Controle

Hoe voert het zorgkantoor de materiële- en kwaliteitscontrole uit op de geleverde zorg? Wat zijn samenloopcontroles? U leest het in het actuele controleplan.

Als zorgkantoor hebben wij de taak om materiële- en kwaliteitscontroles uit te oefenen op de inhoud en kwaliteit van de gedeclareerde zorg in onze regio's. Het verloop hiervan is vastgelegd in wet- en regelgeving. Het controleplan bestaat bijvoorbeeld uit een gefundeerde risicoanalyse. Op basis daarvan maken wij een selectie van controletrajecten bij onze zorgaanbieders.

Controleplan

De afdeling Materiële- en kwaliteitscontrole streeft ernaar om onderzoeken uit te voeren over het lopende jaar, zodat eventuele terugvorderingen meegenomen kunnen worden in de nacalculatie van het desbetreffende jaar. Meer informatie over actuele onderzoeken vindt u op de pagina M&KC Wlz. 

Samenloopcontroles

Zorgverzekeraars controleren sinds 1 april 2018 actief of declaraties ten onrechte in de Zorgverzekeringswet (Zvw) werden gedeclareerd, terwijl de zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaald had moeten worden. Dit zijn de zogenaamde samenloopcontroles. Het gaat dan onder meer om controles op declaraties voor wijkverpleging, eerstelijnsverblijf, huisartsenzorg, mondzorg, farmacie en eerstelijnsdiagnostiek. Meer informatie vindt u in de landelijke Q&A van Zorgverzekeraars Nederland of ga naar de pagina Samenloop Zvw-Wlz.

Vragen?

Voor vragen over samenloopcontroles of materiële- en kwaliteitscontrole in de regio's Zuid-Holland Noord of Amstelland en de Meerlanden kunt u contact opnemen middels een mail te sturen naar: materielecontrole@zorgenzekerheid.nl.