Hoeveel mag u uw zorgverleners betalen?

Met uw pgb koopt u zelf zorg in bij uw zorgverlener. U spreekt met uw zorgverlener af hoeveel u betaalt voor de zorg die zij aan u levert. Hoe lager het tarief, hoe meer zorg u kunt inkopen met uw pgb. U moet zich wel houden aan maximumtarieven, die landelijk bepaald zijn. U leest hier alles over op deze pagina.

Maximumtarieven pgb

U mag uw zorgverlener in 2023 niet meer dan € 22,98 per uur uit uw pgb betalen. U mag uw zorgverlener alleen meer uit uw pgb betalen als uw zorgverlener een professionele zorgverlener is. Met een professionele zorgverlener bedoelen wij een zorgverlener die:

  • als zorgverlenende organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of;
  • staat ingeschreven in het BIG-register en geen familie van u is, of;
  • een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) is die als zorgverlener staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en geen familie van u is.

Een professionele zorgverlener mag u maximaal € 72,39 per uur en maximaal € 66,64 per dagdeel voor dagbesteding betalen.

Voor logeeropvang geldt geen maximum tarief.

Uitzondering

Had u voor 1 januari 2014 al een pgb op grond van de Algemene wet bijzonde ziektekosten, en is dit pgb onafgebroken tot op heden? Dan mag u ook voor niet professionele zorgverleners het professioneel tarief hanteren. 

Tariefoverzicht

  Maximumtarief 2023 Maximumtarief 2022
Niet professionele zorgverlener (per uur) € 22,98 € 21,68
Professionele zorgverlener (per uur) € 72,39 € 68,30
Begeleiding groep (per dagdeel) € 66,64 € 62,88

 

Minimumloon en vakantiegeld

Houd er ook rekening mee dat uw zorgverlener recht heeft op het minimumloon en vakantiegeld. Dit geldt niet als u een zorgovereenkomst heeft met een zorginstelling of als uw zorgverlener ondernemer is. Dan hoeft u het minimumloon en vakantiegeld niet te betalen. U mag dan een lager bedrag per uur betalen.

Hoe hoog het minimumloon is, hangt af van de leeftijd van uw zorgverlener. Het is belangrijk dat u bijhoudt wanneer het minimumloon verandert, zodat uw afspraken met zorgverleners geldig zijn en blijven. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) leest u wat de minimumlonen zijn en leest u meer over vakantiegeld en vakantie-uren.

Tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit

U mag uw zorgaanbieder meer betalen als het gaat om zorg waarvoor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een hoger tarief heeft vastgesteld. U vindt deze zorg en bijbehorende tarieven op de website van de NZa in het document Prestatiebeschrijving en tarieven modulaire zorg.

Wij hanteren hiervoor de volgende voorwaarden:

  • Er is sprake van een door het zorgkantoor gecontracteerde zorgverlener;
  • Het tarief is gelijk of minder dan het Nza tarief bijpassend bij de geleverde zorg én de indicatie van de budgethouder;
  • Het moet gaan om zeer complexe zorg, wat ook blijkt uit de zorgovereenkomst.