste datum voor de zorgaanbieders mét kwaliteitsbudget om het Rapport van feitelijke bevindingen en het gewaarmerkte Rondrekenmodel in te dienen bij het zorgkantoor
 • 31 mei 2021 – Uiterste datum voor:
  • het tweezijdig indienen van de nacalculatie 2020 voor de zorgaanbieders zonder kwaliteitsbudget door het zorgkantoor in het portaal van de NZa.
  • zorgaanbieders mét kwaliteitsbudget om de nacalculatie in te dienen via het portaal van de NZa. Alleen dan kan gegarandeerd worden dat de nacalculatie op tijd tweezijdig ingediend kan worden.
 • 31 juni 2021 – Uiterste datum voor het tweezijdig indienen van de nacalculatie 2020 voor de zorgaanbieders mét kwaliteitsbudget door het zorgkantoor in het portaal van de NZa.

Kwaliteitsbudgetten

Heeft u te maken met een kwaliteitsbudget? Zie onderstaand meer informatie met betrekking tot het indienen van de verantwoording met betrekking tot de kwaliteitsbudgetten.

Accountantsprotocol voor verantwoorden kwaliteitsbudget 2020

Verstegen Accountant en Zorgkantoren/ZN hebben samen, voortbordurend op het accountantsprotocol 2019 en rekening houdend met de corona-perikelen een vervolgwerkwijze ontwikkeld voor het onderzoek door de accountant op de verantwoording van het kwaliteitsbudget over 2020. De Fizi handreiking rondrekening kwaliteitsbudget en corona-compensatie 2020 tref u aan op Fizi-website. 

Hieronder treft u het rondrekenmodel 2020, het accountantsprotocol 2020 en een overzicht van de planning van de nacalculatie van het kwaliteitsbudget 2020 aan. Evenals vorig jaar is de deadline van indienen van de nacalculatie voor aanbieders met kwaliteitsbudget verschoven van 1 juni naar 1 juli 2021.

Verantwoorden via Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg

Vektis heeft in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland en ActiZ het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg ontwikkeld. Via dit portaal verantwoordt u de besteding van het extra kwaliteitsbudget. 
Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg

Extreme kosten

Met betrekking tot het declareren van dure of extreme zorggebonden materialen of geneesmiddelen verwijzen wij u naar de NZa beleidsregel BR/REG-20120. Wij verzoeken u uitsluitend het gepubliceerde aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier vindt u hier onder en kunt u mailen naar productiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl. U kunt per cliënt één formulier invullen voor het gehele jaar, waarbij we u vragen niet af te wijken van het geboden format. De extreme kosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking als de werkelijke kosten per vier aaneengesloten weken voor een cliënt hoger zijn dan het drempelbedrag van € 700,-. Wij willen u vragen om uiterlijk 5 maart 2021 het formulier aan ons voor te leggen zodat wij binnen twee weken kunnen terugkoppelen welke kosten worden goedgekeurd voor de nacalculatie 2020. Voor formulieren die later worden ingediend kan niet gegarandeerd worden dat ze tijdig in behandeling worden genomen. 

Formats omzetderving en extra kosten Covid

Hieronder vindt u de formats ‘omzetderving Covid’ en ‘extra kosten Covid’ 2020. Het format omzetderving bevat voor u de mogelijkheid om onderdeel B t/m E, G en H in te vullen. Op deze manier hebben wij alle gegevens, wanneer ook uw declaraties compleet zijn om de definitieve omzetderving voor u te berekenen. Wij vragen u dit format uiterlijk 5 maart aan ons terug te sturen.

Het format extra kosten Covid is vergelijkbaar aan het format van de herschikking. Graag verzoeken wij u om dit format te vullen met de herschikkingsgegevens en eventuele correcties en aanvullingen en uiterlijk 5 maart aan ons terug te sturen. Het zorgkantoor doet verschillende plausibiliteitscontroles, maar ook deze kosten vallen onder de controle van uw accountant, net als de financieel gerealiseerde productie.

Uitnutting

Om u als zorgaanbieder inzicht te geven in de situatie binnen de sector, publiceren wij realisatiecijfers en jaarprognoses online. Ook de uitnutting van de beschikbare pgb-ruimte en de stand van zaken omtrent de subsidieregeling extramurale behandeling horen hierbij. 

Toelichting op de cijfers in de uitnutting

De gepubliceerde gegevens zijn gebaseerd op de goedgekeurde declaraties. Wij kunnen daarom de volledigheid niet garanderen.

Financieel beleid Wlz

Het financieel beleid voor Zorgkantoor Zorg en Zekerheid is gepubliceerd. In dit regionale inkoopdocument informeren wij u nader over de financiering van de zorg binnen de Wlz in 2020.