Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Hoeveel mag u uw zorgverlener betalen?

Met uw pgb koopt u zelf zorg in bij uw zorgverleners(s). U spreekt met uw zorgverlener(s) af hoeveel u betaalt voor de zorg die zij aan u leveren. Hoe lager het tarief, hoe meer zorg u kunt inkopen met uw pgb. U moet zich wel houden aan maximumtarieven, die landelijk bepaald zijn. U lees hier alles over op deze pagina.

Met uw pgb koopt u zelf zorg in bij uw zorgverleners(s). U spreekt met uw zorgverlener(s) af hoeveel u betaalt voor de zorg die zij aan u leveren. Hoe lager het tarief, hoe meer zorg u kunt inkopen met uw pgb. U moet zich wel houden aan maximumtarieven, die landelijk bepaald zijn.

Maximumtarieven

U mag aan uw zorgverlener niet meer dan € 20,00 per uur uit uw pgb betalen. Voor dagbesteding geldt dat u uw zorgverlener niet meer dan € 58,00 per dagdeel uit uw pgb mag betalen. U mag uw zorgverlener alleen meer uit uw pgb betalen als uw zorgverlener een professionele zorgverlener is. Met een professionele zorgverlener bedoelen wij een zorgverlener die:

· als zorgverlenende organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of;

· staat ingeschreven in het BIG-register en geen familie van u is, of;

· een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) is die als zorgverlener staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en geen familie van u is.

Een professionele zorgverlener mag u maximaal € 63,00 per uur en maximaal € 58,00 per dagdeel voor dagbesteding betalen.

Voor logeeropvang geldt geen maximum tarief.

Uitzondering: had u voor 1 januari 2014 al een pgb op grond van de Awbz, en is het pgb ontvangt u dit pgb onafgebroken tot op heden? Dan mag u ook voor niet professionele zorgverleners de bedragen van maximaal € 63,00 per uur en € 58,00 per dagdeel hanteren.

Als u toch meer dan het maximumtarief aan uw zorgverlener wilt betalen
Wilt u uw zorgverlener meer betalen dan de maximumtarieven, dan kan dat wel. Het verschil tussen het maximumtarief en het afgesproken tarief betaalt u dan zelf.

Soms mag u een professionele zorgaanbieder meer betalen

U mag uw zorgaanbieder meer betalen als het gaat om zorg waarvoor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een hoger tarief heeft vastgesteld. U vindt deze zorg en bijbehorende tarieven op de website van de NZa in het document Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_277680_22/1/). U of uw vertegenwoordiger moet hiervoor eerst een aanvraag indienen bij het Zorgkantoor. 

Wij hanteren hiervoor de volgende voorwaarden:

  • Er is sprake van een door et zorgkantoor gecontracteerde zorgverlener.
  • Het tarief is gelijk of minder dan het Nza tarief bijpassend bij de geleverde zorg én de indicatie van de budgethouder.
  • Uit de zorgbeschrijving moet blijken dat het om zeer complexe zorg gaat, waarbij de zorg uitvoerig is beschreven.
  • Uit contact met de budgethouder moet blijken dat het om doelmatige zorg gaat, dat wil zeggen dat er onderzocht moet zijn of er geen goedkopere gelijkwaardige alternatieven zijn.

Nieuwe maximumtarieven per 1 juli 2020

De maximum tarieven worden per 1 juli 2020 verhoogd met 3,64%.

Vanaf 1 juli 2020 gelden de volgende maximum tarieven voor het pgb Wlz:

  • een uurtarief € 65,29 voor professionele zorgverleners, of voor niet-professionele zorgverleners waarbij de budgethouder al vanaf 31 december 2013 of eerder een pgb via het zorgkantoor hebben.
  • een dagdeeltarief van € 60,11 voor dagbesteding.
  • Een uurtarief € 20,73 voor niet-professionele zorgverleners.