Financieel Wlz 2022

Nacalculatie 2022

Graag willen wij u informeren over de gang van zaken omtrent de nacalculatie 2022. De uiterste datum voor het indienen van de definitieve, tweezijdige nacalculatie 2022 bij de NZa is 1 juni 2023. Om de nacalculatie tijdig in te dienen hebben wij de volgende planning opgesteld:

Planning Nacalculatie 2022:

 • Medio februari 2023 – U ontvangt medio februari:
  • Een overzicht met goedgekeurde declaraties over 2022, met als peilmoment 9 februari 2023. Aan de hand van dit overzicht kunt u de volledigheid van uw declaraties controleren.
 • 3 maart 2023 - Uiterste datum voor het indienen van:
  • Declaraties over 2022
  • Het ‘aanvraagformulier materialen en geneesmiddelen 2022’; indien van toepassing, dient één formulier per cliënt te worden ingevuld. (zie bijlage)
  • Het format ‘extra kosten COVID 2022’. (zie bijlage)
 • Na 31 maart 2023 – Terugkoppeling zorgkantoor Nacalculatie 2022.
 • 30 april 2023 – Uiterste datum voor de zorgaanbieders om de nacalculatie in te dienen via het portaal van de NZa. Alleen dan kan gegarandeerd worden dat de nacalculatie op tijd tweezijdig ingediend kan worden.
 • 1 juni 2023 – Uiterste datum voor het tweezijdig indienen van de nacalculatie 2023 door het zorgkantoor in het portaal van de NZa.

Declaratiestand 9 februari

Voor het vaststellen van de nacalculatie worden de declaratiestanden van 9 februari gebruikt als peilmoment. Missende declaraties kunt u daarna nog indienen en moeten uiterlijk op 3 maart 2023 bij ons binnen zijn.

Extreme kosten

Met betrekking tot het declareren van dure of extreme zorggebonden materialen of geneesmiddelen verwijzen wij u naar de NZa beleidsregel BR/REG-22120. Wij verzoeken u uitsluitend het gepubliceerde aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier kunt u mailen naar productiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl. U kunt per cliënt één formulier invullen voor het gehele jaar, waarbij we u vragen niet af te wijken van het geboden format. De extreme kosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking als de werkelijke kosten per vier aaneengesloten weken voor een cliënt hoger zijn dan het drempelbedrag van € 700,-. Wij willen u vragen om uiterlijk 3 maart 2023 het formulier aan ons voor te leggen ter beoordeling. Voor formulieren die later worden ingediend kan niet gegarandeerd worden dat ze tijdig in behandeling worden genomen. 

Format extra kosten Covid

Bijgevoegd vindt u het format ‘Extra kosten Covid 2022’. Graag verzoeken wij u om dit format te vullen en uiterlijk 3 maart aan ons terug te sturen. Het zorgkantoor doet verschillende plausibiliteitscontroles op de aard van de kosten, maar de controle op de hoogte van de kosten vallen onder de verantwoordelijkheid van uw accountant, net als de financieel gerealiseerde productie.

Format energiekosten

Op dit moment wordt er een beleidsregel samengesteld door de NZa m.b.t. compensatie voor energiekosten in 2022. Wij verwachten dat dit een tweedelige energiecompensatie zal worden. Het eerste deel á € 70 miljoen zal verdeeld worden over alle aanbieders aan de hand van de gemaakte productieafspraken bij de herschikking 2022 – hier hoeft u niets voor te doen. Het tweede deel á € 30 miljoen zal worden verdeeld over Wlz-zorgaanbieders waarbij sprake is van energiekosten in 2022 die volgens de rekenregel sterker zijn gestegen dan een drempelwaarde van 20% t.o.v. de energiekosten in 2021. Wanneer de beleidsregel en het rekenformat beschikbaar zijn, zullen wij deze met u delen. Aanbieders die hier aanspraak op maken worden gevraagd om deze rekentool in te vullen en naar het zorgkantoor toe te sturen. Deze rekentool kunt u mailen naar productiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl. 

Herschikking 2022

Graag informeren wij u hieronder over de gang van zaken rondom de Herschikking 2022. De deadline van het indienen van de herschikking 2022 is 31 oktober 2022. Wij hanteren hiervoor de volgende tijdsplanning:

 • 15 augustus 2022: Alle declaraties t/m juni 2022 ingediend bij het zorgkantoor (verantwoordelijk: Zorgaanbieder);
 • 25 augustus 2022: Declaratietotalen gedeeld met zorgaanbieder (verantwoordelijk: Zorgkantoor);
 • 8 september 2022: Uiterlijk indiendatum van aanvullende afspraken + declaraties (verantwoordelijk: Zorgaanbieder);
 • 16 september 2022: Herschikkingsafspraak 2022 toegezonden (verantwoordelijk: Zorgkantoor);
 • Vanaf 16 september 2022: Start invullen formulier NZa-portaal (verantwoordelijk: Zorgaanbieder);
 • 14 oktober 2022: Uiterlijke inzenddatum formulier NZa-portaal (verantwoordelijk: Zorgaanbieder);
 • 31 oktober 2022: Tweezijdig indienen formulier herschikking 2022 (verantwoordelijk: Zorgkantoor).

Declaratiestand 15 augustus

Voor het vaststellen van de herschikking worden de declaratiestanden van medio augustus gebruikt als vertrekpunt; hierna worden de declaraties niet meer geüpdate en kunt u eventuele aanvullingen en mutaties doorgeven via het toegezonden format. Dit dient uiterlijk op 8 september 2022 bij ons binnen te zijn.

Extra kosten Sars-CoV-2

De extra kosten covid kunt u voor de herschikking direct opgeven in de NZa-portaal en zullen tijdens de Nacalculatie 2022 opgevraagd worden ter controle.

Hieronder vindt u aanvullende informatie aangaande de Herschikking. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via productiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.

---

Het financieel beleid voor Zorgkantoor Zorg en Zekerheid is in 2022 grotendeels opgenomen in het regionaal inkoopbeleid. Hieronder informeren wij u aanvullend over de financiering van de zorg in de Herschikking 2022.

Bij het verdelen van de beschikbare contracteerruimte hanteert het zorgkantoor de volgende uitgangspunten van het toegezegde budget:

 • De productieafspraak vastgelegd in het budget is gegarandeerd in de herschikking.
 • De overige 10% en gehonoreerde (en vastgelegde) groei- en uitbreidingsverzoeken door de zorginkoper komen in aanmerking voor de herschikking op basis van het geld-volgt-klant principe.

Door bovenstaande uitgangspunten kunnen er twee scenario’s ontstaan, namelijk:

 • Scenario 1: Productieafspraak, overige 10% en gehonoreerde groei- en uitbreidingsverzoeken (van bestaande of nieuwe aanbieders) passen binnen de contracteerruimte.
 • Scenario 2: Productieafspraak past binnen de contracteerruimte. Overige 10% en gehonoreerde groei- en uitbreidingsverzoeken niet.

In onderstaande tabel staat weergegeven hoe wij omgaan met vergoeding binnen de verschillende onderdelen van de productieafspraken:

  Scenario 1: Passend Scenario 2: Niet passend
Productieafspraak Volledig vergoed Volledig vergoed

10% - productieafspraak aangevuld tot 100% &

Gehonoreerde groei- en uitbreidingsverzoeken
Volledig vergoed

Het tekort in de contracteerruimte wordt over deze gelden verdeeld.

Dit betekent dat deze productie niet volledig vergoed wordt.

Groei zonder overleg met zorginkoper of

niet gehonoreerd door zorginkoper

Indien middelen beschikbaar, beoordeeld o.b.v. prioriteit Geen vergoeding

De mogelijkheid is aanwezig dat de NZa de productie, die hierboven niet mee is genomen in de herschikking, alsnog vergoedt in de nacalculatie. Wanneer er op landelijk niveau onderproductie is, worden deze resterende gelden ingezet om de overproductie alsnog (gedeeltelijk) te vergoeden. Het zorgkantoor heeft geen invloed op de vaststelling dan wel herverdeling van deze resterende gelden.

Budgetafspraken 2022

Als uitgangspunt voor de budgetafspraak 2022 maken wij met alle gecontracteerde aanbieders een 1-afspraak en hanteren wij een gereguleerd geld-volgt-klant principe. Dit betekent dat wij vooraf afspraken maken over verwachte volume en groei en op alle productie daarboven het het geld-volgt-klant principe hanteren indien er budget beschikbaar is. Voor de manier hoe wij verder omgaan met de afspraken over verwachte volume en groei verwijzen wij naar hoofdstuk 2. Voor de crisisafspraken is de afspraak 100% gegarandeerd. Deze afspraken leggen wij met u vast in een comfortbrief. Daarin is het volume gebaseerd op 90% van het volume in de herschikking van het voorgaande jaar. We spreken een totaalbudget af, onderverdeeld in de leveringsvormen MPT. VPT en ZZP, waarbij het mogelijk is om te schuiven tussen prestaties, maar in principe niet tussen de leveringsvormen. Dit houdt in dat wanneer blijkt bij de herschikking dat de regio het totale regiobudget overschrijdt, wij deze plafonds per leveringsvorm toepassen en we per leveringsvorm bekijken welke overproductie gerealiseerd is. Over deze overproductie hanteren wij het geld-volgt-klant principe indien er nog budget beschikbaar is.

Graag informeren wij u hieronder over de gang van zaken rondom de budgetafspraak 2022 in de komende periode. De deadline van het indienen van de budgetafspraak 2022 is 14 november 2021. Om dit te realiseren hebben wij de volgende planning opgesteld:

Planning Budgetafspraken 2022

 • 23 september 2021: Budgetafspraak 2022 toegestuurd (verantwoordelijk: Zorgkantoor Zorg en Zekerheid)

 • 25 september 2021: Start invullen formulier NZa-portaal (verantwoordelijk: zorgaanbieder)

 • Na 12 oktober 2021: Terugkoppeling maatwerkafspraken en comfortbrief budgetafspraken

 • 31 oktober 2021: Uiterlijke inzenddatum budgetformulier NZa-portaal (verantwoordelijk: zorgaanbieder)

 • 14 november 2021: Indienen formulier budget 2022(verantwoordelijk: Zorgkantoor Zorg en Zekerheid)

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via productiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.

Raadpleeg de pagina Financieel Wlz 2021 voor de planning voor de Herschikking 2021.

Uitnutting 2022

Om u als zorgaanbieder inzicht te geven in de situatie binnen de sector, publiceren wij realisatiecijfers en jaarprognoses online. Ook de uitnutting van de beschikbare pgb-ruimte en GGZ-Wonen horen hierbij.

Toelichting op de cijfers in de uitnutting

De gepubliceerde gegevens zijn gebaseerd op de goedgekeurde declaraties. Wij kunnen daarom de volledigheid niet garanderen.