Extra Kosten Thuis

Hier leest u wat Exra Kosten Thuis (EKT) is en hoe het is geregeld in de Wlz.

Extra Kosten Thuis

Het EKT kan worden aangevraagd bij zowel zorg in natura in de vorm van modulair pakket thuis (MPT) als bij een persoonsgebonden budget (PGB) of een combinatie van beide. Per 1 juli 2018 is de regeling EKT gewijzigd. Aanleiding voor deze wijziging is de zorgval problematiek. Cliënten die eerst Wmo en/of Zvw-zorg ontvangen en vervolgens een Wlz-indicatie ontvangen kunnen te maken krijgen met een teruggang in uren zorg. Dit noemen we zorgval. Terwijl de zorgbehoefte van de cliënt gelijk is gebleven. Om deze teruggang van uren te voorkomen kan een cliënt in samenspraak met een zorgaanbieder EKT aanvragen bij het zorgkantoor.

Berekening EKT

De berekening van EKT gaat over het basisbudget. Wanneer de cliënt zijn gehele indicatie in mpt of pgb heeft, dan wordt er (maximaal) 25% over het budget gerekend, waardoor de cliënt uitkomt op maximaal 125%. Dit betekent ook dat wanneer er een combinatie is van pgb en mpt, en de cliënt vraagt EKT aan in pgb, dan wordt het EKT bedrag berekend aan de hand van het basisbudget pgb. De ophoging EKT wordt niet berekend over het pgb-deel dat de cliënt heeft. Extra budget in Zorg in Natura voor dagbesteding of dagbehandeling tellen niet mee voor de berekening.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Een aanvraag voor EKT bij een pgb dient volledig en schriftelijk ingediend te worden bij het zorgkantoor. De budgethouder of diens vertegenwoordiger gebruikt daarvoor voor de aanvraag het formulier “Extra Kosten Thuis”. Het zorgkantoor kent een aanvraag voor EKT toe per budgetjaar. Met een maximale toekenning  van drie jaar. Meer informatieover EKT binnen het pgb kunt u hier vinden. 

Zorg in natura - Modulair pakket thuis (mpt)

Naast pgb wordt de EKT voor iedereen met een mpt (modulair pakket thuis) verruimd. Door deze verruiming kunnen meer mensen aanspraak maken op de EKT-regeling. Hiermee ontstaat in de Wlz-zorg thuis een sluitende bekostiging voor mensen met een intensieve zorgvraag. Het zorgkantoor kent een aanvraag voor EKT toe per budgetjaar. Met mpt hoef de cliënt in samenspraak met de zorgaanbieder geen formulier “Extra Kosten Thuis” in te vullen. Dit geldt alleen bij pgb. De zorgaanbieder stuurt een bericht naar het zorgkantoor en het zorgkantoor kent de EKT toe.