Hoeveel mag u uw zorgverlener betalen?

Met uw pgb koopt u zelf zorg in bij uw zorgverleners(s). U spreekt met uw zorgverlener(s) af hoeveel u betaalt voor de zorg die zij aan u leveren. Hoe lager het tarief, hoe meer zorg u kunt inkopen met uw pgb. U moet zich wel houden aan maximumtarieven, die landelijk bepaald zijn. U lees hier alles over op deze pagina.

Met uw pgb koopt u zelf zorg in bij uw zorgverleners(s). U spreekt met uw zorgverlener(s) af hoeveel u betaalt voor de zorg die zij aan u leveren. Hoe lager het tarief, hoe meer zorg u kunt inkopen met uw pgb. U moet zich wel houden aan maximumtarieven, die landelijk bepaald zijn. U lees hier alles over op deze pagina.

Met uw pgb koopt u zelf zorg in bij uw zorgverleners(s). U spreekt met uw zorgverlener(s) af hoeveel u betaalt voor de zorg die zij aan u leveren. Hoe lager het tarief, hoe meer zorg u kunt inkopen met uw pgb. U moet zich wel houden aan maximumtarieven, die landelijk bepaald zijn.

Maximumtarieven pgb

U mag aan uw zorgverlener in 2023 niet meer dan € 22,98 per uur uit uw pgb betalen. Voor dagbesteding geldt dat u uw zorgverlener niet meer dan € 66,64 per dagdeel uit uw pgb mag betalen. U mag uw zorgverlener alleen meer uit uw pgb betalen als uw zorgverlener een professionele zorgverlener is. Met een professionele zorgverlener bedoelen wij een zorgverlener die:

  • als zorgverlenende organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of;
  • staat ingeschreven in het BIG-register en geen familie van u is, of;
  • een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) is die als zorgverlener staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en geen familie van u is.

Een professionele zorgverlener mag u maximaal € 72,39 per uur en maximaal € 66,64 per dagdeel voor dagbesteding betalen.

Voor logeeropvang geldt geen maximum tarief.

Uitzondering

Had u voor 1 januari 2014 al een pgb op grond van de Awbz, en is het pgb ontvangt u dit pgb onafgebroken tot op heden? Dan mag u ook voor niet professionele zorgverleners het professioneel tarief hanteren.

Als u toch meer dan het maximumtarief aan uw zorgverlener wilt betalen
Wilt u uw zorgverlener meer betalen dan de maximumtarieven, dan kan dat wel. Het verschil tussen het maximumtarief en het afgesproken tarief betaalt u dan zelf.

Tariefoverzicht 

  Maximum tarief 2022 Maximum tarief 2023
Niet professionele zorgverlener (per uur) € 21,68 € 22,98
 Professionele zorgverlener (per uur) € 68,30 € 72,39
Begeleiding groep (per dagdeel) € 62,88 € 66,64

Soms mag u een professionele zorgaanbieder meer betalen

U mag uw zorgaanbieder meer betalen als het gaat om zorg waarvoor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een hoger tarief heeft vastgesteld. U vindt deze zorg en bijbehorende tarieven op de website van de NZa in het document Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg. U of uw vertegenwoordiger moet hiervoor eerst een aanvraag indienen bij het Zorgkantoor. 

Wij hanteren hiervoor de volgende voorwaarden:

  • Er is sprake van een door het zorgkantoor gecontracteerde zorgverlener.
  • Het tarief is gelijk of minder dan het Nza tarief bijpassend bij de geleverde zorg én de indicatie van de budgethouder.
  • Uit de zorgbeschrijving moet blijken dat het om zeer complexe zorg gaat, waarbij de zorg uitvoerig is beschreven.
  • Uit contact met de budgethouder moet blijken dat het om doelmatige zorg gaat, dat wil zeggen dat er onderzocht moet zijn of er geen goedkopere gelijkwaardige alternatieven zijn.