Informatie voor nieuwe aanbieders

Hieronder wordt toegelicht wat u moet weten over het aangaan van een overeenkomst met het zorgkantoor Zorg en Zekerheid voor de regio's Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden. Wilt u controleren of uw initiatief in onze regio behoort of zoekt u een ander zorgkantoor? U kunt dit op deze webpagina controleren.

Op deze pagina vindt u het nu geldende inkoopkader voor nieuwe aanbieders.

Stap 1. Wanneer kunt u zich inschrijven?

Voor een overeenkomst voor 2023 is er geen mogelijkheid meer om u in te schrijven. Voor 2024 zijn er drie mogelijkheden voor inschrijving. Dat zijn de volgende perioden:

 • Regulier, van 7 juli t/m 4 augustus 2023 tot 17:00u: uw inschrijving wordt na 4 augustus in behandeling genomen;
 • Tussentijds, van 1 januari tot 1 februari 2024: uw inschrijving wordt na 1 februari in behandeling genomen;
 • Tussentijds, van 1 februari tot 1 mei 2024: uw inschrijving wordt na 1 mei in behandeling genomen.

De inschrijving doet u via het zorginkoopportaal Vecozo.
Hiervoor moet u aangemeld zijn bij Vecozo en heeft u een certificaat nodig om in te loggen op het zorginkoopportaal. Om zich in te schrijven via Vecozo, moeten wij de vragenlijst in het zorginkoopportaal klaarzetten. Dit kunt u aan ons vragen door een mail te sturen naar zorginkoop.wlz@zorgenzekerheid.nl 

Stap 2. Bekijk in het landelijk inkoopkader of u een nieuwe aanbieder bent in de Wlz of een bestaande aanbieder.

U heeft nog geen overeenkomst met ons zorgkantoor, maar wellicht heeft u wel een overeenkomst met een ander zorgkantoor. In hoofdstuk 7 van het regionaal inkoopdocument Wlz 2024-2026 staat uitgelegd of u een ‘bestaande aanbieder’ bent maar nieuw voor het zorgkantoor, of een ‘nieuwe aanbieder’ in de Wlz. In beide situaties gelden andere eisen aan uw inschrijving en de documenten die u moet aanleveren. Lees dit dus goed door voordat u start met de aanvraag van een overeenkomst.

Stap 3. Heeft u een Wtza vergunning nodig en hoe vraagt u deze aan?

De Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) kent een aantal regels voor nieuwe zorgaanbieders. Zoals een meldplicht, vergunningplicht en de eis van een interne toezichthouder. De mate waarin u als Wlz-zorgaanbieder aan de regels moet voldoen, hangt af van het type zorgaanbieder dat u bent en/of uw situatie.

Meldplicht

Een instelling die wil starten met het verlenen van Wlz-zorg en voor het eerst onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) valt, moet zich binnen 3 maanden voor de start van de zorgverlening melden bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Enkele categorieën van zorgaanbieders zijn hiervan uitgezonderd. Deze vindt u op de website van het CIBG.

Vergunningsplicht

Eén van de eisen waar u mogelijk aan moet voldoen om Wlz-zorg aan te bieden, is een vergunning volgens de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza).
Zorginstellingen die starten met het verlenen van zorg, moeten bij het CIBG een toelatingsvergunning aanvragen als zij:

 • medisch specialistische zorg (doen) verlenen, of;
 • Zvw/Wlz-zorg (doen) verlenen met meer dan 10 zorgverleners.

Mogelijk is uw Wtzi vergunning al automatisch omgezet in een WTZa vergunning.

Bij wie moet u de Wtza-toelatingsvergunning aanvragen?

Het ministerie van VWS verleent de vergunningen. De afdeling Toelating zorginstellingen van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) behandelt uw aanvraag. U dient uw aanvraag in via het selfservice portal (of eventueel met het aanvraagformulier 'nieuwe toelating'). Op de WTZa-website vindt u alle informatie over de regelgeving en procedures.

Stap 4. U kunt zich inschrijven via Vecozo

De inschrijving doet u via het zorginkoopportaal Vecozo.
Hiervoor moet u aangemeld zijn bij Vecozo en heeft u een certificaat nodig om in te loggen op het zorginkoopportaal. De benodigde documenten zoals genoemd in hoofdstuk 7 van het regionaal inkoopdocument Wlz 2024-2026 kunt u hier uploaden. Om zich in te schrijven via Vecozo, moeten wij de vragenlijst in het zorginkoopportaal klaarzetten. Dit kunt u aan ons vragen door een e-mail te sturen naar zorginkoop.wlz@zorgenzekerheid.nl 
 

Stap 5. Hoe beoordeelt het zorgkantoor uw inschrijving?

Gelijke kansen voor nieuwe en eerder gecontracteerde zorgaanbieders vinden we belangrijk. Indien u voldoet aan alle geschiktheid- en gunningseisen volgens het regionaal inkoopdocument Wlz 2024-2026 kunt u een offerte indienen. Als eerste beoordelen wij of de door u ingediende documenten voldoen aan de voorwaarden uit het hoofdstuk 7 van het regionaal inkoopdocument Wlz 2024-2026. Naast het beoordelen van de documenten op volledigheid en juistheid, bekijken we ook of u een leemte opvult in ons aanbod. Als deze eerste beoordeling positief is, vindt er een kenismakingsgesprek plaats. U ontvangt ntvangt u een terugkoppeling van de beoordeling per e-mail. Indien er wordt overgegaan tot een overeenkomst, zal er een inkoopgesprek plaatsvinden.  

Stap 6. Hoe gaat het na de overeenkomst verder?

Om als zorgaanbieder deel te kunnen nemen aan het iWlz-berichtenverkeer, het notitieverkeer en het declaratieverkeer heeft u het volgende nodig:

 • geschikt softwareprogramma voor iWlz-berichten en declaratieberichten;
 • een VECOZO-certificaat;
 • een AGB-code;
 • een NZa-code voor onze regio.

Waarom is een VECOZO-certificaat nodig?

VECOZO is de organisatie die de volgende communicatiekanalen beheert:

 • VECOZO - schakelpunt (VSP) voor het iWlz-berichtenverkeer
 • Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) voor het declaratieverkeer
 • Aanbieden van de overeenkomst

Voor het VSP én het EDP vraagt u toegang aan. Alle informatie hiervoor vindt u op de VECOZO website.

Waarvoor is de AGB-code nodig?

U heeft een AGB-code nodig niet alleen nodig voor de inschrijving, maar ook voor het iWlz-berichtenverkeer, het notitieverkeer en het declaratieverkeer. U kunt een nieuwe AGB-code via Vektis aanvragen. Hiervoor moet uw instelling mogelijk al in het bezit zijn van een Wtza vergunning. Meer informatie hierover vindt u op de website van Vektis.  Ook bij deze aanvraag moet u een zorgkantoorregio invullen. Vul hier dezelfde regio in als bij de aanvraag van de NZa-code.

Waarvoor is de NZa-code nodig?

U heeft specifiek voor de regio waar u de zorg gaat leveren een NZa-code nodig. Deze is nodig om er voor te zorgen dat het zorgkantoor een financiële afspraak met u kan maken. Meer informatie, onder andere over het aanvragen van een NZa-code, vindt u op de website van de NZa.

Heeft u vragen over deze informatie voor nieuwe zorgaanbieders?