Pgb beëindigen

Op deze pagina leest u alles over het beëindigen van het pgb.

In een aantal gevallen stopt een persoonsgebonden budget (pgb). Hiervoor zijn verschillende oorzaken. Zo kunt u zelf besluiten dat u de zorg liever door ons laat regelen. Dat heet zorg in natura (zin). Ook kan uw situatie wijzigen, waardoor uw pgb door het zorgkantoor wordt stop gezet.

Redenen waarom een pgb stopt

Een pgb stopt als de budgethouder:

  • gewaarborgde hulp of wettelijk vertegenwoordiger zich niet houdt aan de regels en verplichtingen die horen bij een pgb. Lees op de pagina Verantwoordelijkheden meer hierover;
  • een gewaarborgde hulp heeft die niet aan de voorwaarden voldoet. Als uit onze administratieve controle of huisbezoek blijkt dat de ondersteuning van de gewaarborgde hulp niet goed georganiseerd is, dan vragen wij om een andere gewaarborgde hulp te regelen om stopzetting te voorkomen. Lees meer over het wijzigen van een gewaarborgde hulp op de pagina Vertegenwoordiger;
  • De budgethouder, gewaarborgde hulp of wettelijk vertegenwoordiger zelf vraagt om het pgb stop te zetten. Hiervoor dient u een omzettingsformulier in te vullen en naar ons op te sturen. Wilt u weten welke zorgaanbieders zorg in natura bieden? Neem dan contact met ons op;
  • de zorg waarvoor het pgb was in natura krijgt. Dit geldt ook voor opname in een instelling
  • geen vast woonadres heeft
  • of een ouder van een minderjarige budgethouder, failliet is verklaard of als sprake is van ernstige schulden.
  • in de gevangenis zit.
  • Overleden is. U hoeft het niet aan ons zorgkantoor door te geven als de budgethouder is overleden. Wij ontvangen deze informatie van de gemeente. Behalve als een budgethouder in het buitenland is overleden. Neem dan wel contact met ons op.
  • een wlz-indicatie heeft gekregen waarvoor geen pgb ingezet kan worden. Bijvoorbeeld bij een revalidatie-indicatie

Uw zorgverlener heeft misschien recht op een eenmalige uitkering omdat er plotseling inkomen wegvalt. Voor vragen hierover kunt u de Sociale Verzekeringsbank (SVB) benaderen. Als u door het uitbetalen van de eenmalige uitkeringen budget te kort komt, kunt u mogelijk extra budget aanvragen. U ontvangt hiervoor een aanvraagformulier onvermijdbare kosten. 

Beëindiging aan ons doorgeven

Als uw pgb beëindigd moet worden, geeft dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Vergeet niet de zorgovereenkomsten te beëindigen. Dit doet u in het PGB Portaal. Als u een instructievideo wilt zien hoe u de zorgovereenkomst beëindigt, dan vindt u deze op de pagina Zorgovereenkomst van het PGB Portaal.

Verandering hoogte budget

Het toegekende persoonsgebonden budget geldt voor een kalenderjaar. Wordt uw pgb tussentijds beëindigd? Dan wordt het budget naar rato verrekend.