Financieel Wlz 2022

Herschikking 2022

Graag informeren wij u hieronder over de gang van zaken rondom de Herschikking 2022. De deadline van het indienen van de herschikking 2022 is 31 oktober 2022. Wij hanteren hiervoor de volgende tijdsplanning:

 • 15 augustus 2022: Alle declaraties t/m juni 2022 ingediend bij het zorgkantoor (verantwoordelijk: Zorgaanbieder);
 • 25 augustus 2022: Declaratietotalen gedeeld met zorgaanbieder (verantwoordelijk: Zorgkantoor);
 • 8 september 2022: Uiterlijk indiendatum van aanvullende afspraken + declaraties (verantwoordelijk: Zorgaanbieder);
 • 16 september 2022: Herschikkingsafspraak 2022 toegezonden (verantwoordelijk: Zorgkantoor);
 • Vanaf 16 september 2022: Start invullen formulier NZa-portaal (verantwoordelijk: Zorgaanbieder);
 • 14 oktober 2022: Uiterlijke inzenddatum formulier NZa-portaal (verantwoordelijk: Zorgaanbieder);
 • 31 oktober 2022: Tweezijdig indienen formulier herschikking 2022 (verantwoordelijk: Zorgkantoor).

Declaratiestand 15 augustus

Voor het vaststellen van de herschikking worden de declaratiestanden van medio augustus gebruikt als vertrekpunt; hierna worden de declaraties niet meer geüpdate en kunt u eventuele aanvullingen en mutaties doorgeven via het toegezonden format. Dit dient uiterlijk op 8 september 2022 bij ons binnen te zijn.

Extra kosten Sars-CoV-2

De extra kosten covid kunt u voor de herschikking direct opgeven in de NZa-portaal en zullen tijdens de Nacalculatie 2022 opgevraagd worden ter controle.

Hieronder vindt u aanvullende informatie aangaande de Herschikking. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via productiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.

---

Het financieel beleid voor Zorgkantoor Zorg en Zekerheid is in 2022 grotendeels opgenomen in het regionaal inkoopbeleid. Hieronder informeren wij u aanvullend over de financiering van de zorg in de Herschikking 2022.

Bij het verdelen van de beschikbare contracteerruimte hanteert het zorgkantoor de volgende uitgangspunten van het toegezegde budget:

 • De productieafspraak vastgelegd in het budget is gegarandeerd in de herschikking.
 • De overige 10% en gehonoreerde (en vastgelegde) groei- en uitbreidingsverzoeken door de zorginkoper komen in aanmerking voor de herschikking op basis van het geld-volgt-klant principe.

Door bovenstaande uitgangspunten kunnen er twee scenario’s ontstaan, namelijk:

 • Scenario 1: Productieafspraak, overige 10% en gehonoreerde groei- en uitbreidingsverzoeken (van bestaande of nieuwe aanbieders) passen binnen de contracteerruimte.
 • Scenario 2: Productieafspraak past binnen de contracteerruimte. Overige 10% en gehonoreerde groei- en uitbreidingsverzoeken niet.

In onderstaande tabel staat weergegeven hoe wij omgaan met vergoeding binnen de verschillende onderdelen van de productieafspraken:

  Scenario 1: Passend Scenario 2: Niet passend
Productieafspraak Volledig vergoed Volledig vergoed

10% - productieafspraak aangevuld tot 100% &

Gehonoreerde groei- en uitbreidingsverzoeken
Volledig vergoed

Het tekort in de contracteerruimte wordt over deze gelden verdeeld.

Dit betekent dat deze productie niet volledig vergoed wordt.

Groei zonder overleg met zorginkoper of

niet gehonoreerd door zorginkoper

Indien middelen beschikbaar, beoordeeld o.b.v. prioriteit Geen vergoeding

De mogelijkheid is aanwezig dat de NZa de productie, die hierboven niet mee is genomen in de herschikking, alsnog vergoedt in de nacalculatie. Wanneer er op landelijk niveau onderproductie is, worden deze resterende gelden ingezet om de overproductie alsnog (gedeeltelijk) te vergoeden. Het zorgkantoor heeft geen invloed op de vaststelling dan wel herverdeling van deze resterende gelden.

Budgetafspraken 2022

Als uitgangspunt voor de budgetafspraak 2022 maken wij met alle gecontracteerde aanbieders een 1-afspraak en hanteren wij een gereguleerd geld-volgt-klant principe. Dit betekent dat wij vooraf afspraken maken over verwachte volume en groei en op alle productie daarboven het het geld-volgt-klant principe hanteren indien er budget beschikbaar is. Voor de manier hoe wij verder omgaan met de afspraken over verwachte volume en groei verwijzen wij naar hoofdstuk 2. Voor de crisisafspraken is de afspraak 100% gegarandeerd. Deze afspraken leggen wij met u vast in een comfortbrief. Daarin is het volume gebaseerd op 90% van het volume in de herschikking van het voorgaande jaar. We spreken een totaalbudget af, onderverdeeld in de leveringsvormen MPT. VPT en ZZP, waarbij het mogelijk is om te schuiven tussen prestaties, maar in principe niet tussen de leveringsvormen. Dit houdt in dat wanneer blijkt bij de herschikking dat de regio het totale regiobudget overschrijdt, wij deze plafonds per leveringsvorm toepassen en we per leveringsvorm bekijken welke overproductie gerealiseerd is. Over deze overproductie hanteren wij het geld-volgt-klant principe indien er nog budget beschikbaar is.

Graag informeren wij u hieronder over de gang van zaken rondom de budgetafspraak 2022 in de komende periode. De deadline van het indienen van de budgetafspraak 2022 is 14 november 2021. Om dit te realiseren hebben wij de volgende planning opgesteld:

Planning Budgetafspraken 2022

 • 23 september 2021: Budgetafspraak 2022 toegestuurd (verantwoordelijk: Zorgkantoor Zorg en Zekerheid)

 • 25 september 2021: Start invullen formulier NZa-portaal (verantwoordelijk: zorgaanbieder)

 • Na 12 oktober 2021: Terugkoppeling maatwerkafspraken en comfortbrief budgetafspraken

 • 31 oktober 2021: Uiterlijke inzenddatum budgetformulier NZa-portaal (verantwoordelijk: zorgaanbieder)

 • 14 november 2021: Indienen formulier budget 2022(verantwoordelijk: Zorgkantoor Zorg en Zekerheid)

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via productiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.

Raadpleeg de pagina Financieel Wlz 2021 voor de planning voor de Herschikking 2021.

Uitnutting 2022

Om u als zorgaanbieder inzicht te geven in de situatie binnen de sector, publiceren wij realisatiecijfers en jaarprognoses online. Ook de uitnutting van de beschikbare pgb-ruimte en GGZ-Wonen horen hierbij.

Toelichting op de cijfers in de uitnutting

De gepubliceerde gegevens zijn gebaseerd op de goedgekeurde declaraties. Wij kunnen daarom de volledigheid niet garanderen.