Welke zorg mag u uit uw pgb Wlz betalen?

Welke zorg mag u uit uw persoonsgebonden budget (pgb) Wlz betalen? U leest het op deze pagina. 

Met een pgb Wlz kunt u de volgende soorten zorg inkopen:

  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Begeleiding individueel
  • Begeleiding groep
  • Vervoer van en naar de dagbesteding
  • Huishoudelijke hulp
  • Logeeropvang
  • Bepaalde kosten die een pgb-wooninitiatief in rekening brengt

Deze zorg moet wel doelmatig en passend bij de situatie zijn als u dit uit het pgb wilt betalen.

Persoonlijke verzorging

Met behulp van persoonlijke verzorging kunt u geholpen worden met uw zelfzorg. Als u de zelfzorg ook met hulp niet meer zelf kunt uitvoeren, dan wordt dit van u overgenomen. Ook het stimuleren van zelfzorg of het aanleren van vaardigheden om de zelfzorg uit te kunnen voeren valt onder persoonlijke verzorging. Onder zelfzorg valt onder andere het wassen, aan- en uitkleden, de toiletgang, het aantrekken van steunkousen, het eten en drinken, het aanreiken van medicatie en het verzorgen van uw huid.

Verpleging

Verpleging is voor als u medische hulp nodig heeft. Medische Specialistische Verpleging Thuis maakt onderdeel uit van verpleging, dit is sinds 2018 een nieuw product binnen de Wet langdurige zorg. Verpleging is bijvoorbeeld bij wondverzorging en injecties of als u hulp nodig heeft bij het zelf leren injecteren. Het aanreiken of toedienen van medicijnen behoort tot persoonlijke verzorging en niet tot verpleging.

Begeleiding individueel

Onder begeleiding vallen handelingen waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Begeleiding is er op gericht om de zelfredzaamheid van de cliënt te handhaven of te bevorderen. Begeleiding individueel kan gaan om het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, praktische ondersteuning bij vaardigheden/ handelingen, toezicht en interventies op- en het aansturen/ corrigeren van gedrag ten gevolge van een stoornis. Ook kan het gaan om oefenen met het aanbrengen van structuur of het uitvoeren van handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid.
Toezicht is een essentieel onderdeel van de zorg/ begeleiding. Toezicht komt voor vergoeding vanuit het pgb in aanmerking als het noodzakelijk is om tijdig in te grijpen (denk bijvoorbeeld aan valgevaar, ingrijpen in verband met gedragsproblematiek of complicaties bij een ziekte). Dat wil zeggen dat er een duidelijk doel is gesteld en de zorgverlener tijdens het toezicht ook zorg verleent of dat de kans reëel is dat de zorgverlener moet ingrijpen. Dit geldt voor budgethouders die behoefte hebben aan permanent toezicht, omdat er elk moment iets (ernstig) mis kan gaan.

Begeleiding groep

Begeleiding in groepsverband kan nodig zijn omdat u vanwege uw beperking niet in staat is om tot een vorm van dagstructuur te komen. Begeleiding groep kan alleen geboden worden aan groepen budgethouders. Meer dan 1 persoon noemen we een groep. Maaltijden op gebruikelijke tijdstippen alsmede de begeleiding bij het nuttigen hiervan worden vergoed. De begeleiding groep heeft een minimale duur van 2 uur en een maximale duur van 4 uur per dag.

Vervoer van en naar de dagbesteding

Vervoer van en naar de dagbesteding wanneer u niet zelfstandig naar de begeleidingslocatie kunt reizen. Onder bepaalde voorwaarden is het wel mogelijk om (een deel van) de reis zelfstandig uit te voeren.

Huishoudelijke Hulp

Huishoudelijke hulp kan nodig zijn omdat u hier zelf niet meer (volledig) toe in staat bent. Onder huishoudelijke hulp wordt niet alleen verstaan het schoonmaken en houden van uw woonruimte. Ook het wassen, strijken, koken of schoonmaken van andere ruimten in huis valt onder deze aanspraak.

Logeeropvang

Het doel van logeeropvang is het ontlasten van de mantelzorgers, dit noemen we respijtzorg. U verblijft kortdurend ergens anders dan thuis. De zorgaanbieder waar u logeeropvang inkoopt zorgt voor een beschermende logeerplek. Dat betekent dat er sprake moet zijn van een veilige woon- en leefomgeving en van samenhangende zorg. Dat betekent dat u alle zorg krijgt die nodig is om veilig te logeren. U kunt dus geen andere zorg inkopen of een andere zorgverlener inzetten voor extra zorg tijdens het etmaal logeeropvang. Ook behoort het schoonmaken van de logeerruimte en het eten en drinken bij het verblijf. Vanuit het pgb kunt u per week maximaal 3 etmalen logeeropvang inkopen, op jaarbasis is dit 156 etmalen. U mag de etmalen opsparen om een langere tijd te gaan logeren. In de overeenkomst met de zorgaanbieder spreekt u het aantal etmalen af. Dit kan ook een langere periode zijn, bijvoorbeeld een weekend of een week. Logeeropvang buiten de Europese Unie is niet mogelijk. Vervoer naar logeeropvang komt niet in aanmerking voor een vergoeding.

Bepaalde kosten die een pgb-wooninitiatief in rekening brengt

Woont u in een pgb-wooninitiatief of gaat u daar wonen? Dan betaalt u de huur van de woning zelf. Er zijn, naast de bovengenoemde zorg die u uit het pgb mag betalen, wel wat andere kosten die u uit het pgb mag betalen, als wij hiervoor goedkeuring hebben gegeven. U moet in de zorgbeschrijving aangeven waaraan u de toeslag wooninitiatief wilt besteden. Dit kunnen de volgende zaken zijn: alarmsystemen, uitluisterapparatuur, brandveiligheid, domotica, onderhoud van deze zaken, zorg gerelateerde investeringen in gemeenschappelijke ruimten en de huur van gemeenschappelijke ruimten, voor zover in die ruimten zorg wordt verleend.

Vergoedingenlijst pgb Wlz

In de vergoedingenlijst pgb Wlz vindt u een overzicht met onderwerpen waarbij staat of, en zo ja onder welke voorwaarden, die vanuit het pgb Wlz vergoed kunnen worden. Deze lijst is geen limitatieve opsomming; komt een onderwerp niet op de lijst voor, dan betekent dit niet dat het wel of geen zorg is die uit het Wlz pgb betaald mag worden. Er is over het onderwerp alleen nog geen uitspraak gedaan, of er worden zelden vragen over gesteld. U kunt de vergoedingenlijst onder aan deze pagina downloaden. Staat een onderwerp niet op de lijst en u wilt dit wel inkopen met uw pgb Wlz, neem dan vooraf contact met ons op. U kunt hiervoor e-mailen naar klantadvies.wlz@zorgenzekerheid.nl, of op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur bellen via 071 582 58 88, optie 1.

Zorgovereenkomst en zorgbeschrijving

Heeft u een zorgverlener gevonden waarvan u denkt dat de zorg uit uw pgb betaald mag worden? Stuur ons dan de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving op, zodat wij de beoordeling kunnen doen. Meer informatie over het opstellen en insturen van een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving leest u op de volgende pagina.